Gå till innehåll

Delegationsordning

{"X":0.085,"Y":0.0,"Width":0.6625,"Height":1.0}

Delegering innebär att direktionen beslutar uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en anställd i förbundet att fatta beslut på direktionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Bestämmelser om delegering finns i kommunallagen 6 kap. 37–39 §§ och 7 kap. 5–8 §§.

Hitta på sidan

Kalmarsunds gymnasieförbunds uppdrag framgår av förbundsordningen.

Förbundsordning (utdrag ur)

Godkänd av kommunfullmäktige i Borgholm den 11 februari 2019 § 39, av kommunfullmäktige i Kalmar den 28 januari 2019 § 9, av kommunfullmäktige i Mörbylånga den 25 februari 2019 § 25 och av kommunfullmäktige i Torsås den 11 mars 2019 § 67.)

Namn, säte och medlemmar

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund enligt kommunallagen
(2017:725) och förbundet har sitt säte i Kalmar. Medlemmar i förbundet är de fyra (4) kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.

Ändamål och uppgifter

Kommunalförbundet ska, till fullgörande av sitt ändamål, i enlighet med skollagen och annan för verksamheterna tillämplig lag eller författning, tillhandahålla utbildning inom:

 • gymnasieskolan
 • anpassad gymnasieskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna och
 • utbildning i svenska för invandrare.

Kalmarsunds gymnasieförbund är huvudman för all kommunal gymnasieutbildning i de fyra (4) medlemskommunerna, med undantag av Torsås korrespondensgymnasium vilken Torsås kommun är huvudman för.

Kalmarsunds gymnasieförbund är - om respektive medlemskommun inte beslutar något annat - huvudman för utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna samt grundläggande- och gymnasial kommunal vuxenutbildning.

Gymnasieförbundet kan också genomföra uppdragsutbildning, yrkeshögskoleutbildning (YH) eller annan utbildning.

Utöver de ovan angivna uppgifterna, kan en, flera eller alla medlemskommuner uppdra åt förbundet att svara för viss annan verksamhet om denna har anknytning till förbundets övriga uppgifter och verksamhetsområde. Detta förutsätter att förbundets direktion beslutar att ta på sig uppdraget.

Förbundet får träffa avtal med andra huvudmän om samverkan inom de skol‐ och utbildningsformer som förbundet har till uppgift att tillhandahålla.
2 (14)

Förbundet äger rätt att, inom förbundets verksamhetsområden, representera medlemskommunerna vid rekvirering av medel från statliga myndigheter, EU och andra organisationer.

Upprättande av budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet

Gymnasieförbundet ska upprätta sin budget inom de ekonomiska ramar och övriga riktlinjer som medlemskommunerna enats om. Budgeten för kommande år ska fastställas av direktionen före november månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under de två nästkommande åren.

I samband med att budgeten fastställs ska direktionen även, enligt grunderna i 11 § bestämma storleken på de bidrag som förbundsmedlemmarna ska betala till förbundet. Kostnadsfördelningen i budget avseende gymnasieverksamhet mellan förbundsmedlemmarna är preliminär och justeras efter de principer som gäller enligt 11 §, då befolkningsuppgifterna är kända.

Gymnasieförbundet ska löpande följa upp sin verksamhet och ekonomi. Rapporter ska lämnas till direktionen minst fyra (4) gånger per år. Gymnasieförbundet ska lämna budgetuppföljningar till de olika medlemskommunerna enligt den ordning som dessa tillämpar. Om budgetuppföljningarna pekar på ett befarat budgetunderskott ska förbundet vidta åtgärder för att nå budget i balans.

Investeringar

Förbundet beslutar själv vilka enskilda investeringar förbundet har behov av att göra. Förbundet ska finansiera de ökade kostnaderna (avskrivningar, ränta, eventuellt andra driftskostnader) som blir följden av investeringarna inom tilldelad driftbudget.

Förbundsmedlems insyn

Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt över dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i respektive kommun. Förbundsmedlemmar har genom sitt kommunfullmäktige eller sin kommunstyrelse rätt att väcka ärenden i direktionen.

