Gå till innehåll

ANDTS - Policy för alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spel

{"X":0.1925,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar kan ha negativ inverkan på elevens motivation, studieresultat, möjligheter till fortsatta studier och framtida yrkesliv. Kalmarsunds gymnasieförbund ska därför erbjuda en god och stimulerande arbetsmiljö som är trygg, säker och främjar hälsa för våra elever. Att verka för en god studiemiljö utan negativ påverkan på grund av ANDTS är en gemensam uppgift för gymnasieförbundets ledning, medarbetare och elever.

Hitta på sidan

Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar aktivt med främjande och förebyggande insatser. Målsättningen är att erbjuda en skola fri från ANDTS där ambitionen är att förebygga medicinska och sociala skador orsakade av ANDTS. Allt arbete utgår från rådande lagstiftning och nationella- samt lokala ANDTS-strategier. Vårt övergripande verksamhetsmål är:

  • Elever ska ha en god kännedom om ANDTS påverkan på individen, samhället och miljön och ha kännedom om hur de kan söka uppdaterad och trovärdig information om ANDTS.

Ett hållbart elevhälsoarbete

ANDTS-arbetet är en del av det gemensamma elevhälsoarbetet som bedrivs på gymnasieförbundet. Elevhälsoarbetet är en del av förbundets systematiska kvalitetsarbete och ska främja elevens lärande och utveckling. För att nå vårt mål och öka kvaliteten i ANDTS-arbetet ska det integreras med sociala hållbarhetsperspektiv enligt den globala handlingsplanen för ett hållbart samhälle (Agenda 2030). ANDTS är inte ett isolerat arbetsområde utan hör ihop med såväl social som ekonomisk och miljömässig hållbarhet. I Sverige har vi antagit FN:s handlingsplan Agenda 2030 som innehåller flera mål för att nå ett hållbart samhälle. Att förebygga ANDTS berör flera övergripande mål men också flera delmål. Det innebär att vi genom ett gott främjande och förebyggande arbete mot ANDTS också kan bidra till ökad jämlikhet- och jämställdhet, verka våldsförebyggande, bidra till en bättre hälsa, säkerställa god utbildning till alla och så vidare. Vårt ANDTS-arbete är lokalt men bidrar även nationellt och globalt till en bättre omvärld där ingen ska lämnas utanför.

Främjande och förebyggande insatser

Kalmarsunds gymnasieförbund har ett systematiskt ANDTS-arbete med fokus på främjande och förebyggande insatser. Förbundet har även en handlingsplan med åtgärder vid oro eller bekräftat bruk. Alla insatser som genomförs ska främja elevmedverkan, integrera andra sociala hållbarhetsperspektiv och vila på en vetenskaplig grund. Medarbetare ska bidra till en öppen och värderingsfri dialog i mötet med elever och ANDTS-relaterade frågor. Insatserna är återkommande men även extra insatta punktinsatser kan förekomma utifrån aktuell behovsbild.

Återkommande och förbundsövergripande insatser inom ANDTS är:

  • Undervisning KSGYF-modell narkotika för samtliga i årskurs 1
  • Kommunicering av informationsmaterial för vårdnadshavare/föräldrar (gymnasistbroschyren)
  • Besvarande av CAN-enkät
  • Genomförande av tobaksfri utmaning på mentorstid i årskurs 1
  • Återkommande kompetensutveckling för personal inom ANDTS-området
  • Kontinuerlig översyn och revidering av handlingsplan med åtgärder
  • Brottsförebyggande samarbete med polisen: Narkotikasök med hundförare

Ansvarsfördelning

Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att ANDTS-arbetet drivs på förbundet och rektor på respektive skola. Till hjälp har rektor förbundets ANDTS-nätverk och ANDTS-samordnare. Nätverket består av personal från samtliga skolor med varierande utbildningsbakgrund och utbildning inom ANDTS.

Uppföljning av policy

Rektor ansvarar för att policyn är känd i organisationen och analyserar årligen hur väl policyn efterlevs. Till hjälp har rektor ANDTS-nätverket som kan bistå med utvärdering och uppföljning av policyn inför årsrapportering till direktionen. Policyns efterlevnad och verksamhetsmål mäts bland annat genom resultatet av trivselenkäten och statistik från CAN-undersökningen.

Evelina Juel

Hållbarhetsstrateg