GYF / Utveckling & kvalitet / Professionsprogram

Professionsprogram

deltagare i 2021 års professionsprogram

Vill du reflektera över din praktik, dokumentera din yrkesskicklighet och få dokumentationen bedömd i syfte för att påvisa förstelärarkvalifikationer? Då är professionsprogrammet något för dig.

Vem kan ansöka till professionsprogrammet?

 • Du är legitimerad lärare eller behörig lärare i yrkesämne*

 • Du kan redovisa minst tre års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet

 • Du har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen

 • Du bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

* legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen eller behörig lärare i yrkesämne enligt 2 kap. 18 §.

Varför?

Vill du reflektera över din praktik, dokumentera din yrkesskicklighet och få dokumentationen bedömd i syfte för att påvisa förstelärarkvalifikationer? Vill du utvecklas ytterligare i din profession tillsammans med andra lärare? Då är professionsprogrammet något för dig. 

Varför driva i egen regi?

När en annan aktör ansvarar för ett professionsprogram äger vi inte på egen hand kvalitetssäkringen. Huvudmannen har av naturliga skäl större kännedom om behoven inom verksamheten och kan därmed revidera ett program utifrån aktuellt nuläge.

Urval och tidsplan 

 Kalmarsunds gymnasieförbund bereder åtta yrkesskickliga lärare möjlighet att genomgå professionsprogrammet för att påvisa särskild yrkesskicklighet. Förbundsdirektören antar kandidaterna i samråd med verksamhetsområdeschef och kvalitets- och verksamhetsutvecklaren. Till grund för urvalet ligger den skriftliga ansökan och skolledningens motivering.

Under professionsprogrammet, som pågår under perioden mars till november 2022, ska lärarna utöver ordinarie arbetsuppgifter motivera och sätta evidens på att kvaliteten i arbetet uppfyller de åtta grundläggande kompetenserna vad Kalmarsunds gymnasieförbund anser att en särskilt yrkesskicklig lärare bör kunna visa.

Skriftlig ansökan i form av ett personligt brev lämnas till din rektor innan sista ansökningsdag. Ansökningsperiod: 17 dec - 11 feb 2022. 

Eftersom endast åtta platser finns att tillgå är det av vikt att skolledningen på respektive skola motiverar på vilka grunder sökande visat särskilt god förmåga i sin profession för att möjliggöra prioriteringsordning. 

Omfattning

Professionsprogrammet startar vid vårterminens början med en introduktionsträff i mars och slutförs med inlämning av den skriftliga dokumentationen vecka 44. Läraren har som sin examinationsuppgift att i en argumenterande text påvisa en pedagogisk praktik där den professionella läraren praktiserar de åtta grundläggande kompetenser som Kalmarsunds gymnasieförbund anser kännetecknar en särskilt yrkesskicklig lärare. Vid några tillfällen ska dina lektioner observeras enligt ett särskilt observationsprotokoll. Exempel på observatörer är rektor, SYL och IKT-pedagoger. Läraren ska också redovisa elevers återkoppling samt vitsord från kollegor i ämnes- och arbetslag samt EHT.  Din rektor gör en bedömning enligt särskild mall. För yrkeslärare finns även möjligheten att kunna redovisa vitsord från samarbetspartners i programråd eller andra samarbetsforum. I professionsprammets upplägg ingår även kollegialt lärande i syfte att lärare utvecklas ytterligare i sin profession.

Professionsprogrammet utgår ifrån Kalmarsunds gymnasieförbunds värdegrund (Personalpolitiskt program) samt åtta grundläggande kompetenser vad vi anser att en särskilt yrkesskicklig lärare bör kunna visa.

 1. gedigna kunskaper i ditt ämne/ämnesområde och dess didaktik som omsätts till en god kvalitet i din undervisning

   

 2. uttalad förmåga och skicklighet att hantera och applicera digital förstärkning i undervisningen

   

 3. ett stort antal metoder och arbetssätt att tillämpa i syfte att förbättra elevernas studieresultat

   

 4. en förmåga att se alla elevers behov och får dem att anstränga sig för att lära sig mer så att deras resultat förbättras

   

 5. ett intresse av att driva utveckling och ständiga förbättringar som leder till högre kvalitet i undervisningen och ökad måluppfyllelse

   

 6. en god kollegial förmåga och kan uppvisa ett gott samarbete med såväl elever, medarbetare och skolledning

   

 7. uttalad förmåga i att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på, GY 2011, GYSÄR 2013 och VUX 2012

   

 8. ett intresse av att utveckla sin egen och andras professionalism

Bedömning och beslut

Samtliga bifogade observationsprotokoll, elevenkäter, kursutvärderingar, vitsord samt den argumenterande texten kommer att ingå i bedömningen. 

Kalmarsunds gymnasieförbunds lektorer är behjälpliga i bedömningen vad gäller de argumenterande texterna. Förbundsdirektör i samråd med verksamhetsområdeschef och kvalitets- och verksamhetsutvecklare fattar slutligen beslut om vilka som genomfört professionsprogrammet enligt fastställda kriterier.

Citat från lärare som genomgått professionsprogrammet 2020:

”Under professionsprogrammet har ett djupare perspektiv på undervisning och lärande vuxit fram och utvecklats hos mig. De frågor som har väckts under denna tid har varit oerhört intressanta och har lett till många lärorika, och mycket djupare, diskussioner kring visioner, lärande och uppdrag, tillsammans med mina kollegor”. 

Önskar du en fördjupad inblick kring upplägg och genomförande så ta gärna del av Rapporten