Gymnasieförbundet ska vidare lämna de övriga uppgifter och rapporter som de olika medlemskommunerna begär. Förbundet ska också fortlöpande översända protokoll från direktionens sammanträden till medlemskommunerna.

Förbundet ska upprätta delårs- och helårsbokslut som ska delges medlemskommunerna.

Direktionen eller arbetsutskottet, ska minst en gång varje år kalla medlemmarna till samråd i syfte att informera om och analysera verksamheten.

Syfte med delegation

Huvudsyftet med delegation är att avlasta direktionen löpande rutinärenden och därigenom effektivisera den kommunala förvaltningen samt förbättra servicen. Delegationsordningen tydliggör vem som har rätt att fatta beslut.

Delegation

Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden, som det enligt gällande bestämmelser ankommer på direktionen att fatta beslut om men som direktionen med stöd av kommunallagen 6 kap. 37–39 §§ och 7 kap. 5–8 §§ uppdrar åt annan att på direktionens vägnar fatta beslut om. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att beslutet innehåller ett självständigt ställningstagande. Direktionen kan inte ändra beslutet, däremot kan direktionen återkalla den givna
beslutanderätten.

Ärenden som delegeras till ledamot, ersättare eller anställd kan av delegaten hänskjutas till direktionen, om delegaten anser att ärendet bör behandlas av direktionen.

Beslut som fattas utan delegering i ärendet saknar laga verkan, det vill säga det gäller inte.

Anmälan av delegationsbeslut

Delegationsbeslut ska anmälas till direktionen vid nästa sammanträde. Anmälan har betydelse för beräkning av överklagandetid vid laglighetsprövning. Delegationsbeslut vinner laga kraft tre veckor efter det har tillkännagivits på gymnasieförbundets anslagstavla att det protokollförda beslutet har justerats.

Beslut som inte får delegeras

I följande slag av ärenden får beslutanderätten med stöd av kommunallagen 6 kap. 38 § inte delegeras:

 • Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
 • Framställningar eller yttranden till förbundsdirektionen, liksom yttranden med anledning av att ett beslut i arbetsutskott eller direktion har överklagats.
 • Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
 • Ärenden som enligt lag eller annan förordning inte får delegeras.

Ren verkställighet

Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens dagliga arbete. Verkställighetsbeslut utgör så kallat faktiskt handlande eller beslut av rutinmässig beskaffenhet som regelmässigt fattas av olika befattningshavare i kraft av deras tjänsteställning. Verkställighetsbeslut ska inte anmälas till direktionen. Utbildningsväsendet styrs i hög utsträckning av speciallagstiftning i form av skollagen och därtill hörande förordningar. I speciallagstiftningen regleras vilka beslut som rektor får ta.

Direktionen får inte fatta sådana beslut som enligt skollagen ska fattas av rektor.

 • AB - Allmänna bestämmelser
 • AFS - Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • AML - Arbetsmiljölagen
 • ArkivL - Arkivlagen
 • ATL - Arbetstidslagen
 • DL - Diskrimineringslagen
 • FL - Förvaltningslagen
 • FVux - Förordningen om vuxenutbildning
 • GDPR - Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation)
 • GyF - Gymnasieförordningen
 • KL - Kommunallagen
 • LAS - Lagen om anställningsskydd
 • OSL - Offentlighets- och sekretesslagen
 • SFS - Svensk författningssamling
 • SL - Skollagen
 • LVE - Lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Delegater

 • Ordf - Ordförande i direktionen
 • AU - Arbetsutskott
 • FD - Förbundsdirektör
 • VC - Verksamhetschef
 • R - Rektor
 • AC - Administrativ chef
 • ITFC - IT- och fastighetschef
 • Ant - Antagningshandläggare
 • Ek - Ekonomiassistent vid förbundskansliet
 • Ass - Assistent ansvarig för resekort vid respektive enhet
 • PR - Programrektor

