Gå till innehåll

Inflytandemall

{"X":0.0725,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Inflytandemallen är ett viktigt skolövergripande instrument i skolans arbete med demokrati och elevinflytande. Den ska användas så att elevernas inflytande utvecklas, både i klassrummet och i det skolövergripande arbetet. Den bör också ligga till grund för vidare diskussioner mellan lärare/mentor och elever i klassrummet.

Hitta på sidan

Vi arbetar för att:

 • våra elever ska vara delaktiga i planeringen av kursernas upplägg, de ska ha ett aktivt inflytande i klassrummet och en regelbunden dialog med respektive lärare vad beträffar undervisningens innehåll, arbetsformer samt redovisningssätt
 • regelbundna uppföljningar görs av hur eleverna upplever sina möjligheter till inflytande i klassrummet och resultaten av dessa avstämningar diskuteras i klassen
 • våra elever, via representation i olika arbetsgrupper, ska ha inflytande över schemabrytande aktiviteter såsom temadagar, friluftsdagar, föreläsningar etc.
 • våra elever ska ges information om och möjlighet att delta i skolans olika arbetsgrupper det vill säga: demokratigruppen, miljörådet, matrådet, biblioteksnämnden, kulturgruppen, marknadsföringsgruppen, IT-gruppen, skyddskommittén
 • våra elever ska ha möjlighet att ta del av ansökningshandlingar, att närvara vid anställningsintervjuer för vissa nyckeltjänster och att ha möjlighet att ge synpunkter när skolan tillsvidareanställer personal
 • våra elever uppmuntras att engagera sig i elevkårsverksamhet och olika arbetsgrupper, och att skolan visar förståelse för dem som engagerar sig
 • våra elever ska ha kännedom om skolans olika handlingsplaner
 • våra elever ska ha en så jämn arbetsbelastning över läsåret som möjligt. Undervisande lärare ansvarar för att max två examinationer (prov, större läxförhör, inlämningsarbete, redovisning) äger rum samma vecka. Datum för kunskapskontroll bokas in i samråd med eleverna och med god framförhållning
 • våra elever och lärare ska använda skoldatorerna som kommunikationsmedel mellan båda parterna, enbart under skolans arbetstider
 • ha en tydlig och klar bild över programmål, timplan, kursmål och betygskriterier för varje kurs
 • eleverna har rätt till formativ bedömning i samtliga kurser
 • våra elever ska förstå vikten av en god arbetsmiljö och ett respektfullt bemötande i alla sammanhang
 • elever och lärare har ett delat ansvar för att ovanstående punkter kring ansvar och inflytande efterlevs i det dagliga arbetet.