Gå till innehåll

Om oss

{"X":0.1025,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Anpassad gymnasieskola är en egen skolform som består av fyra nationella program och ett individuellt program. Utbildningstiden är fyra år oavsett program. Hos oss ska får du förutsättningarna för ett så självständigt liv som möjligt i arbete, studier, boende och fritid.

Hitta på sidan

Välutbildad personal med lång erfarenhet

Vår personal är välutbildad och har lång erfarenhet av elevgruppen där vi utgår från varje elevs behov och förutsättningar. Undervisningen sker i mindre grupper och skolarbetet sker både självständigt och tillsammans med andra.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper för ett så självständigt liv som möjligt för att du ska kunna delta aktivt i samhällslivet. Arbete, boende och fritid är viktiga delar som vi arbetar med. Arbete tränar du genom praktik på arbetsmarknaden eller inom daglig verksamhet utifrån dina förutsättningar.

Här får alla utvecklas

Vi utgår från dina behov för att inspirera dig att utvecklas så långt som möjligt i ditt lärande. Vi använder vår utvecklingsplan för att skapa de bästa förutsättningarna för din utveckling och lärande. Vi fokuserar både på kunskapsutveckling och social utveckling för att stärka din självkänsla samt vilja och förmåga att lära.

Utgångspunkten är att du lär dig tillsammans med andra och att det kommunikativa sammanhanget är avgörande. Utifrån dina förutsättningar skapar vi väl avvägda utmaningar för att du ska utvecklas så långt som möjligt.

{"X":0.115,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Vi är en del av Kalmarsunds gymnasieförbund

Jenny Nyströmskolan är en av tre gymnasieskolor inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Skolorna är Jenny Nyströmskolan (inklusive Anpassad gymnasieskola), Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Förbundet är ett kommunalförbund som bildades den 1 juli 1995 av medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Förbundets uppgift är att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning.

Tillgänglighet och kompetens

Vi arbetar utifrån två värdeord: tillgänglighet och kompetens. Värdeorden är vägledande i vår dagliga verksamhet. Lärmiljön ska vara tillgänglig utifrån elevens behov, vilket medför att vi ständigt åtgärdar, utvecklar och förbättrar oss genom hög kompetens.

Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att skapa förutsättningar så att alla ska kunna delta i undervisningen på lika villkor. Det betyder att vi anpassar den pedagogiska, fysiska och sociala lärmiljön i relation till alla elevers olika behov och förutsättningar. Målet är att alla elever ska kunna vara delaktiga i alla lärsituationer och aktiviteter. Det ska finnas olika vägar att nå målen och genom att ta hänsyn till elevers olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå så skapas likvärdiga möjligheter att möta varje elev och utmana eleven att vilja lära sig saker. Alla elever är unika, men lika när det gäller rätten till likvärdiga möjligheter till lärande och kunskapsutveckling.

Kompetens

Kompetensbegreppet innebär att all personal besitter kunskaper och har förmåga och omdöme att omsätta dessa i praktisk handling. För att kunna göra det så krävs vilja, engagemang, mod och ansvar. Det medför att vi i bemötande, förhållningssätt, samspel och pedagogik möter varandra där hen befinner sig, utgår från befintlig kunskap så att eleverna utmanas på en stimulerande nivå. Personalen använder olika strategier/metoder som leder elevens kunskapsutveckling framåt. Syftet är att göra eleven delaktig, utmana och stimulera genom varierande aktiviteter och undervisning.

Både elever och personal besitter kunskap. Kunskap innebär en teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information. Kunskapen ska skapa en färdighet/förmåga som omsätts i praktisk handling - först då kan vi prata kompetens. Att omsätta kunskap i praktisk handling krävs både engagemang, vilja och mod.

Anpassad gymnasieskola

Jenny Nyströmskolan (Smålandsgatan 25, 392 34 Kalmar), Västergård (Smålandsgatan 26A, 392 34 Kalmar) och Carlsbergsvillan (Stagneliusgatan 10, 392 34 Kalmar)