Gå till innehåll

Miljöpolicy

{"X":0.18,"Y":0.0,"Width":0.6625,"Height":1.0}

Denna miljöpolicy är ett verktyg för Kalmarsunds gymnasieförbund att vara delaktig i att skapa en hållbar framtid. Policyn har sin utgångspunkt i Agenda 2030 då särskilt Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion.

Hitta på sidan

Policyn gäller för elever, personal och förtroendevalda i hela förbundet och all verksamhet. Förbundet värnar om natur och miljö genom ett förhållningssätt som gynnar en hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. Vårt miljöengagemang befrämjar människors hälsa och livsvillkor.

Principer

Vi ska i vårt interna miljöarbete vara ett föredöme och visa att vi tar hållbarhetsfrågorna på allvar. Det uppnår vi genom hög kompetens, ständiga förbättringar och genom att vi vid varje enskilt beslut tar hänsyn till vår miljöpåverkan.

Tillämpningsområde

Denna policy gäller alla elever, anställda, förtroendevalda men även den som tillfälligt representerar förbundet, exempelvis som konsult.

Ansvar för tillämpningen

Policyn och dess olika anknutna dokument ska vara kända och förstådda, samt tillämpas i den dagliga verksamheten. Personal och ledning ges återkommande miljöutbildning efter behov i tjänsten.

Särskilda tillämpningar

Följande VLS-dokument ger mer konkret vägledning om hur vi minimerar vår klimat- och miljöpåverkan:

  • GYF Systematiskt miljöarbete – Rutin
  • GYF Arbetsmiljö, brandskydd och miljö - Fördelning av arbetsuppgifter – Rutin
  • GYF Egenkontroll enligt miljöbalken - checklista med handlingsplan
  • GYF Arbetsmiljö, brandskydd och miljö - Årshjul

Resor, möten och övernattningar

Telefonmöten, videokonferenser eller liknande ska eftersträvas för att undvika resande. Förbundet ska prioritera miljömärkta konferensanläggningar och hotell eller anläggningar med uttalad miljöprofil vid övernattningar, konferenser eller andra aktiviteter. Hänsyn ska tas till möjligheter att ta sig till platsen med kollektiva färdmedel med låg miljöpåverkan. Förbundet ska ta hänsyn till miljöpåverkan från det resande och de möten som sker i tjänsten (Se vidare i VLS-dokumentet "GYF Tjänsteresa - Riktlinjer").

Upphandling och inköp av varor och tjänster

Miljöpåverkan ska beaktas i inköpsarbetet med hänsyn till kvalitet och funktion.

  • Överväg om inköp överhuvudtaget ska göras. Utgångspunkten är att inte köpa mer än nödvändigt och att återanvända så mycket som möjligt.
  • Miljö och social påverkan ska tas hänsyn till vid inköpsarbetet.
  • De varor och tjänster som förbundet köper ska i så liten utsträckning som möjligt innehålla kemikalier som kan riskera att skada människors hälsa eller vår miljö. De ska i så liten utsträckning som möjligt påverka miljön negativt genom produktionssätt, distribution, användning och avfallshantering.
  • Givet ovan, genom affärsmässighet vid inköp och utnyttjande av konkurrens mellan leverantörer, ska kostnaderna för de inköpta varorna och tjänsterna vara så låga som möjligt, med hänsyn till den kvalitet som krävs.

Placering av kapital

Förbundet verkar för att Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning (KLP) tar hänsyn till hållbarhetsfrågorna vid placering av förbundets eventuella likviditetsöverskott.

Återanvändning och återvinning

Förbundet ska minimera resursanvändandet och ska så långt det är möjligt minimerar materialanvändning. Det som förbundet behöver göra sig av med i första hand går till återanvändning, i andra hand materialåtervinning och i tredje hand till energiåtervinning.

Uppföljning av policyn

Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar kontinuerligt med att förbättra det interna miljöarbetet och genomlyser och utvärderar fastlagda dokument och rutiner regelbundet.