Gå till innehåll

Protokoll

{"X":0.3025,"Y":0.0,"Width":0.67,"Height":1.0}

Samlade protokoll från direktionens och arbetsutskottets sammanträden. Om du vill se tidigare protokoll, var vänlig kontakta förbundssekreteraren eller mejla Kalmarsunds gymnasieförbund.

Direktionens protokoll

"B" innebär att ärendet är ett beslutsärende och "I" att det är ett informationsärende.

2023-08-31

 • § 72 Val av justerare - B
 • § 73 Presentation av ny personal - I
 • § 74 Godkännande av dagordning - B
 • § 75 E-signering av egna skapade avtal - B
 • § 76 Anmälan av delegationsbeslut - B
 • § 77 Anmälningsärenden - B
 • § 78 Information från förbundsdirektören - I
 • § 79 Vuxenutbildning ukrainska medborgare SFI - I
 • § 80 Samverkansavtal med Kunskapsnavet - I
 • § 81 Verksamhesberättelse och verksamhetsplan för elevhälsans medicinska och psykologiska insats - I
 • § 82 Kvalitetsuppföljningar - Trivselenkät vårterminen 2023 och Kursutvärderingar läsåret 2022/2023 - I
 • § 83 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev (jan-juni 2023) - I
 • § 84 Tillsättning av förstelärare - I
 • § 85 Uppdrag förstelärare - I

2023-05-25

 • § 59 Val av justerare - B
 • § 60 Godkännande av dagordning - B
 • § 61 Krisberedskapsplan - B
 • § 62 Anmälan av delegationsbeslut - B
 • § 63 Anmälningsärenden - B
 • § 64 Elevperspektivet på gymnasieförbundets utbildningar - I
 • § 65 Information från förbundsdirektören - I
 • § 66 Uppdrag Förstelärare - I
 • § 67 Redovisning av beviljade projekt ur verksamhetsutvecklingsfonden - I
 • § 68 Kommunledningsmöte den 11 maj 2023 - återkoppling - I
 • § 69 Utbildningsorganisation yrkesvux, lägesrapport - I
 • § 70 Planering och dimensionering vuxenutbildningen - I
 • § 71 Förslag till uttalande gällande förslag i Tidöavtalet avseende offentliganställdas skyldighet att anmäla papperslösa

 • § 46 Val av justerare - B
 • § 47 Godkännande av dagordning - B
 • § 48 Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret 2023/2024 - B
 • § 49 Revidering Kvalitetspolicy för Kalmarsunds gymnasieförbund - B
 • § 50 Donation till Kalmar läns museum - B
 • § 51 Översyn och förtydligande av förbundsordningen - uppdrag till förbundsdirektören - B
 • § 52 Förankring och dialog med medlemskommunerna - B
 • § 53 Anmälan av delegationsbeslut - B
 • § 54 Anmälningsärenden - B
 • § 55 Information från förbundsdirektören - I
 • § 56 Budgetprognos efter tre månader - I
 • § 57 Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) - I
 • § 58 Krisberedskapsplan - I


 • § 31 Val av justerare - B
 • § 32 Godkännande av dagordning - B
 • § 33 Yttrande över ansökan från CIS i Kalmar AB om godkännande för nationellt godkänd idrottsutbildning basket för gymnasieskolan, remiss från Skolinspektionen - B
 • § 34 Lärlingsutbildning på Industritekniskt program, inriktning Produkt- och maskinteknik - på Lars Kaggskolan - B
 • § 35 Tillsättning av skolchefer - B
 • § 36 Anmälan av delegationsbeslut - B
 • § 37 Anmälningsärenden - B
 • § 38 Uppdrag Förstelärare - I
 • § 39 Kvalitetspolicy för Kalmarsunds gymnasieförbund - I
 • § 40 Utbildningsorganisation yrkesvux - I
 • § 41 Revisionsberättelse för 2022 - I
 • § 42 Lovskola uppföljning vecka 8 - I
 • § 43 Personalpolitiskt program - I
 • § 44 Jämställdhetsplan - I
 • § 45 Länsfinalen i UF-mästerskapen 2023 - I