Punkt

Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegat

1:1

Fastställa tidplan för antagning

SL 15:12
GyF 7:7

FD

 

1:2

Ansvara för antagning

SL 15:12

FD

Ant

1:3

Meddela hemkommunen om elev börjar eller
slutar vid en gymnasieskola med en annan
huvudman än hemkommunen

SL 15:15

FD

Ant

1:4

Meddela hemkommunen om en elev som
inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande
i betydande utsträckning

SL 15:15

FD

R/PR

1:5

Besluta om elev ska hålla sig med enstaka
egna hjälpmedel

SL 15:17

FD

R/PR

1:6

Besluta om inackorderingstillägg

SL 15:32

FD

Ek

1:7

Upprätta skriftligt avtal (utbildningskontrakt)
för den arbetsplatsförlagda delen av
gymnasial lärlingsutbildning

SL 16:11a

FD

R/PR

1:8

Besluta om att elevs utbildning får avvika
från vad som gäller i nationellt program

SL 16:14

FD

R

1:9

Besluta att nationell utbildning fördelas på
längre tid än tre läsår

SL 16:15

FD

R

1:10

Ansöka om tillstånd att fördela nationell utbildning på kortare tid än tre läsår

SL 16:15

FD

R

1:11

Ge dispens från betyget godkänt i engelska
vid ansökan till gymnasiet

SL 16:32

FD

Ant efter sam­råd med R/PR

1:12

Besluta om behörighet och mottagande till
nationellt program

SL 16:36

FD

Ant

1:13

Besluta om mottagande av elev som ej är
folkbokförd i kommun inom Kalmarsunds
gymnasieförbund i de fall samverkansavtal
saknas

SL 16:43, 44, 47

FD

Ant

1:14

Yttrande för i medlemskommunen folkbokförd elev att gå gymnasieutbildning i kommun utanför Kalmarsunds gymnasieförbund i de fall samverkansavtal saknas

SL 16:48 17:19

FD

Ant

1:15

Besluta att minska omfattningen (heltidsstudier) på introduktionsprogram

SL 17:6

FD

R/PR

1:16

Besluta om plan för utbildning för introduktionsprogram

SL 17:7

FD

 

1:17

Vid synnerliga skäl ta emot elever som är
behöriga till ett yrkesprogram, till yrkesintroduktion eller individuellt alternativ

SL 17:11,
GyF 6:2

FD

Ant efter samråd med R/PR

1:18

Pröva om behörighet och mottagande till
programinriktat val eller yrkesintroduktion

SL 17:14

FD

Ant

1:19

Ansöka hos Skolverket om ett nytt ämne eller
en ny nivå i ett befintligt ämne

GyF 1:6

FD

R

1:20

Besluta om vilka ämnen och nivåer, av de
av Skolverket angivna, som ska erbjudas
som programfördjupning

GyF 4:6

FD

R

1:21

Besluta om vilka ämnen och nivåer i dessa
ämnen som ska erbjudas inom individuellt
val

GyF 4:7

FD

VC

1:22

Besluta om att erbjuda undervisning i fler
språk än franska, spanska och tyska

GyF 4:10-10a

FD

VC

1:23

Beslut om arbetsplatsförlagt lärande ska
finnas på högskoleförberedande program
och omfattning

GyF 4:12 2 st

FD

R/PR

1:24

Besluta, efter samråd med lokalt programråd,
om APL ska bytas mot skolförlagd utbildning
(särskilda omständigheter måste
föreligga) samt vidta åtgärder så utbildning
så snart som möjligt förläggs till APL

GyF 4:13

FD

R/PR

1:25

Besluta om antalet undervisningstimmar för
varje för varje nivå i ett ämne, varje ämnesområde och för gymnasiearbetet samt fördelning av undervisningstiden över läsåren
samt redovisa hur eleven fått sin garanterade
undervisningstid

GyF 4:22

FD

R

1:26

Besluta om urval, antagning och övrig fördelning till programinriktat val som anordnas för en grupp elever eller yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever

