Gå till innehåll

Policy för alkohol, narkotika, anabola steroider och tobak

{"X":0.1925,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Skolan är en miljö som är fri från alkohol, narkotika, anabola steroider och tobak. Detta gäller vid alla arrangemang som sker i skolans regi.

Hitta på sidan

Lagstiftning och Styrdokument

Skolans möjligheter och skyldigheter att agera mot missbruk regleras av:

 • Tobakslagen - § 2 Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus.
 • FN:s barnkonvension - Artikel 33 Barns rätt att skyddas mot droger.
 • Narkotikastrafflagen - All befattning med narkotika är förjuden.
 • Arbetsmiljölagen - Förebygga ohälsa och olycksfall samt uppnå en bra arbetsmiljö.
 • Läroplan 2011 för gymnasieskola och gymnasiesärskola - 2.6 Rektors ansvar - "ett särskilt ansvar för att eleverna får kunskaper om...riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger"
 • Socialtjänstlagen - Anmälningsskyldighet 14 kap 1 §.
 • Dopinglagen - All befattning med anabola steroider är förbjuden.
 • Skollagen kap 5 - Disciplinära åtgärder hanteras enligt skollagen kap 5.

Förebyggande arbete

Skolan ska:

 • alltid i sin pedagogik och i möten med elever sträva efter att ge eleverna kunskap om hälsofrämjande livsstilar och i synnerhet i de kurser som omfattar livsstilsfrågor.
 • ansvarar för att all personal skall ha kunskap om symptom och skadeverkningar beträffande tobak, alkohol, anabola steroider och narkotika.
 • dela ut Elevhälsans informationsblad "Oops - vi har blivit med gymnasiet!!" exempelvis vid föräldramöte i åk 1 eller via brev. Informationen omfattar konsekvenser av föräldrars bjudvanor, möjligheter och risker med ungdomens nya kontaktytor på gymnasiet, ungdomars förhållningssätt till narkotika, hälsofrämjande faktorer för ungdomar samt information om att policyn om tobak och droger finns i sin helhet på Gymnasieförbundets och respektive skolas webbplats.
 • ge en föreläsning om anabola steroider.
 • genomföra en temadag angående alkohol, risk och skydd.
 • ge elever rök- och snusförebyggande information.
 • samverka med andra samhälleliga insatser inom ramen för Gymnasiegruppen Kalmar Mot Droger.

Åtgärder

Tobak

 • Skolan skall vara en rökfri miljö. All personal som upptäcker att en elev bryter mot tobakslagens bestämmelser, skall uppmärksamma eleven på rökförbudet, samt uppmana eleven att avsluta rökningen.
 • Upprepade överträdelser skall rapporteras till rektor eller den rektor utser. Denne informerar vårdnadshavare, om eleven är under 18 år och Elevhälsan.

Alkohol

 • En alkoholpåverkad, eller uppenbart bakrusig, elev skall avvisas från skolan efter att vårdnadshavare informerats och det är säkerställt att eleven omhändertas på ett betryggande sätt. Rektor, eller den rektor utser, ansvarar.
 • Rektor, eller den rektor utser, informerar Elevhälsan.
 • Rektor eller den rektor utser, kallar till konferens vi behov.
 • Alkoholhaltiga drycker omhändertas av skolans personal och förvaras hos rektor och återlämnas enbart till anhörig över 20 år (jfr Skollagen kap 5 §§ 22-24).
 • Elever med förmodat missbruksmönster hänvisas till elevhälsan för utredning. Vid behov slussas eleven vidare till lämplig vårdgivare. (Disciplinära åtgärder i enlighet med Skollagen kap 5 tillämpas.)

Narkotika och anabola steroider

Misstanke om missbruk av narkotika eller anabola steroider:

 • All personal har skyldighet vid upptäckt om bruk av narkotika eller anabola steroider att rapportera detta till rektor.
 • Rektor, eller den rektor utser, kallar eleven till samtal. Eleven ges möjlighet att själv informera vårdnadshavare om skolans farhågor innan skolan kontaktar vårdnadshavarna. Myndig elev ger samtycke till kontakten.
 • Socialtjänsten kontaktas i överensstämmelse med Socialtjänstlagen 14 kap 1§.
 • Drogtest förespråkas. Drogtest genomförs av Socialtjänsten, som lämnar analyssvar till ansvarig rektor eller den rektor utser. Testet genomförs minst två gånger (diciplinära åtgärder i enlighet med Skollagen kap 5 tillämpas).

Konstaterat missbruk av narkotika

Disciplinära åtgärder i enlighet med skollagen kap 5 skall alltid tas i beaktande.
 • En elev påverkad av narkotika skall avvisas från skolan. Rektor, eller den rektor utser, kontaktar vårdnadshavare och gör anmälan till polisen.
 • Rektor, eller den rektor utser, kallar till konferens med elevhälsan och vårdnadshavare där åtgärdsprogram upprättas.
 • Rektor, eller den rektor utser, meddelar Socialtjänsten i överensstämmelse med Socialtjänstlagen 14 kap § 1.
 • Eleven erbjuds behandling via Narkomanvårdsenheten eller annan behandlingsenhet.
 • Om missbruket fortsätter trots erbjudna behandlingsalternativ tillämpas disciplinära åtgärder enligt Skollagen kap 5.

Konstaterat missbruk av anabola steroider

Disciplinära åtgärder i enlighet med Skollagen kap 5 skall alltid tas i beaktande.

 • Rektor, eller den rektor utser, kontaktar vårdnadshavare vid konstaterat missbruk och gör anmälan till polisen.
 • Rektor, eller den rektor utser, kallar till konferens med elevhälsan och vårdnadshavare och åtgärdsprogram upprättas.
 • Rektor, eller den rektor utser, meddelar Socialtjänsten i överensstämmelse med Socialtjänstlagen 14 kap § 1.
 • Eleven erbjuds behandling via Narkomanvårdsenheten eller annan behandlingsenhet.
 • Om missbruket fortsätter trots erbjudna behandlingsalternativ tillämpas disciplinära åtgärder enligt Skollagen kap 5.

Misstanke om försäljning av tobak, alkohol, narkotoka eller anabola steroider

 • Rektor, eller den rektor utser, gör polisanmälan samt åtgärder enligt Skollagens 5 kapitel.

Utvärdering och Revidering

En gång varje år skall Kalmarsunds Gymnasieförbund utvärdera och revidera policyn.