Gå till innehåll

Anslagstavla

{"X":0.135,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Det här är Kalmarsunds gymnasieförbunds officiella anslagstavla. Här publicerar vi tillkännagivanden om direktionens sammanträden. På tavlan anslås även tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med direktionen samt dess arbetsutskott. Dessa publiceras senast två dagar efter att protokollet justerats.

Hitta på sidan

Tillkännagivande sammanträden

Direktionssammanträde

Direktionen sammanträder torsdagen den 30 maj klockan 09.00.
Plats: Campus Storken, lokal Slottet, Stagneliusgatan 14 B, Kalmar

Tillkännagivande justerade protokoll

Organ: Direktionen
Sammanträdesdatum: 2024-05-30
Justerat: 2024-06-13
Datum då anslaget sätts upp: 2024-06-13
Datum då anslaget tas ner: 2024-07-08
Förvaringsplats för protokollet: Stagneliusgatan 14B, Kalmar

Organ: Direktionen
Sammanträdesdatum: 2024-04-18
Justerat: 2024-05-01
Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-02
Datum då anslaget tas ner: 2024-05-27
Förvaringsplats för protokollet: Stagneliusgatan 14B, Kalmar

Organ: Arbetsutskottet
Sammanträdesdatum: 2024-05-21
Justerat: 2024-05-30
Datum då anslaget sätts upp: 2024-05-30
Datum då anslaget tas ner: 2024-06-24
Förvaringsplats för protokollet: Stagneliusgatan 14B, Kalmar

Om du inte är nöjd med ett beslut som fattats av Kalmarsunds gymnasieförbunds direktion kan du överklaga. Det gäller även beslut som har tagits av en enskild tjänsteman på delegation av direktionen. Det finns två olika sätt att överklaga - laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning kallas det när vem som helst som är medlem*) i en av förbundets medlemskommuner vill överklaga ett direktionsbeslut. Förvaltningsbesvär innebär att du överklagar ett beslut som gäller dig personligen.

Laglighetsprövning

Förvaltningsrätten avgör om ett beslut följer lagen, s.k. laglighetsprövning. Alla medlemmar i förbundets medlemskommuner (Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås) kan överklaga ett direktionsbeslut till förvaltningsrätten.

Överklagandet ska göras inom tre veckor från det att beslutet anslagits - det vill säga då ett meddelande om att beslutet tagits publicerats på förbundets digitala anslagstavla, vilken återfinns på www.gyf.se/anslagstavla.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas direkt till förvaltningsrätten i Växjö, som kan avgöra om beslutet ska gälla eller upphävas. Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet om någon av följande grunder är uppfyllda:

  • Beslutet har inte kommit till på lagligt sätt
  • Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för Kalmarsunds gymnasieförbund
  • Det organ som fattat beslutet har inte har haft rätt att göra det
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap kommunallagen.

Förvaltningsbesvär

Det är bara den som beslutet angår och som beslutet gått emot som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Gymnasieförbundet är skyldigt att underrätta dig som berörs av beslutet om hur du gör för att överklaga. I underrättelsen ska det framgå hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Det är viktigt att du i brevet talar om vilket beslut du vill klaga på och att du noga beskriver varför du tycker att beslutet har gått dig emot.

Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Om ditt överklagande kommit in i rätt tid och om direktionen inte själv ändrar beslutet på det sätt du begärt, skickas ärendet vidare till den överprövande instansen.

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i 40 § förvaltningslagen.

Förvaltningslagen på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

*) Folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen, ska betala kommunalskatt där eller EU medborgare som är bosatt i kommunen.