GyF 6:1

FD

Ant

1:27

Besluta att anta elever som följer ett nationellt yrkesprogram till individuellt alternativ eller yrkesintroduktion

GyF 6:2

FD

R/PR

1:28

Besluta att hela utbildningen inom yrkesintroduktion skolförläggs för enskild elev

GyF 6:5

FD

R/PR

1:29

Göra bedömning av elevs kunskaper inför
mottagande till språkintroduktion

GyF 6:7

FD

R/PR

1:30

För elev inom språkintroduktion. Fortlöpande
bedöma elevens kunskapsutveckling
så att eleven så snart som möjligt kan
komma vidare i sin utbildning

GyF 6:7

FD

R/PR

1:31

Besluta om urval, antagning och övrig fördelning till nationellt program (preliminär
och slutlig antagning samt reservantagning)

GyF 7:2–7

FD

Ant

1:32

Besluta om avsättning av antal platser till fri
kvot

GyF 7:3

FD

Ant efter sam­råd med R/PR

1:33

Besluta om att vid urvalet, förutom till betygen, hänsyn ska tas till ett färdighetsprov.

GyF 7:5

FD

 

1:34

Fördelning av elever på inriktningar i högre
årskurs då inriktningsgaranti ej medgivits

GyF 7:6 2 st

FD

R/PR

1:35

Besluta om preliminär och slutlig antagning
samt reservantagning

GyF 7:7

FD

Ant

1:36

Justeringar i utbildningsorganisation, i anslutning till slutlig antagning

SL 16:42, 17:16

FD

 

1:36a

Justeringar i preliminär utbildningsorganisation

SL 16:42, 17:16

FD

 

1:37

Besluta om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt inträdesprov

GyF 7:8

FD

R/PR

1:38

Besluta om byte av studieväg för enskild elev

GyF 7:9

FD

R/PR

1:39

Besluta om återantagning av elev som slutat
i gymnasieskolan innan eleven har slutfört
utbildningen

GyF 7:10

FD

R/PR

1:40

Besluta om förlängd undervisning för enskild
elev

GyF 9:7

FD

R

1:41

Beslut om gymnasieelevs resekort

2 § LVE

DF

Ass

Punkt

Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegat

2:1

Besluta om utbildning i anpassad gymnasieskola fördelas på längre tid än fyra läsår

SL 19:17

FD

R

2:2

Ansvara för antagning av elev till anpassad
gymnasieskola

SL 18:12
GyF 7:13

FD

Ant

2:3

Besluta om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val

GyF 4:7a

FD

R

2:4

Meddela hemkommunen om elev börjar eller
slutar vid en anpassad gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen

SL 18:15

FD

Ant

2:5

Meddela hemkommunen om en elev som
inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande
i betydande utsträckning

SL 18:15

FD

R

2:7

Besluta om inackorderingstillägg

SL 18:32

FD

Ek

2:8

Besluta om antalet undervisningstimmar för
varje nivå i ett ämne, varje ämnesområde och för gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola samt fördelning av undervisningstiden över läsåren samt redovisa hur eleven fått sin garanterade undervisningstid

GyF 4:22

FD

R

2:9

Besluta om APL ska bytas mot skolförlagd
utbildning (särskilda omständigheter måste
föreligga) samt vidta åtgärder så utbildning så snart som möjligt förläggs till APL

GyF 4:13

FD

R

2:10

Besluta om urval och antagning till en utbildning när antalet platser är färre än antalet sökande

GyF 7:11-14

FD

Ant

2:10a

Fördelning av elever på inriktningar i högre
årskurs då inriktningsgaranti ej medgivits

GyF 7:13 2 st

FD

R

2:11

Pröva frågan om en sökande tillhör målgruppen om utredning saknas eller det av
andra skäl bedöms nödvändigt

SL 18:5

FD

R

2:12

Besluta om att elev inte tillhör den anpassade
gymnasieskolans målgrupp om en utredning
enligt skollagen kap 18, § 6, visar detta

SL 18:7

FD

R

2:13

Bedömning av förutsättningar för nationellt
program för elev som har sökt individuellt
program

