Gå till innehåll

Rutin mot kränkande behandling

{"X":0.1925,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Rutinen utgår ifrån alla människors lika värde och deras lagliga rätt att inte diskrimineras eller kränkas.

Hitta på sidan

  • Alla elever på Jenny Nyströmskolan ska känna sig trygga på lektioner och på raster.
  • Alla elever på Jenny Nyströmskolan ska informeras om likabehandlingsplanen varje år av sin mentor.

Skollagen

Skollagens 14 kapitel bestämmer vad skolan måste göra om någon behandlas kränkande. Rektor har alltid det övergripande ansvaret för likabehandlingsarbetet.

Diskrimineringslagen

Det finns en lag som heter diskrimineringslagen. Man bryter mot den lagen om man diskriminerar, det vill säga utestänger någon från att vara med på undervisningen för att den till exempel är av ett annat kön, har en annan religion, kommer från ett annat land, har något funktionshinder eller är homosexuell. Alla människor är lika mycket värda.

Trygghetsgrupp

Skolan har en trygghetsgrupp där rektor, kuratorer och lärare är med. Trygghetsgruppen arbetar för att göra skolan till en trygg miljö där alla kan må bra.

Om du känner dig diskriminerad, mobbad eller kränkt

Om du känner dig diskriminerad, mobbad eller kränkt av någon på skolan är det mycket viktigt att du pratar med din mentor, kurator, rektor eller någon annan vuxen. Skolan måste hjälpa den som blir utsatt. Ibland räcker det om mentor tillsammans med kurator och/eller rektor pratar med den som mobbar. I värsta fall kan mobbaren bli polisanmäld.

Läs hela Jenny Nyströmskolans rutin mot kränkande behandling.