GYF / Utveckling & kvalitet / ANDT - drogförebyggande arbete

Gymnasieförbundets drogförebyggande arbete

Kalmarsunds gymnasieförbund för kontinuerligt ett drogförebyggande arbete. Förbundet står tillsammans med socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden, omsorgsnämnden Södermöre kommundelsnämnd och samhällsbyggnadsnämnden bakom det drogpolitiska programmets mål 2016 – 2020. Målen relaterar till CAN-rapportens (2015) mätvärden från enkäten som gäller eleverna i gymnasiets årskurs 2 (och grundskolans årskurs 9). 

Kalmar kommun har en högre andel vuxna med riskabla alkoholvanor än riket och andelen har ökat mellan de senaste mätningarna.

I gymnasiets årskurs 2 finns en positiv trend vad gäller andelen alkoholkonsumenter men Kalmar ligger över riksgenomsnittet  - även vad gäller andelen intensivkonsumenter. Flickor i årskurs 2 ligger klart över rikssnittet vad gäller rökning. Andelen narkotikaanvändare ligger enligt rapporten konstant men där skola och polis ser en alltmera tillåtande inställning bland ungdomar.

Drogpolitiska programmets mål 2016 – 2020:

  • Andelen kvinnor och män med riskabla alkoholvanor ska minska. Vid programperiodens slut ska Kalmar kommun ligga i nivå med riket som helhet.

  • Andelen flickor och pojkar som röker ska minska. Vid programperiodens slut ska minskningen vara minst 5 procentenheter för flickor och pojkar i årskurs nio, minst 15 procentenheter i gruppen flickor i år två på gymnasiet och minst 5 procentenheter för pojkar i år två på gymnasiet i förhållande till mätvärden 2015.

  • Andelen flickor och pojkar som intensivkonsumerar alkohol ska minska. Vid programperiodens slut ska minskningen vara minst 5 procentenheter i gruppen flickor och pojkar i förhållande till mätvärden 2015.

  • Andelen flickor och pojkar som använder narkotika ska minska. Vid programperiodens slut ska minskningen vara minst 5 procentenheter i gruppen flickor och pojkar i  förhållande till mätvärden 2015.

Här kan ni läsa om de aktiviteter som gymnasieförbundet gör inom det drogförebyggande arbetet.

Policy för alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak

Rutin för elever vid bruk eller missbruk