SL 19:29

FD

Ant efter samråd med R

2:14

Pröva om den sökande ska tas emot på
nationellt program respektive individuellt
program

SL 19:29, 19:35 – 36, 39

FD

Ant efter samråd med R

2:15

Besluta om mottagande på individuella program

SL 19:40, 40a

FD

Ant efter samråd med R

2:16

Lämna yttrande vid ansökan till annan utbildningsanordnare

SL 19:41

FD

Ant

2:17

Besluta om antagning vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen samt inträdesprov

GyF 7:8
(GyF 7:14)

FD

R

2:18

Besluta om byte av studieväg för enskild elev

GyF 7:9
(GyF 7:14)

FD

R

2:19

Besluta om återantagning av elev som slutat i den anpassade gymnasieskolan innan eleven har slutfört utbildningen

GyF 7:10
(GyF 7:14)

FD

R

2:22

Upprätta skriftligt avtal (utbildningskontrakt) för den arbetsplatsförlagda delen av gymnasial lärlingsutbildning

19:10a

FD

R

Punkt

Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegat

3:1

Besluta om böcker och andra lärverktyg
som eleven ska anskaffa själv inom Vux,
Lärvux¹ och SFI

¹Från 2023-07-02 anpassad utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå

SL 20:7

FD

R

3:2

Besluta att utbildning på kursen ska upphöra om elev inom Vux, Lärvux och SFI saknar förutsättningar att tillgodogöra sig densamma

SL 20:9

FD

R

3:3

Besluta om sökande från annan kommun
ska antas till utbildningen inom Vux, Lärvux
och SFI

SL 20:14

FD

R

3:3a

Yttrande om sökande till annan huvudman
gällande utbildning på grundläggande nivå
eller i särskild utbildning på grundläggande
nivå gällande bedömning av om den sökande
uppfyller de villkor som gäller för att få delta i sådan utbildning.

SL 20:14

FD

R

3:4

Besluta om mottagande och antagande av
elever till vuxenutbildningen på gymnasial nivå eller särskild utbildning på gymnasial nivå

SL 20:22-23

FD

R

3:5

Besluta om mottagande av elever gällande
utbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning på grundläggande nivå

SL 20:13-14

FD

R

3:6

Minska omfattningen av SFI-undervisningen om eleven så begär och om det är förenligt med utbildningens syfte

SL 20:24

FD

R

3:7

Besluta om mottagande till SFI

SL 20:33

FD

R

3:8

Ansöka hos Skolverket om ny kurs på kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå

FVux 2:5

FD

 

3:9

Besluta om vilka nationella kurser som ska ges

FVux 2:9

FD

R

3:10

Besluta i samråd med berörd arbetsgivare
och arbetstagarorganisation om förläggning
av SFI-utbildningen för enskild arbetstagare

SL 20:27

FD

R

Punkt

Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegat

4:1

Besluta om avstängning av elev, helt eller
delvis

SL 5:17-21

AU

 

4:2

Besluta om plan med aktiva åtgärder mot
kränkande behandling

SL 6:5–9
DL 2: 7

FD

R

4:2a

Utreda och vidta åtgärder mot kränkande
behandling

SL 6:10

FD

R/VC/PR

4:3

Besluta om mottagande av elever från utlandet

SL 29:2-5

GyF 12:11

FD

Ant

4:4

Revidering av policy för alkohol, narkotika,
dopningsmedel, tobak och spel


FD


4:5

Besluta om rutiner för att ta emot klagomål,
utreda klagomål och vidtaga åtgärder vid brister i verksamheten

SL 4:7-8

FD


4:5a

Ta emot och utreda klagomål och vidtaga
åtgärder vid brister i verksamheten

SL 4:8

FD

R/PR/chef

4:6

Beslut om undantag från avidentifiering vid
bedömning av ett nationellt prov som genomförts på dator eller annan digital enhet

