Gå till innehåll

Ansökan om tilläggsbelopp för friskolor

{"X":0.185,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Enligt skollagen ska tilläggsbelopp lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet skall vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.

Inom Kalmarsunds gymnasieförbund tillämpas inte tilläggsbelopp. Omfördelning av tilldelad budget ligger under rektors ansvar.

Ansökan om tilläggsbelopp för elev i fristående skola

Tilläggsbelopp kan sökas för enskilda elever i fristående gymnasieskolor.

För att ansöka om tilläggsbelopp, krävs att det gäller extraordinära stödåtgärder som inte ingår i grundbeloppet. Stödåtgärder av extraordinärt slag som anknyter till undervisningssituationen, men inte till den vanliga undervisningen, kan dock ersättas genom ett tilläggsbelopp. Enligt gymnasieförordningen avses med tilläggsbelopp ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till elever med stora inlärningssvårigheter. Kostnaden för t ex stöd i form av extra undervisning eller undervisning som syftar till att hjälpa elever som har svårigheter att nå målen ska ingå i det grundbelopp som betalas för undervisningen. (Gymnasieförordningen 2010:2039 13 kap §7) Se även prop. (2015/16:134 ).

Det är alltid elevens individuella stödbehov vid tidpunkten för ansökan, som det framträder i den pedagogiska verksamheten, som är underlag för bedömning av tilläggsbelopp. En elevs diagnos är inte i sig utslagsgivande.

Extra anpassningar - Särskilt stöd - Extraordinära stödåtgärder

Hänsyn ska tas till alla elevers olika behov. Grunden är att detta ryms inom ordinarie grundbelopp. Elever kan tillfälligt ha behov av särskilda stödåtgärder. Detta behov av särskilt stöd ryms inom ordinarie grundbelopp.

När alla extra anpassningar och särskilda stödåtgärder är uttömda kan extraordinära stödåtgärder behöva sättas in. För dessa fall kan man ansöka om tilläggsbelopp. Det krävs då att elevhälsan först har uttömt alla sina möjligheter för insatser och särskilt stöd.

Tilläggsbeloppets storlek

Med utgångspunkt i principen om likabehandling ska extra resurser tilldelas för en elev i en fristående verksamhet vars extraordinära stödbehov skulle kräva resurser om eleven hade gått i hemkommunens verksamhet.

Skriftlig ansökan på särskild blankett behandlas efter att den fullständigt och korrekt inkommit till Kalmarsunds gymnasieförbund.

Elevhälsan på friskolan som söker ska ha uttömt alla sina möjligheter till insatser och särskilt stöd.

Elevens extraordinära svårigheter (exempelvis fysiska, medicinska, kognitiva eller psykiska/sociala) ska beskrivas och verifieras av uppdaterade underlag.

Blankett för ansökan om tilläggsbelopp

Ansökan görs på Kalmarsunds gymnasieförbunds blankett.

Checklista vid ansökan om tilläggsbelopp

  • Beskrivning och omfattning av det extraordinära stödbehovet
  • Exempel på miljöer där extraordinära insatser behövs
  • Vad som hittills har gjorts och vad som har uppnåtts i form av extra anpassningar
  • Pedagogisk utredning samt i förekommande fall aktuellt åtgärdsprogram.
  • Utvärdering av åtgärdsprogrammet
  • Plan för extraordinära stödinsatser (studieplan, schema, reduceringar mm)

Ansökan skickas till

Kalmarsunds gymnasieförbund
Tilläggsbelopp/Roger Tordhall
Box 865
391 28 Kalmar

Tidpunkt för ansökan

Ansökningar tas emot och behandlas kontinuerligt.

Beslut och utbetalning

Beslut delges skriftligt med motivering och besvärshänvisning. Utbetalning av tilläggsbelopp sker en gång/månad i efterskott. Beslutet kan inte vara retroaktivt.