 • § 18 Val av justerare - B
 • § 19 Godkännande av dagordning - B
 • § 20 Godkännande av årsredovisning - B
 • § 21 Anmälan av delegationsordning - B
 • § 22 Anmälningsärenden - B
 • § 23 Information från förbundsdirektören - I
 • § 24 Nya regler om kartläggning och validering inom Komvux - I
 • § 25 Utvärdering Digital Agenda - I
 • § 26 Innovationscenter - I
 • § 27 Information om det ekonomiska läget - I
 • § 28 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Lars Kaggskolan - I
 • § 29 Kommunikation och marknadsföring - I
 • § 30 Medarbetarenkäten - I

 • § 1 Val av mötesordförande - B
 • § 2 Val av justerare - B
 • § 3 Godkännande av dagordning - B
 • § 4 Val av förbundsordförande för mandatperioden 2023-2026 - B
 • § 5 Val av vice förbundsordförande för mandatperioden 2023-2026 - B
 • § 6 Val av ordinarie ledamöter och personliga ersättare i arbetsutskottet, tillika personaldelegation, för mandatperioden 2023-2026 - B
 • § 7 Sammanträdes- och utbildningsplan för direktionen 2023 - B
 • § 8 Anmälan av delegationsbeslut - B
 • § 9 Anmälningsärenden - B
 • § 10 Information från förbundsdirektören - I
 • § 11 Praktisk information till ny direktion - I
 • § 12 Presentation av Kalmarsunds gymnasieförbund - I
 • § 13 Delegationsordning - I
 • § 14 Presentation av skolorna och verksamheten - I
 • § 15 Trygghetsarbetet och åtgärder mot kränkande behandling - I
 • § 16 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev (augusti - december 2022) - I
 • § 17 Samverkans- och finansieringsavtal för Vård- och omsorgscollege i Kalmar län - I

2022-01-28

 • § 1 Lärlingsutbildning på restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning bageri och konditori - B
 • § 2 Anmälan av delegationsbeslut - B
 • § 3 Anmälningsärenden - B
 • § 4 Redovisning av CAN-enkäten - I
 • § 5 Digital agenda 2022-2024 - I
 • § 6 Mål för personalpolitiska programmet - I
 • § 7 Uppföljning av värdegrundsarbetet - I
 • § 8 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev - I
 • § 9 Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset - I
 • § 10 Information från förbundsdirektören
  • Skolmiljarden 2022
  • Förenklad betygskala
  • Andra beslut som påverkar gymnasieförbundet under 2022
  • Vuxenutbildningen
  • Ekonomi

2022-02-24

 • § 11 Bidrag till skolor i utlandet för gymnasiestudier - B
 • § 12 Godkännande av årsredovisning 2022 - B
 • § 13 Digital agenda 2022-2024 - B
 • § 14 Mål för personalpolitiska programmet - B
 • § 15 Revidering av delegationsordning - B
 • § 16 Anmälan av delegationsbeslut - B
 • § 17 Anmälningsärenden - B
 • § 18 Kommunala vuxenutbildningen - Budgetförutsättningar 2022 - I
 • § 19 Det kommunala aktivitetsansvaret - Återrapportering av handlingsplaner - I
 • § 20 Redovisning av förbundets trygghetsarbete - I
 • § 21 Lägesrapport om skolornas arbete för att minska smittspridningen av coronaviruset - I
 • § 22 Information från förbundsdirektören
  • Rekryteringar, förändringar
  • Remiss, förslag med anledning av införande av ämnesbetyg
  • Upphandling av datorer
  • Skola, Social, Polis och

2022-03-24

 • § 23 Godkännande av dagordning - B
 • § 24 Revidering av tobakspolicyn för personal - B
 • § 25 Fastställande av inackorderingstillägg läsåret 2022/2023 - B
 • § 26 Återkommande placering av förbundets likviditetsöverskott - B
 • § 27 Anmälan av delegationsbeslut - B
 • § 28 Anmälningsärenden - B
 • § 29 Revisionsberättelse för år 2021 - I
 • § 30 Kommunala vuxenutbildningen - Budgetförutsättningar 2022 - I
 • § 31 Remisser från Skolinspektionen avseende ansökningar från friskolor - I
 • § 32 Remiss från Skolverket avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg - I
 • § 33 Information om gymnasieantagningen och antal sökande inför preliminärantagningen till nationella program läsåret 2022/2023 - I
 • § 34 Uppföljning av betygsstatistiken kopplat till utbildningstappet - I
 • § 35 Redovisning av LUPP-enkäten 2021 - I

