Gå till innehåll

Utrymningsplan

Vi strävar efter en trygg miljö för våra elever. Vår utrymningsplan vid brand ger dig information om hur du ska göra vid brandlarm, vad vi har för uppsamlingsplats och vilka personer som har kontakt med räddningstjänst med mera.

Hitta på sidan

Utrymningsplan vid brandlarm på Lars Kaggskolan, huvudbyggnaden

Det absolut viktigaste vid brand eller annan fara är att alla skyndsamt lämnar byggnaden och därefter förflyttar sig till  angiven uppsamlingsplats. (Skolans brandskydd är indelat i olika sektorer, om brandlarmet inte hörs där ni befinner  er så behöver ni inte utrymma.)

Elev med funktionsnedsättning 

För elev med funktionsnedsättning, innebärande att hon/han inte själv kan följa fastställda utrymningsinstruktioner  vid larm, följs den individuellt anpassade rutinen som delges elev, elevens mentor, lärare, vaktmästare, elevhälsa och  var och en som tilldelats en uppgift för att säkerställa elevens säkerhet. Rektor är ansvarig för upprättande av rutinen och elevens mentor är ansvarig för distribution av denna till alla berörda. 

Rutinen dokumenteras i VLS dokumentet ”Individuellt anpassad utrymningsrutin för elev med  funktionsnedsättning”

Vid brandlarm:

 1. Skolans personal och elever, kostenhetens personal, städpersonal, externa entreprenörer samt övriga besökare  lämnar skyndsamt byggnaden genom närmaste utgång och förflyttar sig till angivna uppsamlingsplatser.  Lärarna lämnar klassrummet sist och låser klassrummet.
 2. Rektorerna eller deras ersättare uppsöker uppsamlingsområdet enligt plan. Det är viktigt att rektorerna har  med sina mobiltelefoner. Vidare instruktion nedan.
 3. Skolans vaktmästare/ersättare är skolans kontaktperson med ansvarigt brandbefäl och söker kontakt med brandbefäl vid aktuell larmcentral. Se instruktion nedan.
 4. Ingen person får lämna uppsamlingsområdet förrän vaktmästaren, efter direktiv av ansvarigt brandbefäl, via  mobiltelefon eller direkt till personal vid uppsamlingsområdet gett annan instruktion. Återinträde i skolan får  endast ske efter instruktionen ”faran över, återgå till skolan” och en grön lampa tänds.

Vid uppsamlingsplats:

 1. Undervisande lärare beger sig till uppsamlingsplatsen för aktuellt program och försöker om möjligt samla  ihop undervisningsgruppen. Avprickning behöver ej göras och ”närvarolistor” behöver ej föras men läraren  pratar med eleverna och försöker göra sig en bild av vilka som är på plats och vilka som ev. saknas. (Det  viktiga är inte vilka som finns på uppsamlingsplatsen utan att ingen finns kvar i byggnaden).
 2. Icke undervisande lotsar söker upp uppsamlingsplatsen för sin klass.
 3. Blandade undervisningsgrupper, elever från flera program, söker upp platsen för ”övriga”. Detta gäller även  undervisningsgrupper med elever från flera skolor (även blandgrupper i NA). Berörd lärare söker sig till  samma område.
 4. Samtliga vuxna i uppsamlingsområdet hjälps åt att upprätthålla ordning och se till att ingen lämnar området.
 5. Rektorer eller deras ersättare söker upp uppsamlingsplatsen för sina skolenheter.
 6. All kommunikation mellan rektorer och räddningstjänst under larmläge sker via skolans kontaktperson  (vaktmästare/ersättare).
 7. Endast rektor/ersättare får ge instruktion om annat än att stanna på uppsamlingsområdet. Endast vid  instruktion ”faran över, återgå till skolan” får återinträde i skolan ske.
 8. Rökning är absolut förbjudet på uppsamlingsplatsen från det att larm gått till dess instruktionen ”faran över”  getts (explosionsrisk då brandlarmet även innefattar gaslarm).

Kontaktperson med räddningstjänst och ersättare vid uppsamlingsplatserna

Skolans kontaktperson med räddningstjänsten är i första hand skolans vaktmästare, med ersättare enligt plan  nedan. Vid larm går kontaktpersonen mot larmcentralen vid entré C2, E4 eller I3, beroende på vilken del av  skolan som larmet går på och söker kontakt med ansvarigt brandbefäl och informerar om sin funktion. Kontaktpersonen meddelar kontinuerligt skolans rektorer/ersättare via mobiltelefon vad som gäller. När  kontaktpersonen fått instruktionen ”faran över, återgå till skolan” meddelas rektorerna detta omedelbart.Skolans kontaktperson med räddningstjänsten är i första hand skolans vaktmästare, med ersättare enligt plan  nedan. Vid larm går kontaktpersonen mot larmcentralen vid entré C2, E4 eller I3, beroende på vilken del av  skolan som larmet går på och söker kontakt med ansvarigt brandbefäl och informerar om sin funktion. Kontaktpersonen meddelar kontinuerligt skolans rektorer/ersättare via mobiltelefon vad som gäller. När  kontaktpersonen fått instruktionen ”faran över, återgå till skolan” meddelas rektorerna detta omedelbart.

Befattningshavare

Ersättare 1

Ersättare 2

Område/funktion

Vaktmästare

Anton Theodoridis

Vaktmästare

Mats Hyckenberg

Rektorer/Personalredogörare

som är i tjänst

Kontaktperson mellan ansvarigt brandbefäl och  rektorer

Programrektor Jonas Hallén

Clas Johansson

Malin Långberg

Uppsamlingsplats för NA- och HV-programmen

Programrektor Heinz Rejdvik

Maria Siverman

Jenny Waller

Uppsamlingsplats för TE och VF-programmen

Rektor Inga Andersson

Sirkka Sillanpää

Evelyn Johansson

Uppsamlingsplats för

IM-programmet

Programrektor Märit Truuts

Emina Rahmanovic

Anna Jansons

Uppsamlingsplats för BA EE- och FT-programmen

Instruktion vid utrymning

Vid brandlarm, lämna skyndsamt byggnaden genom närmaste utgång och förflytta dig därefter omgående till nedan  angivet uppsamlingsområde (stora parkeringen utanför A-huset). 

Uppsamlingsområde

 1. Uppsamlingsområdet är vid parkeringen söder om Lars Kaggskolan (A-huset).
 2. Från öst och vidare västerut sker uppsamling enligt kartskiss nedan i nämnd ordning: BA-VF-EE-TE-IM-NA-HV-FT-övriga
Översikt på utrymningsplan