Gå till innehåll

Professionsprogrammet

{"X":0.1225,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}

Vill du reflektera över din praktik, dokumentera din yrkesskicklighet och få dokumentationen bedömd i syfte för att påvisa förstelärarkvalifikationer? Då är professionsprogrammet något för dig.

Hitta på sidan

Varför söka professionsprogrammet?

Vill du reflektera över din praktik med elevernas lärande och utveckling i fokus? Vill du utvecklas ytterligare i din profession tillsammans med andra lärare? Vill du dokumentera din yrkesskicklighet och få dokumentationen bedömd i syfte för att påvisa förstelärarkvalifikationer? Då är professionsprogrammet något för dig.

Lärare som genomgått professionsprogrammet:

Sammanfattningsvis har professionsprogrammet för mig medfört att jag har fått ta del av och genomfört nya pedagogiska inslag och fått nya insikter och fördjupad kunskap om pedagogik och mig själv som pedagog. Jag har lärt känna pedagoger, tagit del av forskning och genomfört aktioner. Det har varit roligt, givande och stimulerande och en stor förmån och väl investerad tid att få gå en utbildning som jag själv verkligen ville gå.

Vem kan ansöka till professionsprogrammet?

  • Du är legitimerad lärare eller behörig lärare i yrkesämne*
  • Du kan redovisa minst tre års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
  • Du har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
  • Du bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

* legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen eller behörig lärare i yrkesämne enligt 2 kap. 18 §.

Urval och tidsplan

Kalmarsunds gymnasieförbund bereder tio yrkesskickliga lärare möjlighet att genomgå professionsprogrammet som en kompetensutveckling och möjligheten att påvisa särskild yrkesskicklighet. Förbundsdirektören antar kandidaterna i samråd med verksamhetschef och kvalitets- och verksamhetsutvecklaren. Till grund för urvalet ligger den skriftliga ansökan och skolledningens motivering.

Under professionsprogrammet, som pågår under perioden mars till december 2024, ska lärarna utöver ordinarie arbetsuppgifter motivera och sätta evidens på att kvaliteten i arbetet uppfyller de åtta grundläggande kompetenserna vad Kalmarsunds gymnasieförbund anser att en särskilt yrkesskicklig lärare bör kunna visa (se Personalpolitiskt program för beskrivning av de åtta grundläggande kompetenserna).

Ansök till professionsprogrammet

Du lämnar in din ansökan genom webbformuläret innan sista ansökningsdag.

  • Ansökningsperiod: 6 nov 2023 - 6 dec 2023.
  • Din ansökan ska ske i dialog med närmaste chef.

Professionsprogrammets webbplats

För att få en fördjupad inblick i upplägg, genomförande och exempel på lärares rapporter och aktionslärande gå till webbplatsen om professionsprogrammet.
Professionsprogrammet Kalmarsunds gymnasieförbund Länk till annan webbplats.

Omfattning

Professionsprogrammet startar vid vårterminens början med en introduktionsträff i mars och slutförs med inlämning av den skriftliga dokumentationen vecka 44. Läraren har som sin examinationsuppgift att i en argumenterande text påvisa en pedagogisk praktik där den professionella läraren praktiserar de åtta grundläggande kompetenser som Kalmarsunds gymnasieförbund anser kännetecknar en särskilt yrkesskicklig lärare. Vid några tillfällen ska dina lektioner observeras enligt ett särskilt observationsprotokoll. Exempel på observatörer är rektor, SYL och IKT-pedagoger. Läraren ska också redovisa elevers återkoppling samt vitsord från kollegor i ämnes- och arbetslag samt EHT. Din rektor gör en bedömning enligt särskild mall. För yrkeslärare finns även möjligheten att kunna redovisa vitsord från samarbetspartners i programråd eller andra samarbetsforum. I professionsprogrammets upplägg ingår även kollegialt lärande i syfte att lärare utvecklas ytterligare i sin profession.

Bedömning och beslut

Samtliga bifogade observationsprotokoll, elevenkäter, kursutvärderingar, vitsord samt den argumenterande texten kommer att ingå i bedömningen.
Kalmarsunds gymnasieförbunds lektorer är behjälpliga i bedömningen vad gäller de argumenterande texterna. Förbundsdirektör i samråd med verksamhetsområdeschef och kvalitets- och verksamhetsutvecklare fattar slutligen beslut om vilka som genomfört professionsprogrammet enligt fastställda kriterier.

Varför driva i egen regi?

När en annan aktör ansvarar för ett professionsprogram äger vi inte på egen hand kvalitetssäkringen. Huvudmannen har av naturliga skäl större kännedom om behoven inom verksamheten och kan därmed revidera ett program utifrån aktuellt nuläge. Ett professionsprogram i egen regi kan få en tydligare koppling till det utvecklingsarbete som pågår hos huvudmannen.

Jörgen Florheden

IKT-pedagog