Gå till innehåll

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplanen ska göra det tydligt för chefer, medarbetare och elever hur förbundet lever upp till intentionerna i mål, policy och lag. Planen med tydligt mätbara mål och konkreta aktiva åtgärder för att nå målen, är en vägledning för chefer, medarbetare och elever i arbetet med jämställdhet.

Hitta på sidan

I jämställdhetsarbetet arbetar förbundet med att aktivt motverka diskriminering utifrån diskrimineringslagens två diskrimineringsgrunder kön och könsöverskridande identitet eller uttryck. Var och en ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och inte styras eller begränsas av stereotypa föreställningar om kvinnor respektive män samt kulturella normer kopplade till könen.

Vem gäller planen för?

Planen gäller för hela förbundet men det kan vara skillnader i till exempel målbild eller förslag på aktiva åtgärder, beroende på om det är en gymnasieskola eller vuxenutbildning.

Varför arbetar vi med jämställdhet?

Arbetet med jämställdhet ska förbättra verksamheten, höja kvalitén och säkerställa att utbildningsnivån är bra och likvärdig oavsett könsidentitet eller uttryck. Jämställdhet ska genomsyra organisationen och dess verksamhet, både från ett medarbetarperspektiv och från ett elevperspektiv. På en jämställd arbetsplats värderas alla elevers och medarbetares kompetens och erfarenheter utifrån samma grund.

I jämställdhetsplanen 2023-2026 kan du läsa mer om bland annat bakgrund, uppföljning, målbilder med mera.

Jämställdhetsmål för elever och personal

Det finns jämställdhetsmål med tillhörande förslag på aktiva åtgärder för både elever och personal.

Hur når vi målen?

I jämställdhetsplanen finns det målbilder för varje mål (både för elever och personal) som vi kan använda för att säkerställa att målet är nått.