GyF 8:3
FVux 4:10c

FD

R

Punkt

Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegat

5:1

Besluta om deltagande i kurser och konferenser för förtroendevalda i direktionen

 

Ordf

 

5:2

Sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person att dennes ska utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet (entreprenad) med bibehållet huvudmannaskap

SL 23:2

FD

 

5:3

Besluta om övergripande ombudgeteringar

KL 11

FD

AC

5:4

Ingå avtal som ej rör lokaler och som ej
överstiger gränsen för direktupphandling
enligt LOU 19a:2

 

FD

Resp. chef efter samråd med AC

5:4a

Ingå avtal avseende IT och programvaror/licenser som ej överstiger gränsen för direktupphandling enligt LOU 19a:2


FD

Resp. chef efter samråd med ITFC

5:5

Ingå avtal som ej rör lokaler och som överstiger gränsen för direktupphandling enligt LOU 19a:2

 

FD

 

5:6

Ingå hyresavtal för externa lokaler kortare
tid än ett år eller om beloppet ej överstiger gränsen för direktupphandling enligt LOU 19a:2

 

FD

AC

5:7

Ingå hyresavtal för externa lokaler längre tid än ett år eller som överstiger gränsen för direktupphandling enligt LOU 19a:2

 

FD

 

5:8

Genomföra ombyggnationer utöver fastställd investerings- eller driftsbudget per enhet

 

FD

 

5:9

Uthyrning av lokaler 6 månader eller längre

 

FD

Resp. chef efter samråd med AC

5:10

Försäljning av utrangerade inventarier och undervisningsmaterial till ett värde av högst 20 basbelopp

 

FD

Resp. chef efter samråd med AC

5:11

Avskrivning på fordran upp till ett basbelopp

 

FD

AC

5:12

Besluta i skadestånds- och ersättningsärenden upp till ett basbelopp (avser sak- och personskador upp till självrisk enligt försäkringsvillkor)

 

FD

AC

5:13

Besluta i skadestånds- och ersättningsärenden över ett basbelopp (avser sak- och personskador upp till självrisk enligt försäkringsvillkor)

 

FD

 

5:14

Teckna utbildningsavtal för enskild elev där samverkansavtal saknas

 

FD

 

5:15

Bidrag till kost- och serviceavgift till elev på Folkhögskola

Enligt beslut i
styrelsen
1999-03-25

FD

 

5:16

Justering i attestplan vid förändring av organisationsstruktur och ansvarsområden under löpande verksamhetsår

 

FD

 

5:17

Besluta om beloppsnivå för interkommunala ersättningar till andra huvudmän (prislistor)

SL 16:50, 16:51

17:23-27,

FD

AC

5:18

Besluta om tilläggsbelopp för fristående huvudmän

GYF 13:17,
SL 16:54, 17:35-36

FD

AC

5:19

Besluta om bidragsbelopp för under året tillkommande fristående huvudmän med elever från kommun inom Kalmarsunds gymnasieförbund

GYF 13:3–6,
SL 16:52,53,55, 17:35-36
18:34

FD

AC

5:20

Besluta om utfärdande av betalkort

 

FD

AC

5:21

Ansöka om YH-utbildning

 

AU

 

5:22

Besluta att inte lämna ut allmän handling på förbundskansliet (motivering och överklagandehänvisning skall lämnas)

FL 32–33,
OSL 6:2–3

FD

 

5:23

Besluta att inte lämna ut allmän handling på enheten (motivering och överklagandehänvisning skall lämnas)

FL 32–33,
OSL 6:2–3

FD

VC

5:24

Avvisning av för sent inkommet överklagande under förutsättning att beslutet inte ska omprövas

 

FD

 

5:25

Avge yttranden i anledning av remisser,
överklagande, anmälningar med mera Dock ej ställda yttranden till förbundsdirektionen

FL,
KL,
SL

FD

 

5:26

Omprövning av beslut

 

FD

Delegat som fattat beslut

5:27

Besluta att ingå samverkansavtal

SL 15:30, 23:8–10, FL, KL m.fl.

