Gå till innehåll

Studieresor

{"X":0.18,"Y":0.0,"Width":0.7,"Height":1.0}

Studieresor gör klass eller undervisningsgrupp i syfte att konkretisera och fördjupa olika moment i en studiekurs. Resan är således ett annat sätt att genomföra utbildningen. Vid studieresor följer Stagneliusskolan Skolinspektionens riktlinjer vad gäller kostnader och avgifter.

Hitta på sidan

Den ställer också en del andra krav på både elever och personal, till exempel genom övernattning med mera. Det är också viktigt att tänka på att man representerar sin skola på resan. Genom nedanstående punkter vill vi underlätta för lärare och elever att planera en lyckad studieresa.

Avgifter

Vid studieresor följer Stagneliusskolan Skolinspektionens riktlinjer vad gäller kostnader och avgifter. Enligt skollagen ska utbildningen vara avgiftsfri. Enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna får förekomma. Detta innebär att en skolresa vid Stagneliusskolan får kosta maximalt 300 kronor för en elev. Avgiften får tas ut vid enstaka tillfällen under elevens studietid.

Utöver detta kan eleven själv bekosta måltider för cirka 75-100 kronor/dag (avser måltider som eleven/målsmän normalt bekostar).

Vid längre resor kan det sammanlagda beloppet bli relativt högt vilket skall övervägas innan beslut om resan tas.

Planering och beslut om studieresa

  • Studieresan initieras och planeras av lärare och elever tillsammans.
  • Arbetslaget skall redan på planeringsstadiet informeras och eventuellt involveras om så behövs.
  • Ansvarig rektor informeras tidigt i planeringsfasen. Planeringsgruppen skall ha ett positivt förhandsbesked av rektor innan planeringen kan fortsätta.
  • Informationsansvariga bland de vuxna deltagarna utses för grupper/klasser.
  • Gruppens informationsansvarige lämnar snarast information till eleverna så att de kan planera ekonomi, skolarbete m m. Samtidigt ges information om de rutiner som gäller vid studieresor (denna handlingsplan utdelas).
  • Både manliga och kvinnliga vuxna ska helst finnas med på resan om båda könen är representerade i elevgruppen/klassen.
  • Preliminär prisuppgift ska vara godkänd före resa och rektor ska informeras.
  • I den mån inte hela klassen deltar i studieresan skall hemmavarande elever fullgöra arbetsuppgifter i det eller de ämnen som studieresan berör. Elever som stannar hemma följer ordinarie studiegång.