Gå till innehåll

Verksamhetsplan för elevhälsans medicinska insats

{"X":0.0,"Y":0.036666666666666667,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

Syftet med verksamhetsplanen är att säkerställa att elever och vårdnadshavare erbjuds en likvärdig och kostnadseffektiv medicinsk insats av hög kvalitet.

Hitta på sidan

1. Styrdokument

Hälso- och sjukvården i Sverige regleras av en mängd lagar och föreskrifter som är tvingande och därför styr personalens dagliga arbete. Skollagen, hälso- och
sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen är de tre viktigaste lagarna som styr
elevhälsans medicinska insats (EMI). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett tillsynsansvar över sjukvården och dess personal. Socialstyrelsen och Skolverket reglerar det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas inom verksamheten. Verksamheten ska utvärderas årligen och upprättad verksamhetsplan revideras efter utvärdering. Enligt patientsäkerhetslagen som infördes den 1 januari 2011, ska vårdgivare bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Socialstyrelsen anser ”att det är särskilt viktigt för EMI att uppmärksamma elever som behöver särskilt stöd, elevernas fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö samt s.k. livsstilsrelaterade hälsorisker. Det är angeläget att hälsoarbetet utförs i samarbete med elever, vårdnadshavare, övrig elevhälsa och skolans pedagogiska personal”.

I och med skollagen (2010:800) som började tillämpas j juli 2011 samlades
skolsköterska, skolläkare, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska
insatserna i en samlad elevhälsa.

Socialstyrelsen har tillsammans med Skolverket tagit fram ett vägledningsdokument där elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter förtydligas. För den samlade elevhälsan gäller generellt att elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

”Elevhälsan ska användas som ett verktyg i skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete och i skolans arbete med att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål”.

”Enligt skollagen ska elever erbjudas hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ger förutsättningar att stödja elevernas utveckling mot målen, undanröja hinder för lärande samt återföra kunskaper i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet”.

”Elevhälsan har en viktig uppgift i arbetet med särskilt stöd. Insatsernas olika kompetenser bidrar till hög kvalitet på de underlag som sedan leder till beslut om stödåtgärder för en elev”.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) bör dessutom innefatta följande arbetsuppgifter enligt vägledningsdokumentet:

 • tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet,
 • vid hälsobesök identifiera problem eller symptom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser,
 • i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa,
 • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal,
 • bevaka elevernas vaccinationstäckning enligt Socialstyrelsens
  vaccinationsprogram,
 • bidra med medicinsk och psykologisk kunskap inför arbetsmoment som är
  förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning samt
 • ta tillvara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete.

I styrelsens verksamhetsmål betonas vikten av att elevhälsan skall arbeta för att
utbildningen sker i en god psykosocial och fysisk miljö med utgångspunkt från följande prioriterade målområden:

 • Kunskap, utveckling och lärande
 • Normer, värden och inflytande
 • Integration
 • En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Digital kompetens
 • Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande

2. Organisation

Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund bedriver hälso- och sjukvård inom ramen för EMI vid förbundets skolor. I lagens mening är styrelsen vårdgivare.

Vårdgivaren fastställer verksamhetens övergripande mål för kvalitet och patientsäkerhet och ska kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. Om vårdgivaren inte utser någon verksamhetschef för EMI ligger det fulla ansvaret för det medicintekniska området kvar på vårdgivaren. Därför har styrelsen utsett Stefan Regebro som verksamhetschef för EMI.

Verksamhetens ansvar

Verksamhetschefens ansvar är att tillgodose att det finns en hög patientsäkerhet, god och säker vård, god kvalitet och kostnadseffektivitet och ansvarar för att det finns rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetschefen skall i dialog med rektor se till att det finns ändamålsenliga lokaler och utrustning, personal med rätt kompetens, samt rutiner för EMI:s arbete.

