Gå till innehåll

Riktlinje för kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

{"X":0.1925,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

På Stagneliusskolan ska det inte förekomma kränkningar av något slag. Elever skall alltid uppleva att de behandlas likvärdigt oavsett social, etnisk och kulturell bakgrund, religion, kön, sexuell eller könsöverskridande läggning, funktionell olikhet eller ålder.

Hitta på sidan

Kalmarsunds gymnasieförbund accepterar inte diskriminering såväl som trakasserier och sexuella trakasserier och målet är en verksamhet utan kränkningar och trakasserier. Alla ska kunna gå till en skola som präglas av trygghet och respekt.

Inom gymnasieförbundet visar alla respekt och tolerans för att människor är olika och personalen försvarar och förmedlar de normer och värden som beskrivs i skolans styrdokument. Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar för att främja ett klimat där trygghet och studiero råder. Varje skola arbetar med främjande och förebyggande insatser utifrån upptäckta risker och hinder för att förhindra kränkande behandling, diskriminering och trakasserier av elever.

Dessa riktlinjer ska vara väl kända av all personal och alla elever. Rektor ansvarar för att personalen får kännedom om riktlinjerna och förutsättningar för att arbeta utifrån dem och att samverkan med elever och personal sker enligt lagens intentioner. De medarbetare rektor utser ansvarar för att alla elever har god kunskap om innehållet i riktlinjerna.

Vid kännedom eller upplevelse av kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Elev som upplever eller anställd som får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska kontakta rektor. När ansvarig rektor får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska detta snarast utredas och dokumenteras enligt VLS-rutinen 17.03 GYF Kränkning av elev – rutin vid kännedom.

Förebygga och motverka med aktiva åtgärder

Våra skolor ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund samt en skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier.

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Samtidigt ska våra skolor enligt skollagen genom ett målinriktat arbete med aktiva åtgärder motverka kränkande behandling av elever.

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att varje verksamhet ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, utvärdera och följa upp) och ta fram riktlinjer och rutiner mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkningar. Arbetet ska ske i samverkan med elever. Arbetet ska löpande dokumenteras och redovisas en gång per år för verksamhetschefen/förbundsdirektören.

Arbete i fyra steg

Varje skola utarbetar rutiner för det inre arbetet med aktiva åtgärder för att motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier samt på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter.

1. Undersöka

Varje skola/skolenhet ska regelbundet undersöka om det finns hinder för lika rättigheter och möjligheter och för att konstatera om det förekommer eller om det finns risk för kränkande behandling, diskriminering, trakasserier eller repressalier. Undersökningen innebär en översyn av skolans rutiner samt attityder och normer. Skolan väljer själv metod för undersökningen. Val av metoder görs i samverkan med elever.

Exempel på metoder/utgångspunkter är:

  • genomgång av föregående dokumentering av upptäckta risker och hinder
  • genomgång av rutiner
  • trivselenkäter och/eller kursutvärderingarna
  • individuella intervjuer och utvecklingssamtal
  • gruppintervjuer
  • arbetsplatsträffar eller andra samtal

2. Analysera orsaker

Efter undersökningen ska skolan analysera orsakerna till eventuella upptäckta risker och hinder. Analysen görs i samverkan med elever.

3. Genomföra åtgärder

Mot bakgrund av undersökningen och analysen genomförs konkreta förebyggande och främjande åtgärder för att undanröja de upptäckta riskerna för kränkande behandling, diskriminering, trakasserier eller repressalier och undanröja hinder för lika rättigheter och möjligheter. Nödvändiga resurser avsätts, ansvarig för att genomföra åtgärderna utses och tidplan sätts. Planeringen görs i samverkan med elever.

4. Följ upp och utvärdera

Uppföljning och utvärdering görs i steg ett (undersöka) i nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder.

Dokumentation

GYF Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier, elever - Blankett

En blankett för dokumenteringen av upptäckta risker och hinder med en
handlingsplan med åtgärder. Där anges också på vilket sätt samverkan med elever gjorts. Dokumentationen redovisas en gång per år för verksamhetschefen/förbundsdirektören.

GYF Kränkning av elev, utredning och åtgärder - Blankett

En blankett för dokumentation av enskilda kränknings- eller trakasseriärenden.

Diskrimineringsombudsmannen beskriver skolans ansvar gällande diskriminering på sin webbplats.

Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder på Diskrimineringsombudsmannens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.