Gå till innehåll

Ansökan om tilläggsbelopp för friskolor

{"X":0.185,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Enligt skollagen (2010:800, 16 kap. § 54 och 19 kap. § 47) ska tilläggsbelopp lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet skall vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.

Hitta på sidan

Med utgångspunkt i principen om likabehandling kan extra resurser tilldelas en elev i en fristående verksamhet vars extraordinära stödbehov skulle kräva resurser om eleven hade gått i hemkommunens verksamhet.

Internt inom Kalmarsunds gymnasieförbund tillämpas inte tilläggsbelopp. Omfördelning av tilldelad budget ligger under rektors ansvar.

Ansökan om tilläggsbelopp för elev i fristående skola

Tilläggsbelopp kan sökas för enskilda elever i fristående gymnasieskolor.

Tilläggsbelopp är ett bidrag utöver grundbeloppet som bara beviljas i undantagsfall. Resurser för extra anpassningar och särskilt stöd ska i de allra flesta fall bekostas av det grundbelopp som kommunen betalar ut till enskilda huvudmän.

Enligt gymnasieförordningen avses med tilläggsbelopp ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödinsatser, däribland sådana som riktas till elever med stora inlärningssvårigheter. För att ansöka om tilläggsbelopp krävs att det gäller extraordinära stödinsatser som inte ingår i grundbeloppet. Stödinsatser av extraordinärt slag som anknyter till undervisningssituationen, men inte till den vanliga undervisningen, kan ersättas genom ett tilläggsbelopp. Kostnaden för t ex stöd i form av extra undervisning eller undervisning som syftar till att hjälpa elever som har svårigheter att nå målen ska ingå i det grundbelopp som betalas för undervisningen. (Gymnasieförordningen 2010:2039 13 kap §7)

Det är alltid elevens individuella stödbehov vid tidpunkten för ansökan, såsom det framträder i den pedagogiska verksamheten och som det beskrivs i ansökan, som är underlag för bedömning av tilläggsbelopp. En elevs diagnos är i sig inte utslagsgivande.

Extra anpassningar - Särskilt stöd - Extraordinära stödåtgärder

Hänsyn ska tas till alla elevers olika behov. Grunden är att dessa ryms inom grundbeloppet. Elever kan tillfälligt ha behov av särskilda stödinsatser. Dessa behov av särskilt stöd ryms också inom grundbeloppet.

När skolan, inklusive elevhälsan, har uttömt alla sina möjligheter med extra anpassningar och särskilt stöd kan extraordinära stödinsatser behöva sättas in. För dessa fall kan man ansöka om tilläggsbelopp.

Skolverket Länk till annan webbplats.

Tilläggsbeloppets storlek

Med utgångspunkt i principen om likabehandling ska extra resurser tilldelas för en elev i en fristående verksamhet vars extraordinära stödbehov skulle kräva resurser om eleven hade gått i hemkommunens verksamhet.

Skriftlig ansökan på särskild blankett behandlas efter att den fullständigt och korrekt inkommit till Kalmarsunds gymnasieförbund.

Elevhälsan på friskolan som söker ska ha uttömt alla sina möjligheter till insatser och särskilt stöd.

Elevens extraordinära svårigheter (exempelvis fysiska, medicinska, kognitiva eller psykiska/sociala) ska beskrivas och verifieras av uppdaterade underlag.

Blankett för ansökan om tilläggsbelopp

Skriftlig ansökan görs på särskild blankett och behandlas efter att den fullständigt och korrekt inkommit till Kalmarsunds gymnasieförbund.

Checklista vid ansökan om tilläggsbelopp

  • Beskrivning och omfattning av elevens extraordinära behov (exempelvis fysiska, medicinska, kognitiva eller psykiska/sociala) ska framgå och vara verifierade av uppdaterade interna och externa underlag.
  • Situationer och miljöer där extraordinära stödinsatser behövs ska beskrivas.
  • Vad som hittills har prövats och vad som har uppnåtts i form av extra anpassningar och särskilt stöd samt utvärderingar av detta ska bifogas.
  • Utredning av elevens behov av särskilt stöd samt i förekommande fall aktuellt åtgärdsprogram ska bifogas.
  • Utvärdering av åtgärdsprogrammet ska bifogas.
  • Plan för extraordinära stödinsatser (studieplan, schema, reduceringar, betygsutdrag från grundskolan, frånvarostatistik mm).
  • Om ansökan avser resursperson ska det tydligt anges vad denne ska göra, när det ska ske och hur insatsen hjälper eleven att nå målen.
  • Skolan ska beskriva sin egen inre organisation samt de lärmiljöer eleven befinner sig i (t ex klasstorlek, gruppindelningar, samläsning, praktiska inslag) och tillgängligheten i dessa lärmiljöer.

Ansökan skickas till

Kalmarsunds gymnasieförbund
Tilläggsbelopp/Roger Tordhall
Box 865
391 28 Kalmar

Beslutsprocess och utbetalning

Ansökningar tas emot och behandlas kontinuerligt. Kompletteringar kan komma att begäras in. Bedömning görs av skolpsykolog och specialpedagog i samverkan och beslut fattas av administrativ chef. Beslut delges skriftligt med motivering och besvärshänvisning. Utbetalning av tilläggsbelopp sker en gång/månad i efterskott. Beslut tas inte retroaktivt utan gäller från ansökningsdatum och framåt.