Rektor

Rektor är chef och arbetsledare för EMI på respektive enhet. Rektor ansvarar för att den dagliga verksamheten inom EMI bedrivs enligt gällande lagstiftning, samt efter de mål och riktlinjer som styrelsen beslutar.

Skolläkaren

Skolläkaren samarbetar med de skolenhetsbundna skolsköterskorna. Skolläkaren arbetar som medicinsk konsult för varje elev med medicinska/psykosociala svårigheter som hindrar elevens inlärning för att nå skolans kunskapsmål.

Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska, (MLA)

Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska, (MLA), har ansvar för att ta fram rutiner tillsammans med verksamhetschefen och skolläkaren som säkerställer en säker och ändamålsenlig hälso-och sjukvård av god kvalitet, att journaler förs enligt patientdatalagen, att läkemedelshanteringen är väl fungerande, att kontakt tas med läkare eller annan personal när elevens tillstånd kräver det. Samordnar, kallar till och genomför möten i EMI:s yrkesnätverk (YNV). Eftersom nuvarande verksamhetschef inte har medicinsk kompetens har det medicinska ledningsansvaret (det medicinska ansvaret och ansvaret för anmälningsskyldighet enligt 3 kap. 5-7 §§ samt Lex Maria ansvarig) delegerats till skolsköterska (MLA).

Skolsköterskorna

Skolsköterskorna samarbetar med skolläkaren för att ur medicinsk/psykosocial aspekt säkra att eleverna når utbildningsmålen i gymnasieskolan. Ansvarar för att minst ett hälsobesök erbjuds alla gymnasieelever i förbundets verksamhet. För de elever som önskar hälsosamtal är det också skolsköterskans ansvar att genomföra samtalen. Skolsköterskan skall på eget initiativ eller enligt uppdrag från rektor också arbeta med mer generellt inriktade uppgifter som rör elevernas livsstil och arbetsmiljö, t.ex. skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, ergonomi, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsundervisning. Skolsköterskan ger råd och utför enklare sjukvårdsinsatser. Skolsköterskan genomför vaccinationer för de elever som ej fullföljt det nationella vaccinationsprogrammet (SOSFS 2006:22).

Skolsköterskorna har öppen mottagning 1 timma/dag efter lokalt fastställda scheman.

Psykologiskt ledningsansvarig för psykologernas verksamhet, (PLA)

Psykologiskt ledningsansvarig för psykologernas verksamhet, (PLA), har som huvuduppgift att ansvara för psykologiska insatser inom elevhälsan i gymnasieskolan. Psykologiska insatserna verkar utifrån förbundets övergripande mål med syfte att skapa en lärmiljö som möter varje elev i sitt lärande och som tar sin utgångspunkt i att alla ungdomar har styrkor.

Skolpsykologen är tillsammans med rektorerna drivande i utvecklingen av en
förbundsgemensam stödprocess, med gemensamma begrepp och gemensam
dokumentation. Skolpsykologen arbetar med att kvalitetssäkra analys och planering av elevhälsans insatser utifrån statistik, t.ex. data från trivselenkäten eller statistik från hälsosamtalen, men även utifrån skolenheternas kunskapsresultat.

Alla medarbetare

Alla medarbetare inom EMI ska aktivt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är alla medarbetares ansvar att medverka i risk- och avvikelsehantering, och delta i arbetet med uppföljning av mål och resultat. Följande organisation för EMI finns inom Kalmarsunds gymnasieförbund:

Följande organisation för EMI finns inom Kalmarsunds gymnasieförbund.

