Gå till innehåll

Skollegitimation

{"X":0.2,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Syftet med skollegitimationer för elever vid Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan och all personal i förbundet, är behovet av att kunna säkerställa vilka som har behörighet att vistas i skolan, identifiering vid passage samt säkra utskrifter på skolornas skrivare.

Hitta på sidan

Vi vill att elever ska ha en trygg skolmiljö, i enlighet med Skollagen (2010:800, 5 kap) och att elever och personal ska ha en god arbetsmiljö (arbetsmiljölagen 1977:1160). Våra skolor är ingen allmän plats, vilket innebär att obehöriga personer utan giltigt ärende till skolan, inte får uppehålla sig i gymnasieförbundets lokaler.

Påträffas en okänd person som inte kan eller vill uppvisa skollegitimation, ska personen ombes att lämna lokalen. All personal har ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har till uppgift att okända personer inte uppehåller sig på skolan utan någon form av skollegitimation. Om skolans egen personal inte kan avvisa den obehörige personen, ska polis kontaktas.

Användning av skollegitimation

Elever och personal vid förbundets gymnasieskolor ska alltid ha med sig sin
skollegitimation och den ska alltid bäras väl synlig i korthållare som tillhandahålls av skolan.

Besökare får en temporär KSGYF-etikett av den på skolan som är ansvarig för mötet. Besökaren ska sätta etiketten väl synligt framifrån.

Ny elev

Skollegitimation tilldelas nya elever snarast efter skolstart/kursstart och fotografering. Fotograferingar sker i anslutning till läsårsstart vid datorutdelningen i åk 1 och kompletteringsfotograferingar sker därefter vid behov hos vaktmästaren på Storken.

Vuxenelever på Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan, Stagneliusskolan samt
Axel Weüdelskolan som har kurser förlagda till Jenny Nyströmskolan, erhåller
”Skollegitimation elev”, det vill säga samma skollegitimation som gymnasieelever.

Skollegitimationen gäller under elevens hela utbildningstid.

Avbruten eller avslutad utbildning

Elever som avbryter sin utbildning ska återlämna sin skollegitimation till expeditionen i samband med återlämning av datorn. Expeditionen ska lämna denna till skolans vaktmästare. Skollegitimationen kasseras och avregistreras i passagesystemet av skolans vaktmästare.

Elever som avslutar sin utbildning ska återlämna sin skollegitimation till mentor som lämnar dessa till skolans vaktmästare. Skollegitimationen kasseras och avregistreringen i passagesystemet görs av förbundets IT-support.

Förlorad skollegitimation

Elev anmäler förlorad skollegitimation till expeditionen som beställer ny via
skolleg@ksgyf.se. Skollegitimationen ska sedan hämtas av eleven på skolans
expedition.

Glömd skollegitimation

Elev som har glömt skollegitimation erhåller KSGYF-etikett av personal som kan
identifiera eleven, exempelvis under dagens första lektion.