Gå till innehåll

Stagneliusskolans historia

{"X":0.0,"Y":0.1652754590984975,"Width":1.0,"Height":0.666110183639399}

Från klosterskola till programgymnasium - När man vill skildra Stagneliusskolans historia, ställs man genast inför frågan vad man skall lägga in i begreppet Stagneliusskolan. Om man skildrar själva byggnaderna där utbildningen bedrivs, rör det sig om en begränsad period. Om man menar skolan som organisation, blir det frågan om helt andra tidsperspektiv.

Hitta på sidan

Skolväsendet i Kalmar

Skolväsendet i Kalmar går tillbaka till 1200-talet med undervisning i latin och teologi på Dominikanerklostret. Den äldsta urkunden som antyder att det fanns en skola i Kalmar, är från 1430. I handlingar från 1445 omtalas scolastuwen, vilket betyder skolhuset. Under Gustav Vasas hårda regim, förföll skolväsendet i Sverige, så även i Kalmar. Dock överlevde skolan och situationen förbättrades i mitten på 1500-talet. Från 1580-talet berättas om den "berömlige Trivials Scholan Calmar". Trots motgångar som krig, pest och den stora eldsvådan 1647 blev 1600-talet en framgångsrik tid för skolan i Kalmar.

Skolan i Kalmar utvecklade sig från medeltidens enkla skriv- och räkneskola till en komplett läroanstalt med trivialskola och gymnasium vid stormaktstidens slut. Under 1800-talet fick Kalmar läroverk lektorat i naturkunnighet och levande språk. 1849 års skolstadga innebar, om än indirekt, att reala ämnen erhöll en starkare ställning. Elev kunde efter målsmans begäran befrias från undervisning i latin, grekiska och hebreiska. År 1878 inrättades en reallinje på Storskolan i Kalmar. Storskolan blev samma år en statlig institution och fick namnet Kalmar högre allmänna läroverk.

Nytt skolhus år 1835

Från 1835 stod ett nytt skolhus färdigt nuvarande Stadshuset. Det gamla förstördes i den stora branden år 1800. Eleverna i lärdomsskolan var uteslutande pojkar och först 1927 gavs flickor tillträde till läroverket. Flickorna hade tidigare gått i egna skolor, flickskolor. Adelns och stormännens barn fanns inte heller i latinskolan. De uppfostrades i regel i hemmet av en informator. Vår skolas namngivare, E J Stagnelius, har av allt att döma aldrig gått i någon skola i Kalmar. Han undervisades av fadern som var biskop.

Stora förändringar under 1900-talet

Under 1900-talet har de riktigt stora förändringarna genomförts i skolan. 1933 flyttade läroverket till Sveriges dåtida modernaste skola, Ragnar Östbergs skapelse vid Fredrikskanskanalen. 1950 hade det Högre Allmänna Läroverket tre linjer: latinlinjen, reallinjen och en allmän linje med två inriktningar, en språklig och en social. 1966 genomfördes en genomgripande förändring av skolväsendets olika stadier. För vår skola innebar det att skolan fick ett nytt namn, Stagneliusskolan.

För gymnasieskolans del innebar det att gymnasiet slogs samman med handelsgymnasiet (utbildningar på Tullbroskolan sedan 1989) och tekniska gymnasiet till ett allmänt gymnasium med fem treåriga linjer. Fackskolans- och yrkesskolans utbildningar blev tvååriga linjer i gymnasieskolan i slutet på 1960-talet och början av 1970-talet.

Treåriga gymnasieutbildningar

En gymnasieskola för alla blev förverkligad när programgymnasiet startade under perioden 1993-94 och samtliga gymnasieutbildningar blev treåriga.

Källa: Från läroverk till gymnasieskolan, minnen från sex decennier.

Takmålning i aulan av Einar Forseth.

Takmålning i aulan av Einar Forseth

Väggmålning av Prins Eugen.

Väggmålning av Prins Eugen

Väggmålning av Sven Kreuger

Väggmålning av Sven Kreuger

Väggmålning av Sven Kreuger

Väggmålning av Sven Kreuger