Gå till innehåll

Om oss

{"X":0.1025,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Anpassat Gymnasium är en egen skolform som består av ett flertal nationella program samt ett individuellt program. Utbildningstiden är fyra år oavsett program. Vårt övergripande mål är att varje elev ska få ett så självständigt liv som möjligt i arbete, studier, boende och fritid.

Anpassat gymnasium har fyra nationella program samt ett individuellt program. Inom ramen för det individuella programmet läser eleverna ämnesområden. Eleverna på det individuella programmet delas in i olika grupper utifrån elevernas behov och förutsättningar. Varje klass har elever från åk 1 till åk 4.

Välutbildad personal med lång erfarenhet

Vi har en hög personaltäthet som utgår från varje elevs behov och förutsättningar. Personalen är välutbildad och har lång erfarenhet av elevgruppen. Undervisningen sker i mindre grupper och skolarbetet sker både självständigt eller tillsammans med andra.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att ge eleverna kunskaper för ett så självständigt liv som möjligt så att eleven ska kunna delta aktivt i samhällslivet. Vår målsättning är att förbereda eleven för vuxenlivet efter skolan. Arbete, boende och fritid är viktiga delar som vi också arbetar med. Arbete tränar du genom praktik på arbetsmarknaden eller inom daglig verksamhet utifrån dina förutsättningar.

Här får alla utvecklas

Anpassat Gymnasium är en skola där vår målsättning är att varje dag möta våra ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar för att inspirera dem att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Målet med vår utvecklingsplan är att skapa förutsättningar för utveckling och lärande.

Anpassat Gymnasium på Jenny Nyströmskolan strävar efter att alla som verkar inom skolan, såväl elever som personal, ska växa och utvecklas. För oss innebär det att alla som arbetar i skolan ska ges stöd och stimulans så att alla elever utvecklas så långt som möjligt. Vi lägger vikt vid såväl kunskapsutvecklingen som den sociala utvecklingen för att stärka varje individs självskänsla samt vilja och förmåga att lära.

Vår pedagogik

Utgångspunkten är att människan lär sig tillsammans med andra och det kommunikativa sammanhanget är avgörande. Utifrån elevernas förutsättningar skapas väl avvägda utmaningar i syfte att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt.

Pedagogiska utmaningar ses som situationsbundna och är inte placerade hos den enskilda individen. Stödjande åtgärder riktas mot organisations-, grupp- och individnivå.

Tillgänglighet och kompetens

Anpassat Gymnasium arbetar utifrån två värdeord; Tillgänglighet samt Kompetens. Syftet med värdeorden är att de ska vara vägledande i vår dagliga verksamhet. Lärmiljön ska vara tillgänglig utifrån elevens behov, vilket medför att vi ständigt åtgärdar, utvecklar och förbättrar oss genom hög kompetens.

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att skapa förutsättningar så att alla ska kunna delta i undervisningen på lika villkor. Det betyder att vi anpassar den pedagogiska-, fysiska- och sociala lärmiljön i relation till alla elevers olika behov och förutsättningar. Målet är att alla elever ska kunna vara delaktiga i alla lärstituationer och aktiviteter. Det ska finnas olika vägar att nå målen och genom att ta hänsyn till elevers olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå så skapas likvärdiga möjligheter att möta varje elev och utmana eleven att vilja lära sig saker. Alla elever är unika, men lika när det gäller rätten till likvärdiga möjligheter till lärande och kunskapsutveckling.

Kompetens

Kompetensbegreppet innebär att all personal besitter kunskaper och har förmåga och omdöme att omsätta dessa i praktisk handling. För att kunna göra det så krävs vilja, engagemang, mod och ansvar. Det medför att vi i bemötande, förhållningssätt, samspel och pedagogik möter varandra där hen befinner sig, utgår från befintlig kunskap så att eleverna utmanas på en stimulerande nivå. Personalen använder olika strategier/metoder som leder elevens kunskapsutveckling framåt. Syftet är att göra eleven delaktig, utmana och stimulera genom varierande aktiviteter och undervisning.

Både elever och personal besitter kunskap. Kunskap innebär en teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information. Kunskapen ska skapa en färdighet/förmåga som omsätts i praktisk handling - först då kan vi prata kompetens. Att omsätta kunskap i praktisk handling krävs både engagemang, vilja och mod.

Anpassad gymnsieskola

Jenny Nyströmsskolan - Smålandsgatan 25, 392 34 Kalmar och Carlsbergsvillan - Stagneliusgatan 10, 392 34 Kalmar