GYF / Utveckling & kvalitet / En skola på vetenskaplig grund

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

I och med att utbildningen på gymnasieförbundets skolor ska bedrivas på vetenskaplig grund ställer det krav på både undervisningens innehåll och metoder.

För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig grund krävs att varje lärare och rektor kontinuerligt tar del av nya vetenskapliga rön. Rektor är den som ska skapa förutsättningar för att skolans personal får möjlighet till kollegialt lärande och att utveckla sina ämnes- och metodkunskaper.

Skolan måste också följa diskussionen bland forskare om metoder och vetenskaplighet. Förbundets lektorer har som en central uppgift att verka för en höjd vetenskaplig kompetens inom förbundet och tillsammans med lärarna, i arbetslag och i andra sammanhang, diskutera hur undervisningen kan utvecklas med det vetenskapliga perspektivet som en viktig hörnsten.