Gå till innehåll

Jämställdhetsmål för elever

Jämställdhetsmål för elever och förslag på aktiva åtgärder. För elever finns det fyra mål med tillhörande förslag på aktiva åtgärder.

Hitta på sidan

1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Elever ska känna att vi inom Kalmarsunds gymnasieförbund pratar om jämställdhet och har en uppfattning om att vi respekterar varandras olikheter. Kvinnor och män ska få lika stort utrymme i undervisningen och eleverna ska ha förståelse för vad elevinflytande är och på vilket sätt de kan påverka.

Aktiva åtgärder

 • Det centrala jämställdhetsnätverket kan erbjuda mentorer/lärare verktyg för en genusmedveten analys av trivselenkäten för att uppmärksamma maktskillnader mellan könen.
 • Mentorerna kan analysera trivselenkäten i sin klass utifrån en genusmedvetenhet.
 • Rektor kan göra en kartläggning och analys av könsfördelning i grupper med elevinflytande eller elever med enskilda inflytandeuppdrag (programråd, skyddsombud med mera).
 • Rektor eller lärare i ämneslag kan diskutera hur jämställdhet lyfts in i ämnet. Undersöka elevernas upplevelser av hur jämställdhet och lika värde diskuteras i undervisningen och på skolan.

2. Jämställd utbildning

Gymnasieprogram där elever utifrån juridiskt kön inte är jämt fördelade ska arbeta för att bli attraktivare för det underrepresenterade könet. Andelen pojkar och flickor som tar gymnasieexamen ska var densamma, utan att den totala andelen sänks. På vuxenutbildningar där det finns märkbara skillnader mellan kvinnor och män som gör avbrott från sina studier, ska det undersökas vad skälen kan vara och arbeta för att studenterna kan tillgodogöra sig sin utbildning på lika villkor.

Aktiva åtgärder

 • I besök med grundskolans elever inför val av gymnasiet få stöd av det centrala jämställdhetsnätverket eller studie- och yrkesvägledare om genusmedvetenhet i hur programmen beskrivs, vilka som representerar programmet och vilka bilder som eventuellt visas.
 • Varje skolledning har ett genusmedvetet perspektiv på information, marknadsföring och presentation under gymnasiemässan, gymnasiedagen, arbetsmarknadsdagar och mässor.
 • Rektor kan göra genusanalys för att identifiera vad könsskillnaderna i gymnasieexamen beror på.
 • Rektor kan göra genusanalys för att identifiera vad könsskillnader i avbrott från studierna beror på i vuxenutbildningen.
 • Lärare kan göra årlig analys av könsuppdelad betygsstatistik via ämneslag och identifiera vad skillnaderna beror på.
 • Det centrala jämställdhetsnätverket kan erbjuda mentorer/lärare verktyg för en genusmedveten analys av trivselenkäten för att uppmärksamma skillnader mellan könen rörande utbildningen.
 • Mentorerna kan analysera trivselenkäten i sin klass utifrån en genusmedvetenhet.

3. Jämställd hälsa

Elever hos oss ska uppleva att det finns någon på skolan som bryr sig om hur de mår och det ska vara lika lätt för alla oavsett kön att få hjälp av elevhälsan.

Aktiva åtgärder

 • Rektor med särskilt ansvar för elevhälsa alternativt verksamhetschef kan utforma enkät eller andra verktyg för att ta reda på elevernas upplevelser och önskemål på förbättringar, hur elevhälsan kan bli mer tillgänglig och jämställd.
 • Rektor med särskilt ansvar för elevhälsa alternativt verksamhetschef kan kartlägga könsskillnader vid kontakt med elevhälsan och vad eventuella skillnader beror på.

4. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra

Ingen elev ska bli utsatt för kränkning, sexistiska kommentarer eller mobbning. Undervisning ska bedrivas och planeras utifrån genusmedvetenhet och normkritik. Alla elever inom förbundet ska kunna lita på att personalen gör tillräcklig om någon blir illa behandlad.

Aktiva åtgärder

 • Lärare kan motverka sexuella trakasserier och könskränkningar genom att belysa sexism och normer kring könsidentitet och sexualitet i undervisningen.
 • Chef eller rektor kan skapa riktlinjer och rutiner mot kränkningar, diskriminering och trakasserier ska implementeras på skolorna.
 • Gymnasieförbundet uppmärksammar perspektivet hbtqi i elevernas utbildning och genom riktade aktiviteter kring evenemanget Kalmar Pride för att öka kunskapen om hbtqi.
 • Personal som är utbildade i MVP kan arbeta med metoden MVP (mentors in violence prevention) med start på två av gymnasieskolorna och med spridning under åren på övriga skolor.