Gå till innehåll

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

{"X":0.065,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till för dig som är intresserad av att lär dig hur man sköter fastigheter inomhus och anläggningar utomhus. Det kan vara reparationer, lokalvård och måleri, markarbeten och skötsel av grönytor.

Hitta på sidan

Du ska tycka om att samverka med andra människor och att arbeta med service. I framtiden kommer du att arbeta mycket bland andra människor, något som det här programmet förbereder dig för.

Mål med programmet

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Det här lär du dig på programmet

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fastighet, anläggning och byggnation. Fastighetsskötsel innefattar tillsyn över lokaler och underhåll av fastigheter och anläggningar. Underhåll kan bland annat innebära renoverings- och reparationsarbeten när det gäller byggnader. Tillsyn över och skötsel av lokaler och anläggningar kan till exempel innebära lokalvård, återvinning av material samt underhåll av utemiljöer. Anläggningsarbete kan till exempel vara markarbete när det gäller gröna ytor eller platt- och stenläggningar. Arbetsuppgifter inom byggnation kan till exempel vara byggnadsarbete i olika material, måleriarbeten och reparationer av byggnader.

Det arbetsuppgifter som programmet förbereder för ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt. Därför ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att planera och genomföra olika arbetsuppgifter och olika arbetsmoment. I arbetet ingår att kunna välja, använda och vårda material, verktyg och maskiner samt att lösa de problem som uppstår i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifter inom yrkesområdet ställer också krav på social förmåga och känsla för service. Därför ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att kommunicera och samverka med andra människor, både inom den egna yrkesgruppen och inom andra yrkesgrupper. Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga serviceförmåga, kvalitetsmedvetenhet och kreativitet.

Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser så att arbetet ska kunna genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador. Eleverna ska också få kunskaper om miljö, material och teknik så att de kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling. Utbildningen ska vidare utveckla elevernas förmåga att använda tidsenliga metoder, till exempel it och digital teknik, samt andra hjälpmedel.

Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över den egna arbetsprocessen och kritiskt granska och utvärdera arbetet i relation till kvalitets- och säkerhetskrav. Färdighetsträning inom yrkesområdet ska vara en väsentlig del av utbildningen och ska genomföras på ett sådant sätt att eleverna eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att utföra uppgifter så självständigt som möjligt.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. APL ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programfördjupning

Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete till exempel inom tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl inomhus som utomhus.

Mål för gymnasieskolearbetet i anpassad gymnasieskola

Gymnasieskolearbete i anpassad gymnasieskola ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasieskolearbete i anpassad gymnasieskola ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar en uppgift.