Befattning

Tjänst

Vårdgivare

Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund

Verksamhetschef

Stefan Regebro

Rektor

Vid gymnasieförbundets skolor

Skolläkare

20 % tjänst (Axel Widigs)

Medicinsk ledningsansvarig skolsköterska

20 % tjänst (Cecilia Vernersson)

Skolsköterskor

Vid gymnasieförbundets skolor 7,5 tjänst

Psykologisk ledningsansvarig skolpsykolog

100 % tjänst (Charlotte Blomqvist)

3. Patientsäkerhetslagen

Den 1 januari 2011 infördes nu gällande lag för arbetet med patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Lagen ställer krav på vårdgivaren som bland annat innebär ett ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Detta arbete syftar ytterst till att minimera och förebygga vårdskador inom verksamheten. Därför krävs att vårdgivaren vidtar riskminimerande åtgärder såsom att:

 • utreda händelser där det finns risk för en vårdskada (lidande, obehag,
  kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- och
  sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd).
 • händelseförloppet dokumenteras.
 • kartlägga orsaker och faktorer som påverkat händelseförloppet.
 • ta fram underlag för beslut om åtgärder för riskminimering.
 • tidsplanera åtgärderna på kort och lång sikt.

Av detta följer att personalen inom hälso- och sjukvårdsverksamheten har en skyldighet att rapportera tillbud, risk för tillbud och avvikelser. Det krävs också att patienten/närstående informeras och ges möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

Ovanstående beskrivet arbete skall utmynna i en patientsäkerhetsberättelse som skall vara färdigställd senast den 1 februari (enligt lag den 1 mars) varje år. Berättelsen skall innehålla patientsäkerhetsarbetet under det gångna året, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, samt vilka resultat som uppnåtts. Berättelsen redovisas i Kalmarsunds gymnasieförbunds årsredovisning.

4. Patientsäkerhetsarbete i Kalmarsunds gymnasieförbund

EMI inom gymnasieförbundet har till sin verksamhet dels en förbundsövergripande- som länsövergripande metodbok som bl.a. beskriver de rutiner som är vanligt förekommande i verksamheten. Denna finns placerad på förbundets interna hemsida och är därmed tillgänglig för alla anställda i gymnasieförbundet. Här finns också blanketter för rapportering av tillbud och avvikelser.

Rutin för patientsäkerhetsarbete

 1. Alla anställda inom EMI har en skyldighet att anmäla risk för tillbud, tillbud och avvikelser.
 2. Anmälan skall dokumenteras på blankett i Metodboken och lämnas till
  verksamhetschefen.
 3. Verksamhetschefen gör en första bedömning av anmälans allvarlighetsgrad och sannolikheten för att händelsen kan upprepas.
 4. En dialog förs med skolläkare, MLA och PLA om händelsen är av sådan art att den föranleder en Lex Maria anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
 5. Patienten informeras och bereds möjlighet att lämna sina synpunkter.
 6. Verksamhetschefen kallar skolläkare, MLA och PLA till verksamhetsmöten en gång per månad för uppföljning och beredning av ärenden inom EMI.
 7. Vid dessa möten behandlas alla avvikelserapporter och beslut tas om vilka
  åtgärder som skall vidtas för att förhindra att händelsen inträffar igen.
 8. Besluten dokumenteras och blir vägledande för EMI:s fortsatta arbete.
 9. Dokumentationen utgör grunden i den årliga patientsäkerhetsberättelsen som skall ingå i förbundets årsredovisning.
 10. MLA träffar skolsköterskorna kontinuerligt i yrkesnätverk för diskussion,
  erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.
 11. PLA träffar skolpsykologer kontinuerligt i yrkesnätverk för diskussion,
  erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

5. Verksamhetens mål

Övergripande mål

Alla elever skall ha tillgång till EMI, på lika villkor och utifrån den enskildes behov. EMI skall förebygga, upptäcka och arbeta för att förbättra fysisk och psykisk hälsa hos varje elev samt ge individuellt stöd i skolsituationen. Det förebyggande arbetet utgår ifrån kunskapen om vad som orsakar ohälsa och vilka faktorer som leder till ohälsa eller svårigheter att nå utbildningens mål.