FD

 

5:28

Arbetsmiljöansvar

AML, ATL,
AFS 2001:1,
AFS 2015:4

FD

Resp. chef

5:29

Besluta om gallring av allmänna handlingar

ArkivL 10

FD

 

5:30

Elektronisk firmateckning avseende avrop
från ramavtal via Adda Inköpscentral

 

FD

AC efter samråd med FD

5:31

Besluta om avståndsbedömning för gymnasieelevs resekort

SFS 1991:1110
SFS 1991:1120

FD

Ass

5:31a

Besluta om avsteg gällande elevresor för
elever vid AST-enheten

SFS 1991:1110
SFS 1991:1120

FD

R

5:32

Upprätta register över all behandling av
personuppgifter som sker under förbundets ansvar och som omfattas av dataskyddsförordningen, en så kallad registerförteckning

GDPR
Artikel 30

FD

ITFC

5:33

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal

GDPR
Artikel 28:3

FD

 

5:34

Ansvara för rapportering till Dataskyddsinspektionen i händelse av vissa personuppgiftsincidenter

GDPR
Artikel 33

FD

ITFC

5:35

Besluta om utlämnande av registerutdrag,
begäran om rättande, raderande eller
blockerande av personuppgifter

GDPR
Artikel 15–17

FD

ITFC

5:36

Besluta om bidrag till skolor i utlandet för
gymnasiestudier

Enligt rutin beslutad i direktionen 2022-02-24

FD

 

5:37

Besluta om kontant resebidrag till gymnasieelev

SFS 1991:1110

SFS 1991:1120

FD

Ass

5:38

Yttrande över överklagat delegationsbeslut

KL 6:34

FD


5:39

Besluta om nivå på tilläggsbelopp till annan huvudman avseende modersmål

GyF 13:17, SL 16:54, SL 17:35-36

FD

AC

Punkt

Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegat

6:1

Besluta om anställningsavtal och lön för förbundsdirektör

 

Ordf

 

6:3

Tillsvidareanställning eller vikariat av verksamhetschef

 

FD efter samråd med ordf. och vice ordf.

 

6:4

Tillsvidareanställning eller vikariat av rektor

SL 2:9

FD

VC efter samråd med FD

6:4a

Utse ställföreträdare för rektor

SL 2:9

FD

VC

6:4b

Tillsvidareanställning eller vikariat av programrektor

 

FD

R

6:5

Se till att nytillträdd rektor snarast går en
särskild befattningsutbildning samt att programrektor går en särskild befattningsutbildning när budgetutrymme tillåter.

SL 2:12
FVux 6:5

FD

VC

6:6

Tillsvidareanställning eller vikariat av kostchef, administrativ chef, ekonomichef, och IT-chef

 

FD

 

6:7

Tillsvidareanställning eller vikariat av planeringschef

 

FD

R

6:8

Tillsvidareanställning eller vikariat 6 månader eller längre av övrig personal

 

FD

Resp. chef

6:9

Besluta om avsteg från behörighetskrav om ingen behörig lärare finns att tillgå

SL 2:18-19
FVux 6:6

FD

R

6:10

Lämna över myndighetsutövning som hör
till lärares undervisningsuppgift till entreprenör

SL 23:5

FD

R

6:11

Se till att lärare genomför en introduktionsperiod

SL 2:22a

FD

R

6:12

Besluta om uppsägning på grund av arbetsbrist

LAS 7§

FD

 

6:13

Besluta om avskedande

LAS 18–19§§

FD

 

6:14

Besluta om avstängning m.m. med eller
utan förmåner

AB 3:10

FD

 

6:15

Besluta att förbjuda bisyssla

AB 3:8

FD

 

6:16

Besluta om disciplinpåföljd

AB 3:11

FD

 

6:17

Besluta om omplacering/förändring av arbetsuppgifter för personal

 

FD

Resp. chef

Punkt

Ärende

Lagrum

Delegat

Vidaredelegat

7:1

Brådskande beslut som inte kan avvaktas
till direktionens avgörande

KL 6:39

Ordf