Gå till innehåll

Ordningsregler

{"X":0.3225,"Y":0.0,"Width":0.5825,"Height":1.0}

Stagneliusskolan är en stor arbetsplats vilket kräver vissa regler för samvaron och arbetsron. Reglerna ska bidra till att skolan blir trygg och stimulerande – en plats dit elever och skolans personal känner lust att gå.

Hitta på sidan

Ansvar, hänsyn och omtanke ska prägla samvaron och arbetet i skolan. Alla vid Stagneliusskolan skall vara aktiva när det gäller att utveckla vår arbetsmiljö och ett gott, öppet och förtroendeskapande samarbetsklimat.

För att göra vår skola så trivsam som möjligt, är det dessutom nödvändigt att våra ordningsregler efterlevs.

 1. Undervisningen på Stagneliusskolan är obligatorisk. Sen ankomst utan giltigt skäl eller att lämna lektionen utan lärares tillåtelse får ej förekomma (Skolk rapporteras regelbundet till målsman för elev under 18 år och Stagneliusskolan agerar enligt CSN:s krav avseende studiehjälp vid heltidsstudier).
 2. Alla former av kränkningar, trakasserier, hot om våld och våld är förbjudna och omfattar även all kommunikation via mejl och andra kanaler på nätet.
 3. Det är inte tillåtet att bära symboler eller kläder som symboliserar droger, kränker eller på annat sätt riskerar att väcka förargelse (kapitel 16, paragraf 16 i brottsbalken).
 4. Rökning är inte tillåten på skolans område, inklusive matsals- och idrottsområdena.
 5. All förtäring och innehav av alkohol är förbjudet på skolan och under sådan annan tid som räknas som studietid, exempelvis studieresor.
 6. Allt innehav eller bruk av narkotika och anabola steroider är förbjudna i enlighet med svensk lagstiftning.
 7. All form av fusk och oärligt beteende i samband med studierna är förbjudet.
 8. Allt klotter och annan typ av skadegörelse i lektionssalar, korridorer, matsal och andra delar av skolan är förbjudet.
 9. Affischering av reklam och samhällsinformation i skolans lokaler är inte tillåtet utan rektors tillstånd.
 10. Dator, mobiltelefon och annan teknisk utrustning får inte, utan lärarens tillåtelse, användas under lektionstid. Lärare samlar in mobiltelefoner när så bedöms nödvändigt (Elever får alltså inte spela in film alt. fotografera med
  mobiltelefoner under lektionstid om inte lärare tillåter detta. Elever som av olika anledningar har behov av att använda mobiltelefonen ska alltid be om tillåtelse i förväg).
 11. Det är inte tillåtet att skicka massmejl utan någon i skolledningens godkännande.
 12. Allt spel om pengar eller pengars värde på skolan är förbjudet.
 13. All personal och alla elever är skyldiga att följa de instruktioner som finns angående skollegitimationer.
 14. Ingen form av förtäring av mat och dryck får förekomma under pågående lektion

Om Stagneliusskolans ordningsregler inte följs, tillämpas efter rektors bedömning, Skollagens sanktioner med utvisning ur undervisningslokalen, muntlig varning, skriftlig varning eller avstängning. I de ärenden som gäller brott mot annan lagstiftning görs anmälan till polisen.