Hälsobesök

I skollagens 2: a kapitel § 27 stadgas att varje elev i gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän
hälsokontroll. Hälsobesöken är frivilliga.

 • Mål - Antalet genomförda hälsobesök ska uppgå till 90 %. Innehållet i samtalen ska utvecklas. Svaren ska användas för att arbeta med riktade insatser i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
 • Uppföljning/mätning - Föra statistik över utlämnade hälsoenkäter, samt
  genomförda hälsobesök. Ta ut rapporter ur PMO.
 • Genomförande - Arbeta med att utveckla hälsosamtalets innehåll. Via hälsosamtalet identifiera faktorer som är ett hinder för lärande på individnivå samt genomföra generella insatser på gruppnivå med utgångspunkt från identifierade problemområden. Återkoppla sammanfattning till skolans ledningsgrupp i syfte att analysera resultatet där prioriterade mål och särskilda insatser fastställs inför kommande läsår? Kompletterande fortbildning inom metoden för motiverande samtal (MI) planeras och genomförs för nyanställda skolsköterskor.
 • Ansvar - Skolsköterskorna ansvarar för metodutveckling och att föra statistik. MLA ansvarar för att fortbildning inom MI genomförs.

Hälsosamtal

Hälsosamtalet är det viktigaste instrumentet för EMI, för att hälsobesöket skall bli meningsfullt för eleverna och därmed också upplevs ha en hög kvalitet. Att genomföra hälsosamtalet professionellt och på ett likvärdigt sätt förutsätter att samtalen har en gemensam struktur samt att skolsköterskorna har en god kompetens i samtalsmetodik. Hälsosamtalet förbereds genom ett informationsbrev och att en hälsoenkät fylls i av eleverna i första årskursen.

Journalsystem/Dokumentation

Inom hälso- och sjukvårdens område finns en lagstadgad skyldighet att föra journal. En förutsättning för detta är ett väl fungerande journalsystem. Förbundet ingår som en part i ett elektroniskt journalsystem som omfattar länets samtliga tolv kommuner. God dokumentation i skolhälsojournalerna garanterar en god och säker vård. Ur en korrekt dokumentation finns underlag till jämförbar statistik. En likvärdig dokumentation är också nödvändig för att garantera våra elevers rättssäkerhet.

 • Mål - Hälso- och sjukvårdspersonal inom gymnasieförbundet ska dokumentera på ett enhetligt och likvärdigt sätt i hälsojournalerna.
 • Uppföljning/mätning - Skolsköterskegruppen analyserar i samband med nätverksträffarna ett urval av journaler som förts under verksamhetsåret. Skolpsykolog gör detsamma vid nätverksträffar med kollegor.Kollegial granskning.
 • Genomförande - Regelbunden utbildning i PMO en gång per termin. Följ rutin för journalhantering.
 • Ansvar - MLA och berörda rektorer ansvarar för att utbildningen genomförs. MLA ansvarar för att rutin finns och efterföljs. För psykolog ligger ansvaret på PLA och verksamhetschef.

Kontinuerlig yrkesspecifik fortbildning/ kompetensutveckling för
skolhälsovårdens professioner

För att kompetensen ska kunna upprätthållas är det önskvärt att arbetet för skolpsykolog, skolläkare och skolsköterskor planeras så att det ger möjlighet till kontinuitet på tjänsterna, handledning, fortbildning, forsknings- och utvecklingsarbete. Verksamhetschefens uppgift är att se till att personalens kompetens upprätthålls genom adekvata vidareutbildningsinsatser.

Utbildning som är nödvändig för EMI:s verksamhet/personal för att upprätthålla god och säker vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Utbildning som håller personalen medveten om samhällsutvecklingen vad gäller livsstilsfrågor såsom övervikt, sex- och samlevnad och ANDT, ”Internetbeteende” och dessutom uppdatering i gällande lagar, förordningar föreskrifter och allmänna råd.

