Gå till innehåll

Introduktionsprogrammet

För dig som är obehörig till ett nationellt gymnasieprogram finns det flera introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet finns på Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan och AST-enheten på Stagneliusskolan. Du får möjlighet att antingen nå behörighet till gymnasiet eller att hitta en annan väg som passar dig och dina planer.

{"X":0.165,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Ansökningsdatum

 • Omgång 2: Sista ansökningsdag 30 augusti.
  Preliminär start 13 september.

 • Omgång 3: Sista ansökningsdag 25 oktober.
  Preliminär start 8 november.

 • Omgång 4: Sista ansökningsdag 15 december.
  Preliminär start 15 januari.

 • Omgång 5: Sista ansökningsdag 9 februari.
  Preliminär start 28 februari.

 • Omgång 6: Sista ansökningsdag 22 mars.
  Preliminär start den 10 april.

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Programinriktat val (IMV)

IMV erbjuds på samtliga gymnasieskolor i mån av plats.

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inrikta mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Hemkommunen ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds programmet. En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg. Riksrekrytering får beslutas av Skolverket enbart i de fall då utbildningen utformas för en grupp elever.

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning. Som helt nyanländ till Sverige anmäler du dig till programmet hos studie- och yrkesvägeledaren för introduktionsprogrammet på Lars Kaggskolan.

Det har skett ändringar i gymnasieförordningen som innebär att elever på språkintroduktion kan få undervisning i enbart svenska eller svenska som andraspråk under en kort inledande period. I övrigt ska utbildningen baseras på den inledande bedömning som görs och de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning.

Det innebär att elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas.

Yrkesintroduktion (IMY)

IMY finns på Jenny Nyströmskolan och Lars Kaggskolan.

Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska både kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan.

Yrkesintroduktionsinriktningen ska i första hand innehålla yrkesinriktad utbildning och det är därför viktigt att du har stort intresse av den inriktning som du söker. Målet med inriktningen är att du ska kunna få ett arbete eller söka till ett yrkesprogram på gymnasiet.