Gå till innehåll

Kvalitetspolicy

{"X":0.035,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Kvalitetsarbetet ska främja engagemang och arbetsglädje för den verksamhet som bedrivs och samtidigt hjälpa verksamheten att fånga upp sådant som behöver förändras och förbättras.

Hitta på sidan

För att förbundet ska kunna ha en verksamhet med hög kvalitet och ständiga
förbättringar måste hållbarhet, innovation, omvärldsbevakning och anpassning till nya krav vara i fokus.

Kvalitetsarbetet bygger på förbundets vision, kärnvärden och direktionens årligen reviderade verksamhetsplan med budget. Syftet med kvalitetsarbetet är att kontinuerligt arbeta med förbättringar av verksamheter för att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla kunskaper och värden så att de når sina mål med utbildningen samt utvecklas som individer och samhällsmedborgare. Kvalitetsarbetet ska också ge direktionen, chefer och medarbetare ett bra underlag för uppföljning och beslut. Riktmärket för det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de mål som direktionen fastställer i budgetdokument utifrån målen som finns i Skollagen och andra nationella måldokument. Förbundets mål ska årligen följas upp och utvärderas.

Kvalitetsarbetet sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet de återkommande momenten i kvalitetsarbetet: samla underlag, analysera, planera och genomföra. Förbundet ska fortlöpande och systematiskt dokumentera kvalitetsarbetet. Statistiska fakta och andra resultat, slutsatser som dras och analyser som görs ska öppet redovisas inom organisationen på ett transparent och lättåtkomligt sätt. Beslut ska baseras på fakta, en helhetssyn på verksamheten och långsiktighet.

En viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet är de klagomål och synpunkter som framförs av elever, föräldrar och andra intressenter. För att utveckla verksamheten tar Kalmarsunds gymnasieförbund på ett strukturerat sätt emot, utreder, åtgärdar och återkopplar dessa. Förbundet tar tacksamt emot klagomål, förbättringsförslag och beröm för vi tror att dessa synpunkter utvecklar våra skolor.

Varje medarbetare måste känna till och aktivt arbeta efter förbundets rutiner i
kvalitetsarbetet och var och en ansvarar för kvaliteten i sitt eget arbete. Chefens har ett särskilt ansvar för att kontinuerligt följa upp och utvärdera dessa processer. Utvärderingen ska syfta till att avgöra om processerna är ändamålsenliga och lättförståeliga så att medarbetare och elever har goda förutsättningar och uppmuntras till att medverka i förbättringsarbetet