Gå till innehåll

Svenska, Svenska som andraspråk samt Retorik

{"X":0.2425,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Hitta på sidan

Svenska som andraspråk 2

Den här kursen kan du inte läsa om du läser ett högskoleförberedande program, Barn- och fritidsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet.

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som är intresserad av att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk. Den är också till för dig som tycker att det är kul med svenska språket och vill lära dig mer om vilken funktion språket har för kommunikation, tänkande och lärande.

Kursens syfte och innehåll

Kursen ger dig kunskap och förståelse för att flerspråkighet är en tillgång för såväl individ som för samhället och genom muntliga presentationer, samtal och diskussioner om utredande, argumenterande och skönlitterära texter öka förståelse och kunskap om detta.

Syftet är också att genom skriftlig framställning av olika texttyper öka elevers förmåga att läsa och skriva olika texttyper som är anpassade efter ämne, syfte och mottagare.

Kursen ger också möjlighet till att utveckla ett varierat och nyanserat språk genom jämförelse mellan elevens modersmål, svenska och andra språk som eleven kan.

Svenska som andraspråk 3

Den här kursen kan du inte läsa om du läser ett högskoleförberedande program.

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som tänker läsa vidare på högskola och universitet. Fokus ligger på texter av vetenskaplig karaktär. I kursen ingår även fördjupade studier i språk- och litteraturhistoria – redskap som behövs för vidare studier.

Svenska 2

Den här kursen kan du inte läsa om du läser ett högskoleförberedande program, Barn- och fritidsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet.

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som är intresserad av att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk. Den är också till för dig som tycker att det är kul med svenska språket och vill lära dig mer om vilken funktion språket har för kommunikation, tänkande och lärande.

Kursens syfte och innehåll

Kursens syfte och innehåll är att ge dig kunskap och förståelse för att flerspråkighet är en tillgång för såväl individ som för samhälle och genom muntliga presentationer, samtal och diskussioner om utredande, argumenterande och skönlitterära texter öka elevers förståelse och kunskap.

Syfte är också att elever får utveckla sin förmåga att skriva utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär.

Kursen ger även eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper om språklig variation och språkanvändning med tonvikt på hur kön, social bakgrund och kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva.

Svenska 3

Den här kursen kan du inte läsa om du läser ett högskoleförberedande program.

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som tänker läsa vidare på högskola och universitet. Fokus ligger på texter av vetenskaplig karaktär. I kursen ingår även fördjupade studier i språk- och litteraturhistoria – redskap som behövs för vidare studier.

Retorik

Det här lär du dig på kursen

Kanske tänker du att retorik endast handlar om att hålla tal? Så är det sannerligen inte! Retorik är all muntlig kommunikation som får dig att välja att lyssna. Att fånga andras uppmärksamhet har aldrig tidigare varit svårare OCH viktigare. Svårare eftersom det är så mycket och så många som tävlar om vår uppmärksamhet idag. Viktigare just därför. Och dessutom används språket som verktyg i nästan alla yrkesgrupper dagligen. Språk är makt.

I kursen Retorik lär du dig att använda den retoriska verktygslådan så att du vet vilket verktyg du ska använda och när. Du får lära dig att informera, argumentera och underhålla. Du får också öva dig i att lyssna på andra och ge respons, samt att analysera tal och muntliga framföranden.

Kursens syfte och innehåll

Kursen behandlar muntlig framställning av olika slag och med olika syften. Du kommer att få arbeta med aktivt lyssnande, analys av muntlig framställning och retorikens praktiska och teoretiska användningsområden. Kursen syftar till att utveckla både dina teoretiska kunskaper kring retorik och dina praktiska förmågor. Frågan kring yttrandefrihet, etik, upphovsrätt och censur tas upp i kursen.