Gå till innehåll

Jämställdhet

Kalmarsunds gymnasieförbund har sedan 2009 aktivt och systematiskt arbetat med att implementera genus och jämställdhet i verksamheten och har en jämställdhetsplan som utgår från de regionala tillika nationella jämställdhetsmålen.

Hitta på sidan

Förbundet är anslutna till Länsstyrelsens regionala jämställdhetsstrategi.

Om jämställdhet på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Jämställdhetsuppdraget finns i läroplanen

Ett aktivt jämställdhetsarbete är en del i att skolans verksamhet ska vila på en demokratisk grund och gynna människors lika värde. Skolans jämställdhetsuppdrag omfattar flera områden. Bland annat ska skolan främja elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Skolan ska synliggöra och motverka könsmönster som begränsar elevers lärande, val och utveckling. I flera av skolans kurs- och ämnesplaner beskrivs hur jämställdhet ingår i undervisningen, både direkt och indirekt.

Aktivt jämställdhetsarbete i skolan på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Två diskrimineringsgrunder

I jämställdhetsarbetet arbetar förbundet med att aktivt motverka diskriminering utifrån diskrimineringslagens två diskrimineringsgrunder kön och könsöverskridande identitet eller uttryck. Var och en ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och inte styras eller begränsas av stereotypa föreställningar om kvinnor respektive män samt kulturella normer kopplade till könen.

Mentors in Violence Prevention (MVP)

Inom gymnasieförbundet finns ett politiskt beslut att under läsåret 22/23 implementera Mentors in Violence Prevention (MVP). MVP är en lektionsserie anpassad till skolan för att minska våld bland unga. Metoden är inte till för att lösa akuta problemsituationer, utan handlar om att förebygga våld och kränkningar genom breda och tidiga insatser. Lektionerna utgår från tre stora områden: våld, genus och åskådarperspektivet.

Under våren 2022 har lärare och elevhälsa på Jenny Nyströmskolan och Lars Kaggskolan utbildats och sedan startat upp lektioner med elever på utvalda program under läsåret 22/23. Stagneliusskolan ska utbilda sig under våren 2023 och starta upp lektioner under läsåret 23/24. Under hösten 2023 ska även en utbildning i Steg 2 genomföras, där personal från Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmskolan kommer kunna bli utbildare av metoden inom Gymnasieförbundet och utbilda personalen allt eftersom, även personal på vuxenutbildningarna. Metoden utvärderas av deltagande elever och MVP-ledare.

Det centrala jämställdhetsnätverket

Förbundet har ett nätverk av medarbetare från våra skolor som har till uppgift samverka för att utveckla jämställdhetsarbetet på förbundet.