Gå till innehåll

Chefspolicy

{"X":0.035,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund med medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Uppdraget är att ansvara för och vara huvudman för gymnasieutbildning och vuxenutbildning.

Hitta på sidan

Förbundet leds av en styrelse med politiker från de fyra medlemskommunerna.
Förbundsstyrelsen fastställer årligen vision, mål och prioriterade områden, vilka finns samlade i styrdokumentet ”Budget och ekonomisk planering”. Chefernas ansvar är att tillsammans med sin personal förverkliga uppställda mål.

Förbundet har cirka 500 anställda varav cirka 26 är chefer.

Inom Förbundet finns fyra typer av chefsbefattningar:

 • Förbundschef
 • Verksamhetschef
 • Rektor
 • Chef (planeringschef, kostchef, administrativ chef samt ekonomichef)
 • Planerare med personalansvar

Samtliga chefer omfattas av policyn som anger både förväntningar och krav på
cheferna.

Tydligt och engagerat ledarskap

För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett tydligt och
engagerat ledarskap. Våra chefer skall vara aktiva, engagerade och synliga.
Ledningens viktigaste uppgifter är:

 • att ange riktningen för verksamheten
 • att ta tillvara potentialen i medarbetarnas och elevernas erfarenheter och
  olikheter
 • att skapa förutsättningar för medarbetarna att nå verksamhetens mål
 • att i dialog med dem tydliggöra och följa upp målen

Förväntningar

Kalmarsunds Gymnasieförbunds styrelse anser att medarbetarna har rätt att förvänta sig att chefen:

 • ser sina medarbetare
 • har en god bild över verksamheten
 • alltid ger klara besked
 • är en bra lyssnare
 • alltid är tydlig
 • alltid är ärlig
 • är bra på att fatta beslut

Krav

Kalmarsunds Gymnasieförbunds styrelse anser att chefen skall vara:

 • engagerad
 • god ledare
 • målinriktad
 • bra verkställare av beslut
 • handlingskraftig
 • öppen och rak
 • objektivt saklig
 • jämställd och jämlik i sitt bemötande gentemot medarbetare och elever