Gå till innehåll

Förbundsordning

{"X":0.085,"Y":0.0,"Width":0.6625,"Height":1.0}

Godkänd av kommunfullmäktige i Mörbylånga den 24 oktober 2022 § 190 , av kommunfullmäktige i Kalmar den 28 november 2022 § 202, av kommunfullmäktige i Torsås den 12 december 2022 § 185 och av kommunfullmäktige i Borgholm den 20 februari 2023 § 34.

Hitta på sidan

§ 1 Namn, säte och medlemmar

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (2017:725) och förbundet har sitt säte i Kalmar. Medlemmar i förbundet är de fyra (4) kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.

§ 2 Ändamål och uppgifter

Kommunalförbundet ska, till fullgörande av sitt ändamål, i enlighet med skollagen och annan för verksamheterna tillämplig lag eller författning, tillhandahålla utbildning inom:

 • gymnasieskolan,
 • gymnasiesärskolan,
 • kommunal vuxenutbildning,
 • särskild utbildning för vuxna och
 • utbildning i svenska för invandrare.

Kalmarsunds gymnasieförbund är huvudman för all kommunal gymnasieutbildning i de fyra (4) medlemskommunerna, med undantag av Torsås korrespondensgymnasium vilken Torsås kommun är huvudman för.

Kalmarsunds gymnasieförbund är - om respektive medlemskommun inte beslutar något annat - huvudman för utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna samt grundläggande- och gymnasial kommunal vuxenutbildning.

Gymnasieförbundet kan också genomföra uppdragsutbildning, yrkeshögskoleutbildning (YH) eller annan utbildning.

Utöver de ovan angivna uppgifterna, kan en, flera eller alla medlemskommuner uppdra åt förbundet att svara för viss annan verksamhet om denna har anknytning till förbundets övriga uppgifter och verksamhetsområde. Detta förutsätter att förbundets direktion beslutar att ta på sig uppdraget.

Förbundet får träffa avtal med andra huvudmän om samverkan inom de skol- och utbildningsformer som förbundet har till uppgift att tillhandahålla.

Förbundet äger rätt att, inom förbundets verksamhetsområden, representera medlemskommunerna vid rekvirering av medel från statliga myndigheter, EU och andra organisationer.

§ 3 Förbundets organisation

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Därmed ska direktionen också vara förbundsstyrelse.

Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Direktionen får inrätta utskott och andra organ som den finner lämpligt för att fullgöra förbundets ändamål.

Direktionen fastställer delegationsordning för sin verksamhet.

§ 4 Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen ska bestå av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare. En förbundsmedlem får till ledamot och ersättare välja endast den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige.

Ledamöterna och ersättarna i direktionen väljs av medlemskommunerna enligt följande:

 • Borgholms kommun väljer två (2) ledamöter och två (2) ersättare,
 • Kalmar kommun väljer fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare,
 • Mörbylånga kommun väljer två (2) ledamöter och två (2) ersättare och
 • Torsås kommun väljer två (2) ledamöter och två (2) ersättare.

Ledamöter och ersättare väljs för fyra (4) år varvid mandatperioden räkna från den 1 januari året efter det år då val till fullmäktige ägt rum i hela landet. Förbundsdirektionen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordföranden ska utses bland de ledamöter som representerar Kalmar kommun, medan vice ordföranden ska utses bland ledamöterna från övriga medlemskommuner i förbundet.

Arbetsutskott

Inom förbundsdirektionen ska finnas ett arbetsutskott som i första hand har som uppgift att bereda ärenden som ska behandlas av direktionen. Arbetsutskottet är tillika förbundets personaldelegation

Arbetsutskottet ska bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) personliga ersättare. Ersättare får delta i arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot inte har möjlighet att närvara.

Två (2) ledamöter och två (2) ersättare i arbetsutskottet ska utses bland företrädarna för Kalmar kommun, medan en (1) ledamot och en (1) ersättare ska utses bland företrädarna för var och en av de övriga tre medlemskommunerna. Arbetsutskottet ska spegla den politiska sammansättningen i direktionen.

Direktionens ordförande och vice ordförande ska vara ordförande respektive vice ordförande i arbetsutskottet.

Presidium

Förbundsdirektionens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.

Presidiet representerar förbundet vid konferenser, sammanträden och i andra officiella sammanhang, såvida inte direktionen i särskilda fall bestämmer något annat.

Ordförande

Det åligger förbundsdirektionens ordförande särskilt att med uppmärksamhet följa och ta initiativ i frågor av betydelse för:

 • gymnasieförbundets utveckling och ekonomiska intressen samt
 • effektiviteten och kvaliteten i verksamheten.

