Gå till innehåll

Verksamhetsplan och årsredovisning

{"X":0.0,"Y":0.02843601895734597,"Width":1.0,"Height":0.62875197472353872}

Varje år tar vi fram en verksamhetsplan med budget och planering samt en årsredovisning. Verksamhetsplanen ska synliggöra gymnasieförbundets vision och de prioriterade områden som ska ligga till grund för allt planerings- och genomförandearbete inom förbundets enheter. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet vi bedriver och innehålla information om bland annat måluppfyllelse, resultat- och balansräkning.

Hitta på sidan

Verksamhetsplan med budget och planering

Verksamhetsplan med budget och planering avser totalt tre år. Det första året är en detaljbudget och de nästkommande två åren är planperioder. Styrelsen fastställer nästkommande års budget i november varje år.

Syftet med verksamhetsplanen är att skapa ett sammanhållet dokument som synliggör gymnasieförbundets vision och de prioriterade områden som ska ligga till grund för allt planerings- och genomförandearbete inom förbundets enheter.

Med hjälp av budget, prioriterade områden och enheternas lokala planer får utbildningsverksamheten i förbundet ett antal tydliga och mätbara mål inom prioriterade områden. En röd tråd skapas därigenom från de nationella målen, genom de kommunala, till enheternas egna målbeskrivningar.

Årsredovisning

Varje år ska förbundet lämna en årsredovisning till direktionen. Medlemskommunerna fattar sedan beslut om ansvarsfrihet för Kalmarsunds gymnasieförbund. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet vi bedriver och innehålla information om bland annat måluppfyllelse, resultat- och balansräkning.