 • Mål - Säkerställa att all personal inom EMI får kontinuerlig och likvärdig fortbildning för att upprätthålla lagstadgat kompetenskrav kopplat till legitimerade yrkesgrupper.
 • Uppföljning/mätning - Redovisas i patientsäkerhetsberättelsen.
 • Genomförande - Skolsköterskorna deltar i den årligen återkommande Skolsköterskekongressen som anordnas av Riksföreningen för skolsköterskor (ideell fackligt obunden förening som arbetar med bl a branschspecifik utbildning för skolsköterskor). Skolsköterskorna deltar årligen vid kompetensutvecklingsdagar med EMI i hela Kalmar kommun två dagar under v.44 där man gemensamt går igenom utvecklingsbehov och kompetenshöjande behov inom EMI. Individuella kompetensutvecklingsplan finns även för skolpsykolog.
 • Ansvar - Verksamhetschef och berörda rektorer.

Att främja fysisk hälsa för att motverka psykisk ohälsa

Sambandet mellan lärande, fysisk och psykisk hälsa är ett centralt område för alla yrkesgrupper inom EMI. Elevers helhetssyn på sin hälsa har stor betydelse för skolprestationer, inte minst det fysiska välbefinnandet och den psykiska hälsan. Elevens egen livsstil har stor betydelse för måendet och elevens måluppfyllelse.

 • Mål - Skolsköterskorna inom EMI ska öka sin kompetens i hur vi kan hjälpa eleverna att öka sin fysiska och psykiska hälsa och förbättra elevens livsstilskunskap (Öka elevernas medvetenhet om vikten av fysiska hälsans
  positiva påverkan på studierna).
 • Uppföljning/mätning - Redovisas i patientsäkerhetsberättelsen.
 • Genomförande - Fortbildningsinsats och utvecklingsarbete. Utvecklingsdagar hösten 2020 samt i yrkesnätverket.
 • Ansvar - Verksamhetschef och MLA.

Kvalitetsmått personalresurser inom EMI

Hälso- och sjukvårdslagen anger att där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal som behövs för att en god vård skall kunna ges. Socialstyrelsen anger inga specifika mått på tillräckliga personalresurser utan det är upp till varje huvudman att avgöra. Skollagen har slagit fast vilka kompetenser som ska finnas tillgängliga inom elevhälsan men inte heller specificerat omfattning på dessa. I Kalmarsunds gymnasieförbund är det respektive skolledning som avgör omfattningen av EMI på respektive skola.

Svenska skolläkarföreningen rekommenderar ett elevunderlag motsvarande 4 000 elever per heltidsanställd skolläkare.

Vidare har styrelsen för Riksföreningen för skolsköterskor återkopplat följande faktorer som bör beaktas vid resursfördelning i gymnasieverksamheter.

 • Elevunderlagets socioekonomiska sammansättning
 • Antal skolor/skolsköterska
 • Antal hälsobesök
 • Antal vaccinationer
 • Antal uppföljningar
 • Antal rektorer att samarbeta med och antal EHT att närvara vid
 • Antal elever i gymnasiesärskola
 • Antal nyanlända elever

Psykologförbundet och föreningen för skolpsykologer (PSIFOS) rekommenderar 500 elever per heltidsanställd psykolog. Här finns dock en hög grad av variationsbredd i arbetsuppgifterna mellan olika skolformer och skolhuvudmän.

Vad gäller likvärdiga resurser inom förbundets skolor baserat på elevantal och elevgrupp, bör branschorganisationernas rekommendationer vara vägledande när resursbehov inom EMI bedöms.

 • Mål - Alla förbundets gymnasieskolor ska ha likvärdiga resurser inom EMI.
 • Uppföljning/mätning - Redovisas i patientsäkerhetsberättelsen.
 • Genomförande - Kartlägg resurser inom EMI på respektive skola.
 • Ansvar - Verksamhetschef och berörda rektorer.