2022-04-21

 • § 36 Utbildningsorganisation inför slutlig antagning läsåret 2022/2023 - B
 • § 37 Lärlingsutbildning på restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning bageri och konditori - B
 • § 38 Yttrande över Skolverkets remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg - B
 • § 39 Yttrande över Kalmar kommuns remiss - Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation 2022-2026 - B
 • § 40 Yttrande över ansökan från Ljud och Bildskolan AB - B
 • § 41 Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande - B
 • § 42 Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande - B
 • § 43 Remiss - Stiftelsen Kalmar Waldorfskolans ansökan om godkännande - B
 • § 44 Remiss - Stiftelsen Kalmar Waldorfskolans ansökan om godkännande - B
 • § 45 Remiss - Stiftelsen Kalmar Waldorfskolans ansökan om godkännande - B
 • § 46 Remiss - Aspero Friskolor AB:s ansökan om godkännande - B
 • § 47 Remiss - CIS Kalmar AB:s ansökan om godkännande - B
 • § 48 Remiss - Praktiska AB:s ansökan om godkännande - B
 • § 49 Utbetalning av eget kapital till medlemskommunerna kopplat till vuxenutbildningen - B
 • § 50 Anmälan av delegationsbeslut - B
 • § 51 Anmälningsärenden - B
 • § 52 Ökat medlemsbidrag och förändrad fördelningsmodell kopplat till vuxenutbildningen - I
 • § 53 Budgetprognos efter tre månader - I
 • § 54 Information om NBV:s verksamhet om alkohol- och drogfria arrangemang - I
 • § 55 Uppföljning av kommunalt aktivitetsansvar - I
 • § 56 Information kring kommunikationsarbete och marknadsföring (ärendet utgår)
 • § 57 Ledningsorganisation - I

2022-05-19

 • § 58 Revidering av miljöpolicy - B
 • § 59 Revidering av finanspolicy - B
 • § 60 Anmälan av delegationsbeslut - B
 • § 61 Anmälningsärenden - B
 • § 62 Information om lovskolan - I
 • § 63 Information kring kommunikationsarbete och marknadsföring - I
 • § 64 Redovisning av beviljade projekt ur verksamhetsutvecklingsfonden - I
 • § 65 Information från förbundsdirektören - I
  • Kampanjvecka mot droger
  • Information om förändrad ledningsorganisation

2022-09-01

 • §66 Revidering av delegationsordning - B
 • §67 Ny verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats - B
 • §68 Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund- B
 • §69 Anmälan av delegationsbeslut - B
 • §70 Anmälningsärenden - B
 • §71 Information om förbundets nya organsisation - I
 • §72 Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev (jan - juni 2022) - I
 • §73 Information från förbundsdirektören - I
  • Prideveckan 19-25 spetember
  • Avtal Samverkan Sydost
  • Förbundsupptakt 19 september
 • §74 Statsbidrag för lärcentrum i Torsås och Mörbylånga - I
 • §75 Kvalitetsuppföljningar - trivselenkät vårterminen 2022 och kursutvärderingar läsåret 2021/2022 - I
 • §76 Visselblåsarfunktion - intern inrapporteringskanal - I
 • §77 Information om SYL-tjänster (särskilt yrkesskickliga) - I

2022-09-29

 • §78 Val av justerare
 • §79 Godkännande av dagordning
 • §80 Godkännande av delårsbokslut 2022 - B
 • §81 Anmälan av delegationsbeslut - B
 • §82 Anmälningsärenden - B
 • §83 Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats (EMI) - I
 • §84 Information om organisation och handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) - I
 • §85 Lägesrapport efter årets antagning - I
 • §86 Jämställdhetsplan 2023-2026 -I
 • §87 Överlämningar mellan grundskola och gymnasieskola - I
 • §88 Uppföljning av den garanterade undervisningstiden - I
 • §89 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av rektors arbete för rättvisande och likvärdiga betyg
  i gymnasieskolan - Lars Kagg - I
 • §90 Aktivitetsplan attraktiv utbildningsanordnare - I
 • §91 Budget- och verksamhetsmål 2023 - information och avstämning - I
 • §92 Information från förbundsdirektören - I

