Gå till innehåll

Elevhälsa

{"X":0.0,"Y":0.036666666666666667,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

Vi har en väl utbyggd elevhälsa med studie- och yrkesvägledare, kurator samt skolsköterska som ett stöd för en välfungerande skolgång. Vi bedriver ett nära samarbete med aktörer kring eleven såsom habiliteringen, försäkringskassan, sociala myndigheter med flera - för en så lyckad skolgång som möjligt.

Hitta på sidan

Tillsammans med övrig personal arbetar vi i elevhälsan för att du ska klara dina studier och må bra på skolan. Du kan prata med oss i elevhälsan om vad du vill. Det måste inte ha hänt något allvarligt.

Skolsköterska och skolläkare

Till skolhälsovården kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Skolsköterskor, skolläkare och skolpsykolog arbetar utifrån en helhetssyn på eleven och med hälsofrämjande samt förebyggande insatser.

I årskurs 1 erbjuds samtliga elever ett individuellt hälsosamtal hos skolsköterskan. Samtalet utgår ifrån ett frågeformulär som eleven fyller i enskilt. Frågorna berör elevens levnadsvanor och omfattar bland annat mat, motion och sömnvanor. Men även trivseln i skolan, fritidsintressen samt tankar omkring sexualitet, alkohol, tobak och droger tas upp i dessa samtal.

Hälsosamtalen omfattas av sekretess och de besvarade blanketterna förvaras i elevens hälsojournal. Syftet med det enskilda samtalet är att göra eleven uppmärksam på sambandet livsstil och hälsa och att ge kunskap om och uppmuntran till att göra egna hälsomedvetna val.

Drop-in

Varje dag mellan 10.00 och 11.00 har du möjlighet att träffa någon av skolsköterskorna utan att boka tid i förväg.

Skolläkare och skolpsykolog

Tid till skolläkaren och skolpsykolog bokas via skolsköterskan.

Kurator

Hos skolkuratorn kan du få råd och information om studieekonomi. Vi kan också hjälpa dig att hitta vägar till andra stödkontakter och myndigheter. Information om aktuella stipendier och fonder anslås på anslagstavlan på elevvårdsvägen.

Kuratorn är aktiva i skolans arbete med trygghet och likabehandling och är angelägna om att det skapas en lugn och trygg studiemiljö på skolan.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar med elevhälsan har tystnadsplikt. Till oss kan du komma med frågor, funderingar och problem, som rör såväl kropp och själ som din studie- och livssituation. Du är alltid välkommen.