§ 5 Förbundsdirektionens arbetsformer

Tidpunkt för sammanträde

Förbundsdirektionen sammanträder på dag och tid som direktionen fastställer.

Kallelser

 • Ordföranden ansvarar för att en kallelse utfärdas till varje sammanträde.
 • Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
 • Kallelsen ska vara mottagarna tillhanda minst en vecka före sammanträdesdagen.
 • Kallelsen ska skickas till ledamöterna, ersättarna och tjänsteperson med närvarorätt.
 • Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista och relevanta beslutsunderlag.
 • I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt än vad som anges ovan.

Kan varken ordföranden eller vice ordföranden fullgöra ordförandens uppgifter ska den ledamot som har längst tjänstgöringstid fullgöra uppgifterna.

Inkallelse av ersättare

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska ledamoten underrätta förbundsdirektionens ordförande eller på annat överenskommet sätt.

Tjänstgöring för ledamöter och ersättare

Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare från samma förbundsmedlem som ledamoten.

En ersättare som inte tjänstgör får närvara vid förbundsdirektionens sammanträden och har rätt att delta i överläggningar men inte i besluten. Ersättarna får bara delta i besluten då de tjänstgör. Detta gör de i den ordning som kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämt vid valet.

Beslutsförhet

Förbundsdirektionen är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Protokollsjustering

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Förbundsdirektionen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Protokollsanteckning

Ordföranden bestämmer om ledamot och ersättare ska få sin mening antecknad i protokollet.

Offentliga sammanträden

Direktionens sammanträden ska vara offentliga, om inte förbundsdirektionen beslutar annat. När direktionen behandlar ärenden som avser myndighetsutövning eller det förekommer uppgifter som hos förbundsdirektionen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen ska dock detta alltid ske inom stängda dörrar.

Det sammanträde då budgeten fastställs ska enligt bestämmelserna i kommunallagen vara offentligt. Sammanträdet ska tillkännages på förbundets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

Jäv

Om jäv gäller bestämmelserna i 6 kap. 28-32 § kommunallagen (2017:725). Den som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid handläggningen av detta ärende.

§ 6 Anslag om justering av protokoll och andra tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokolljustering och övriga tillkännagivande skall anslås på förbundets anslagstavla. Förbundets anslagstavla finns på webbplatsen gyf.se.

§ 7 Revision

Kalmarsunds gymnasieförbund ska ha fyra (4) revisorer och fyra (4) revisorsersättare. De väljs för granskning av den verksamhet som bedrivs av gymnasieförbundet under den mandatperiod på fyra år som gäller för direktionen.

Borgholms kommun, Kalmar kommun, Mörbylånga kommun och Torsås kommun väljer vardera en (1) revisor och en (1) ersättare. De väljs bland revisorerna i respektive kommun. Den revisor som väljs av kommunfullmäktige i Kalmar ska vara sammankallande.

Revisorerna beslutar, enligt bestämmelserna i kommunallagen, själva vilka sakkunniga de ska anlita för att biträda vid granskningen.

Revisorerna ska efter granskning av gymnasieförbundets verksamhet lämna en revisionsberättelse till var och en av de fyra medlemskommunerna. Kommunfullmäktige i Kalmar, Borgholm, Mörbylånga och Torsås beslutar därefter i frågan om ansvarsfrihet.

§ 8 Ersättningar till förtroendevalda och revisorer

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till förtroendevalda i förbundet ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda och revisorer i Kalmar kommun. Årsarvodena för ordföranden och vice ordföranden ska räknas efter en sysselsättningsgrad på 50 respektive 30 procent.

§ 9 Personal

Förbundsdirektionen ska utse en förbundsdirektör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under förbundsdirektionen.

Endast en person får vara förbundsdirektör.

Förbundsdirektionen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under direktionen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. Instruktionen ska tydliggöra fördelningen av ansvar och befogenheter mellan förbundsdirektionen och direktören.

Direktören ansvarar för att det finns ett underlag till beslut i samtliga ärenden som förbundsdirektionen ska behandla och svarar för att förbundsstyrelsens beslut verkställs.

§ 10 Förbundskansli

Förbundet skall ha ett kansli med uppgift att under förbundsdirektionen hantera förbundets administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Förbundskansliet leds av förbundsdirektören som inför direktionen svarar för förbundets löpande förvaltning.

§ 11 Kostnadstäckning

Kostnaderna för förbundet verksamhet ska, till den del de inte täcks på annat sätt, täckas enligt följande:

 • Kostnaden för ungdomars gymnasieutbildning ska fördelas proportionellt mellan medlemskommunerna i förhållande till det verkliga antalet ungdomar i åldersgruppen 16‑19 år per den 31 december året före verksamhetsåret.
 • Kostnaden för svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt annan vuxenutbildning ska täckas enligt särskilda överenskommelser mellan gymnasieförbundet och respektive medlemskommun eller samverkande medlemskommuner.

