Stagneliusskolan / Kunskapsporten / Om skolan / Hantera din dator

Hantera din dator

På den här sidan kommer du hitta information om hur du kan hantera din dator och hur du kan jobba med den. Olika tips och tricks, länkar och svar på frågor.

Kalmarsunds gymnasieförbund fattade våren 2012 beslut om att utveckla den digitala kompetensen hos elever och pedagogisk personal. Därefter har ca 6 000 elever antagit erbjudandet avseende lån av en dator att använda som stöd för sitt arbete i en modern utbildningsmiljö med digitala arbetsredskap i framkant.

Satsningen på Digital kompetens är ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetet syftar till att ge våra elever verktyg för att kunna medverka i samhället i stort, men också till att ge eleverna redskap för att kunna påverka dagens och morgondagens informationssamhälle.

Den långsiktiga satsningen på Digital kompetens innebär bland annat:

  • Personliga bärbara datorer till berörda elever och pedagogisk personal.
  • IKT-pedagoger som ger stöd och inspiration till ledning, lärare och elever.
  • Digitala coacher, elever som bl a stödjer andra elever och lärare.
  • Utbildning av ledning och personal för att ge dem de nödvändiga pedagogiska verktygen i arbetet med projektet.

*IKT- definieras som informations- och kommunikationsteknik - den del av IT som bygger på kommunikation mellan människor.