GYF / Utveckling & kvalitet / ANDT - drogförebyggande arbete

Gymnasieförbundets drogförebyggande arbete

Kalmarsunds gymnasieförbund för kontinuerligt ett drogförebyggande arbete. Förbundet står tillsammans med socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden, omsorgsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och samhällsbyggnadsnämnden bakom det drogpolitiska programmets mål 2016 – 2020. Det drogpolitiska programmet kommer att uppdateras under 2022.

Under 2021 anställdes en samordnare för förbundets ANDTS-arbete. Det pågår också en utbildning av ANDTS-coacher på förbundets gymnasieskolor. ANDTS-coacherna är vuxna på skolan med olika professioner som besitter extra kunskap om ANDTS. Under 2021 togs en ny handlingsplan fram för att få ökad handlingskraft i det förebyggande arbetet. Handlingsplanen innehåller flera olika delar såsom att införa undervisning om ANDTS, öka samverkan inom och utanför förbundets gränser, starta nätverk för ANDTS-coacherna och så vidare.

Den senaste CAN-undersökningen (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) som genomfördes i årskurs 2 under 2021 visar att Kalmar har något högre andel som snusar och röker jämfört med riket. Andel alkoholkonsumenter är också något högre än riket. Dock har den totala andelen av alkoholkonsumenter och intensivkonsumenter av alkohol minskat sedan 2015. Andel narkotikaanvändare i länet är något lägre än riket med undantag för Kalmar och Mörbylånga som har en något högre andel elever som uppger att de brukar narkotika.

Drogpolitiska programmets mål 2016 – 2020:

  • Andelen kvinnor och män med riskabla alkoholvanor ska minska. Vid programperiodens slut ska Kalmar kommun ligga i nivå med riket som helhet.

  • Andelen flickor och pojkar som röker ska minska. Vid programperiodens slut ska minskningen vara minst 5 procentenheter för flickor och pojkar i årskurs nio, minst 15 procentenheter i gruppen flickor i år två på gymnasiet och minst 5 procentenheter för pojkar i år två på gymnasiet i förhållande till mätvärden 2015.

  • Andelen flickor och pojkar som intensivkonsumerar alkohol ska minska. Vid programperiodens slut ska minskningen vara minst 5 procentenheter i gruppen flickor och pojkar i förhållande till mätvärden 2015.

  • Andelen flickor och pojkar som använder narkotika ska minska. Vid programperiodens slut ska minskningen vara minst 5 procentenheter i gruppen flickor och pojkar i  förhållande till mätvärden 2015.

Policy för alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak

Rutin för elever vid bruk eller missbruk