§ 12 Upprättande av budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet

Gymnasieförbundet ska upprätta sin budget inom de ekonomiska ramar och övriga riktlinjer som medlemskommunerna enats om. Budgeten för kommande år ska fastställas av direktionen före november månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under de två nästkommande åren.

I samband med att budgeten fastställs ska direktionen även, enligt grunderna i 11 § bestämma storleken på de bidrag som förbundsmedlemmarna ska betala till förbundet. Kostnadsfördelningen i budget avseende gymnasieverksamhet mellan förbundsmedlemmarna är preliminär och justeras efter de principer som gäller enligt 11 §, då befolkningsuppgifterna är kända.

Gymnasieförbundet ska löpande följa upp sin verksamhet och ekonomi. Rapporter ska lämnas till direktionen minst fyra (4) gånger per år. Gymnasieförbundet ska lämna budgetuppföljningar till de olika medlemskommunerna enligt den ordning som dessa tillämpar. Om budgetuppföljningarna pekar på ett befarat budgetunderskott ska förbundet vidta åtgärder för att nå budget i balans.

Investeringar

Förbundet beslutar själv vilka enskilda investeringar förbundet har behov av att göra. Förbundet ska finansiera de ökade kostnaderna (avskrivningar, ränta, eventuellt andra driftskostnader) som blir följden av investeringarna inom tilldelad driftbudget.

§ 13 Lån och borgen

Förbundet får ta upp lån, ingå borgen eller annan förbindelse efter godkännande i förbundets direktion.

Information om ovanstående skall delges medlemskommunerna vid det årliga mötet där förbundet sammankallar för att samråda, informera om och analysera verksamheten.

§ 14 Förbundsmedlems insyn

Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i respektive kommun. Förbundsmedlemmar har genom sitt kommunfullmäktige eller sin kommunstyrelse rätt att väcka ärenden i direktionen.

Gymnasieförbundet ska vidare lämna de övriga uppgifter och rapporter som de olika medlemskommunerna begär. Förbundet ska också fortlöpande översända protokoll från direktionens sammanträden till medlemskommunerna.

Förbundet ska upprätta delårs- och helårsbokslut som ska delges medlemskommunerna.

Direktionen eller arbetsutskottet, ska minst en gång varje år kalla medlemmarna till samråd i syfte att informera om och analysera verksamheten.

§ 15 Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad varje förbundsmedlem tillskjutit till förbundets verksamhet under den senast gångna femårsperioden. Denna fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder med anledning av förbundets upplösning.

§ 16 Utträde ur förbundet

Förbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet efter iakttagandet om en uppsägningstid av tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år då medlemmen utträder ur förbundet om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.

§ 17 Likvidation och ombildning

Likvidation

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundsmedlemmarna inte har nåtts när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i § 15 angivna fördelningsgrunden mellan förbundsmedlemmarna gälla.

När förbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen omvandlas till kontanta medel genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska även fogas direktionens beslut om vilken av förbundsmedlemmarna som ska överta och vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst. En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av direktionen, får väcka talan om detta mot övrig förbundsmedlem inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen återupptas.

Ombildning

I samband med uppsägning/likvidation kan förbundet ombildas med kvarvarande medlemskommuner efter beslut i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Beslut tas om en ny förbundsordning inklusive ny mandatfördelning.

§ 18 Antagande av ny medlem

Om ytterligare kommun önskar inträda i förbundet ska ansökan behandlas av förbundsdirektionen. Direktionen kan föreslå att ny medlem får inträda i förbundet. Beslut om ny medlems inträde i förbundet fattas av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Ny medlem har antagits efter att kommunfullmäktige i samtliga förbundsmedlemmar lämnat sitt godkännande och en ny förbundsordning trätt i kraft.

§ 19 Ändringar i förbundsordningen

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen föreslås av förbundsdirektionen och beslutas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Medlem kan genom framställning till förbundsdirektionen också påkalla ändring av förbundsordningen. För ändringar i förbundsordningen krävs samtliga förbundsmedlemmars godkännande.

§ 20 Arkivmyndighet

Kommunstyrelsen i Kalmar kommun är arkivmyndighet inom förbundets verksamhetsområde.

§ 21 Tvist

Tvister mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras enligt svensk lag av allmän domstol.

§ 22 Ikraftträdande

Denna reviderade förbundsordning träder i kraft den 1 mars 2019 eller senare datum då fullmäktige i samtliga medlemskommuner har godkänt densamma.