2022-10-28

 • §93 Val av justerare
 • §94 Godkännande av dagordning
 • §95 Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats -B
 • §96 Jämställdshetsplan 2023-2026 - B
 • §97 Anmälan av delegationsbeslut - B
 • §98 Anmälningsärenden - B
 • §99 Information från förbundsdirektören - I
 • §100 Lokalplanering - I
 • §101 Revisorernas utlåtande avseende delårsbokslut 2022 - I
 • §102 Förslag på preliminär utbildningsorganisation 2023/2024 - I
 • §103 Tillgänglig lärmiljö och tillgänglighet i lokaler - I
 • §104 Uppföljning av Lovskolan sommarlovet 2022 - I
 • §105 Sammanhållen utbildning - I

2022-11-24

 • §106 Val av justerare
 • §107 Godkännande av dagordning
 • §108 Sammanträdesplan 2023 - B
 • §109 Beslut om disponering av resultatutjämningsreserven år 2023 - B
 • §110 Budget- och verksamhetsmål 2023 - Ekonomisk planering 2024-2025 - B
 • §111 Utbildningsplaner sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna - B
 • §112 Anmälan av delegationsbelut - B
 • §113 Anmälningsärenden - B
 • §114 Rapport för intern kontrollplan 2022, ekonomifunktionen - I
 • §115 Ny kontrollplan för 2023 - I
 • §116 Budgetprognos efter 10 månader - I
 • §117 Revidering Avtal Sydost Samverkan - I
 • §118 Orange-week - en vecka fri från våld - I
 • §119 Beredning valfrågor - I

2022-12-15

 • §120 Val av justerare
 • §121 Godkännande av dagordning
 • §122 Rapport för intern kontrollplan 2022, ekonomifunktionen - B
 • §123 Ny kontrollplan för 2023 - B
 • §124 Reviderat avtal för samarbete och samverkan inom region Samverkan Sydost - B
 • §125 Attestplan - kontroll av ekonomiska transaktioner 2023 - B
 • §126 Firmatecknare och övriga behörigheter 2023 - B
 • §127 Bidrag till fristående gymnasieskolor 2023, samlingsbeslut - B
 • §128 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Stiftelsen Apelryd International - B
 • §129 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Bollerups Lantbruksinstitut - B
 • §130 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Calmar internationella skola AB - B
 • §131 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Dag Hammarskjöld Gymnasiet - B
 • §132 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Drottning Blankas gymnasieskola Halmstad - B
 • §133 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Frio Läroverken i Kalmar - B
 • §134 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronober-Blekinge - B
 • §135 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Hushållningssällskapet Syd AB - B
 • §136 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Rid- och Djursjukvårdsgymnasiet - B
 • §137 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Klaragymnasium AB - B
 • §138 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Nordens Teknikerinstitut AB - B
 • §139 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Praktiska Sverige AB - B
 • §140 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Praktiska Studier Riks AB - B
 • §141 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Ryssby Gymnasiet AB - B
 • §142 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Segragymnasiet Klippan - B
 • §143 Bidrag till fristeånde gymnasieskola 2023, Svenska skolan i London - B
 • §144 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Svenska skolan i Paris - B
 • §145 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Sveriges Ridgymnasium - B
 • §146 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, SYAB Transportgymnasium - B
 • §147 Bidrag till fristående gymnasieskola 2023, Växjö Fria Fordonsgymnasium AB - B
 • §148 Anmälan av delegationsbeslut - B
 • §149 Anmälningsärende - B
 • §150 Information från förbundsdirektören - I
 • §151 ANDTS-arbetet - I
 • §152 Kostnadseffektiv kostverksamhet - I

Arbetsutskottets protokoll

"B" innebär att ärendet är ett beslutsärende och "I" att det är ett informationsärende.

Jennie Hagberg

Förbundssekreterare

Kalmarsunds gymnasieförbund

Stagneliusgatan 14B, 392 32 Kalmar