Gå till innehåll

Skrivningar, prov och fusk

{"X":0.0,"Y":0.048414023372287146,"Width":1.0,"Height":0.666110183639399}

Instruktion och rutiner för dig som ska göra skrivningar och/eller prov. Skolan ser allvarligt på alla former av fusk och oärligt beteende under studietiden.

Hitta på sidan

Instruktion för skrivningar och prov

Planeringsregler

 • Lärare och elever detaljplanerar tillsammans.
 • Skrivningar och större examinationsuppgifter måste vara införda i den gemensamma kalendern.
 • Eleven får ha maximalt två examinationsuppgifter per vecka, varav högst en samma dag.

Skrivregler

 • Om elev är sjuk vid examinationstillfället, anmäls sjukdom senast samma dag via Dexter.
 • Elev som beviljats ledighet informerar själv sin lärare.
 • Om elev är sjuk eller beviljats ledighet vid examinationen enligt ovan, ges eleven tillfälle att genomgå den vid annat tillfälle. Det är dock viktigt att eleven anmäler sjukdom respektive beviljad ledighet.
 • Elev som uteblir från examinationen måste komma överens med den undervisande läraren om hur momentet/målet ska redovisas/bedömas.

Eleverna ska alltid ges möjlighet att visa att de når målen för kursen. Elev som varit frånvarande/icke godkänd vid examinationstillfället ska ges möjlighet att vid ett senare tillfälle bedömas utifrån det aktuella momentet/målet. Den pedagogiska kartläggningen är ett av våra verktyg som kan användas vid denna planen.

Prövning på hel kurs

När en elev fått F på hel kurs, skall eleven beredas möjlighet att göra en prövning under förutsättning att eleven fortfarande är inskriven på skolan. Med prövning av kurs avses att man mäter kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Läraren genomför alltid en sammanfattande professionell helhetsbedömning av elevens kunskapskvaliteter utifrån kunskapskraven för ett betygssteg.

Vid prövning ska särskild blankett fyllas i och godkännas av rektor.

Rutiner för skrivningar och prov

Huvudprincipen är, att vid prov och skrivningar får endast de hjälpmedel som läraren angett användas. Att använda otillåtna hjälpmedel är inte bara fusk utan också synnerligen okamratligt.

Att tänka på

 • Du får endast använda de hjälpmedel som din lärare angett.
 • Väskan skall sättas vid skrivning
  • i aulan längs sidogångarna
  • klassrummen längst fram
 • Du får inte lämna skrivningen för att besöka cafeterian eller annan plats. Eventuell fika i samband med längre skrivningar måste du ha med dig själv.
 • Vid skrivning/prov i aulan får du endast använda den toalett som finns i aulan. Toaletter utanför aulan får således inte användas. Vid skriv­ning/prov i klassrum anvisar vaktande lärare vilken toalett som du skall använda. Toalettbesöket skall noteras.
 • Elektronisk utrustning som till exempel smartphones får inte användas utom vid särskild anvisning.

Policy för fusk

Skolan ser allvarligt på alla former av fusk och oärligt beteende under studietiden. Stagneliusskolan verkar för en demokratisk anda och en värdegrund som bygger på ärlighet och eget ansvar. Där hör inga former av fusk och oegentligheter hemma. Var och en skall stå för sin kunskap och vara värd de betyg personen får.

Med fusk menas att eleven under pågående skrivning eller redovisning skriver av annan elev, använder otillåtna hjälpmedel eller kommunicerar med annan elev. Fusk är det även om en elev lämnar in ett arbete i eget namn, där arbetet är ett plagiat eller på annat sätt kopierat från annat ställe eller om arbetet är skrivet av någon annan. Det är inte heller tillåtet att använda uppgifter som är falska.

Konsekvenser

Elev som använder otillåtna hjälpmedel och ertappas skall omgående avbryta provet/skrivningen och konsekvensen blir att eleven inte blir godkänd på det aktuella momentet.

Vidare ska:

 • elevens mentor och rektor informeras om det inträffade
 • omyndig elevs målsman informeras om det inträffade. Detta görs antingen av den undervisande läraren eller av mentorn
 • undervisande lärare avgör hur en bedömning av elevens måluppfyllelse inom det kursavsnitt som examinationen omfattade skall göras.
 • vid upprepade tillfällen kallas eleven till samtal med rektor/programrektor, där kan en muntlig eller skriftlig varning delas ut.

Den yttersta konsekvensen av fusk är avstängning (enligt Skollagen kapitel 5, paragraf 17).