Gå till innehåll

Om oss

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som bildades den 1 juli 1995 av medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Förbundets uppgift är att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning.

Hitta på sidan

Vision

"Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla studerande nått sina kunskapsmål och som demokratiska och ansvarstagande människor - berikade med kunskaper och färdigheter - lämnar de sin utbildning väl rustade för att möta yrkeslivet och vidare studier"

De fyra kärnvärden som vi har på förbundet har tagits fram av medarbetare, elever, chefer och politiker på förbundet. Kärnvärdena representerar vilka gemensamma styrkor vi har inom gymnasieförbundet och vad vi lovar våra målgrupper. De kan beskrivas som en sammanfattning av förbundets identitet, vilka vi är och vad vi vill stå för och hur vi vill uppfattas. Våra kärnvärden:

Mångfald och framtidsmöjligheter

På våra skolor finns ett stort utbud av utbildningar. Kvalitet och långsiktighet skapar möjligheter – både för elever och personal. Här kan du utveckla din kompetens och dina förmågor för att möta framtidens utmaningar.

Trygghet skapar trivsel

All vår verksamhet bygger på trygghet och att människor känner sig välkomna. Genom samarbete och respekt skapar vi en inkluderande miljö med plats för alla.

Digital kompetens i framkant

Vi har en bred digital kompetens och strävar efter att ligga långt fram i utvecklingen. Vi kännetecknas av en innovativ undervisning där vi kombinerar IT med modern pedagogik.

Engagemang och glädje ger utveckling

Vi jobbar aktivt för att människor ska utvecklas tillsammans och samarbeta med andra. Genom ett stort engagemang och en positiv inställning skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande.

Våra skolor

Förbundet har många olika utbildningar, vilket gör oss till en oerhört viktig och central aktör i regionens arbete för ökad tillväxt och kompetensförsörjning. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.

Vi har tre gymnasieskolor i Kalmar:

Jenny Nyströmskolan är även anpassad gymnasieskola. Gymnasieskolorna har tillsammans 15 nationella program samt introduktionsprogram. Anpassad gymnasieskola har fyra nationella program och det individuella programmet.

Vi har två vuxenutbildningar (komvux):

Direktionen

Förbundets högsta beslutande organ är direktionen. Direktionen består av förtroendevalda från våra medlemskommuner Kalmar, Borgholm, Mörbylånga och Torsås. Direktionen sammanträder en gång i månaden med undantag för juni och juli månad. Direktionens sammanträden är öppna för allmänheten. I direktionen finns även ett arbetsutskott och presidium.

Direktionen

Förbundets organisation

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

Förbundsdirektören

Förbundets förbundsdirektör heter Mats-Peter Krantz. Förbundsdirektören är Kalmarsunds gymnasieförbunds högste tjänsteman och har det yttersta ansvaret mot huvudmannens direktion.

Det är direktionen som utser förbundsdirektören. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under förbundsdirektionen. Direktören är förbundets skolchef och biträder huvudmannen med att ansvara för att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Direktionen fastställer direktörens ledning av förvaltningen, övriga uppgifter och tydliggör fördelningen av ansvar och befogenheter mellan direktionen och direktören.

Förbundsdirektören ansvarar för att det finns ett underlag till beslut i samtliga ärenden som förbundsdirektionen ska behandla och ansvarar för att förbundsstyrelsens beslut verkställs.

Förbundskansliet

Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektionen hantera förbundets administration och ta hand om den löpande verksamheten. Förbundskansliet leds av förbundsdirektören som inför direktionen svarar för förbundets förvaltning. Kansliet består av kvalificerade funktioner som samordnar och ansvarar för förbundets olika områden. Till exempel ekonomi, kansli, arbetsrätt, personal, kommunikation, IT med mera.

Förbundskansliet hjälper direktionens, förbundsdirektörens och enheternas behov av spetskompetenser och kan ta in ytterligare experthjälp vid behov eller under vissa projektperioder. Kansliet tar också fram beslutsunderlag, strategier, riktlinjer, konsekvensanalyser, utredningsarbeten och liknande.

Förbundskansliets kontor hittar du på Stagneliusgatan 14B i Kalmar, mellan Jenny Nyströmskolan och Lars Kaggskolan.

Skolrestaurangerna på Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan tillhör förbundskansliet.

Skolorna

Det är verksamhetschefen på förbundskansliet som leder och utvecklar skolverksamheterna inom förbundet och är personalansvarig för bland annat rektorerna. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att våra skolor drivs och utvecklas med hög kvalitet och effektivitet.

Skolorna är organiserade i skolenheter där rektorn är pedagogisk ledare för lärare och elever inom sin skolenhet. Rektorn har det pedagogiska ansvaret för skolenheten och ska på ett effektivt sätt organisera och leda arbetet inom enheten.

I sin myndighetsutövning arbetar rektorn utifrån skollagen, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och gymnasieförbundets gemensamma mål och vision.