Gå till innehåll

Digital agenda 2022–2024

{"X":0.2025,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}

“Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla studerande nått sina kunskapsmål och som demokratiska och ansvarstagande människor– berikade med kunskaper och färdigheter – lämnar de sin utbildning väl rustade för att möta yrkeslivet och vidare studier”. Det är Kalmarsunds gymnasieförbunds vision.

Hitta på sidan

Visionen är grundfundamentet för förbundets digitala agenda. I visionen kommer digitaliseringen spela en avgörande roll när det gäller studerandes kunskapsutveckling och medverkan i ett demokratiskt samhälle.

Digital agenda syftar även till att uppfylla Kalmarsunds gymnasieförbunds
kommunikativa löfte: "Digital kompetens i framkant. Vi har en bred digital kompetens och strävar efter att ligga långt fram i utvecklingen. Vi kännetecknas av en innovativ undervisning där vi kombinerar IT med modern pedagogik".

I linje med dessa syften finns det en hög förväntan på alla inom gymnasieförbundet att hela tiden stärka den egna adekvata digitala kompetensen. Det är väsentligt att varje enhet bygger upp strukturer för kollegialt lärande i syfte att stärka digital kompetens hos alla medarbetare.

Som elev i Kalmarsunds gymnasieförbund kan du förvänta dig att:

  • olika digitala verktyg och tjänster används i undervisningen för att förstärka ditt lärande.
  • en undervisning som kontinuerligt strävar efter att stärka din digitala kompetens¹.
  • du i ditt lärande får använda olika digitala verktyg på ett inkluderande sätt, det vill säga i undervisningen finns en väl utvecklad tillgänglig digital lärmiljö, anpassad efter de behov som du har.
  • du under din studietid kommer att ha ett eget ansvar för utvecklande av din digitala kompetens i syfte att du ska ha en beredskap för kommande studier och yrkesliv.

Den förväntansbild som uttrycks ovan ska ligga till grund för utvecklingsarbetet inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Detta gäller på alla nivåer, både individuellt och kollektivt. Ett speciellt ansvar ligger på chefer och ledning att skapa goda förutsättningar för denna utveckling. Med ledning menas hela styrkedjan. Politik ska skapa goda förutsättningar för utbildning och digitalisering, förbundsledning och chefer ska skapa goda förutsättningar för utveckling av undervisning och andra funktioner med koppling till digitalisering, skolledningar ska skapa förutsättningar för lärares lärande kring undervisning och digitalisering, lärare ska i sin undervisning skapa förutsättningar för att elevernas förväntansbild i digital agenda infrias

Förbundsövergripande utveckling

För att stötta, utmana och driva utvecklingsarbete kring digitalisering ur ett
förbundsövergripande perspektiv finns ett antal viktiga faktorer att framhålla. På förbundsnivå ska det skapas förutsättningar för att bedriva ett innovativt arbete kring digitalisering och undervisning. För att skapa goda förutsättningar för ett innovativt arbete krävs att hela styrkedjan, från huvudman till gruppnivå har kunskaper om och förståelse för de förändringar som behövs. På förbundsnivå ska det finnas digitalt material som stöttar och utmanar medarbetare i utveckling av adekvat digital kompetens. Det ska även finnas en elevmedverkan i förbundets utvecklingsarbete kopplat till digitalisering.

Utvärdering av digital agenda

Utvärdering av digital agenda sker årligen utifrån den ur elevperspektiv uttryckta
förväntansbilden. Det är i fokussamtal med elever, lärare och rektorer som utvärdering årligen sker. Utvärdering genomförs av förbundets IKT-pedagoger. Utvärderingen används av förbundsledning och skolledningar som ett underlag för vidare utvecklingsarbete.

¹Definitionen av elevernas digitala kompetens bygger på Skolverkets fyra dimensioner av digital kompetens:

  1. kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen,
  2. kunna använda och förstå digitala verktyg och medier,
  3. ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik,
  4. kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med digital teknik.