Gå till innehåll

Elevhälsa

{"X":0.0,"Y":0.036666666666666667,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

I Kalmarsunds gymnasieförbunds verksamhet ingår elevhälsoarbete. Elevhälsan arbetar för att ge gymnasieeleverna det stöd de behöver under sin gymnasietid.

Hitta på sidan

I elevhälsan hos Kalmarsunds gymnasieförbund ingår skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog. På varje gymnasieskola finns det EHT-team.

Elevhälsan arbetar bland annat med generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sexualitet, samtycke och relationer.

Elevhälsan ska också stödja enskilda elevers utveckling och i det individuellt riktade arbetet har elevhälsan därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs strävan att nå målen för sin utbildningen.

Kalmarsunds Gymnasieförbund ingår tillsammans med Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun samt Landstinget i Kalmar län i ett projekt som handlar om att kartlägga alla resurser i kommunen runt barn och ungdomars psykiska hälsa.

Hos oss skolkuratorer kan du få samtalsstöd, oavsett om det handlar om ditt egna mående, skolan, familjen eller andra relationer.

Vår målsättning är att du ska lyckas med dina studier och må bra. Vi arbetar för att skolan ska ge dig förutsättningar att klara av det.

Kuratorerna är aktiva i skolans arbete med trygghet och likabehandling och är angelägna om att det skapas en lugn och trygg studiemiljö på skolan.

Vi kan hjälpa dig att hitta vägar till andra stödkontakter och myndigheter.

Till oss kan du komma med frågor, funderingar och problem som rör både kropp och själ. Vi arbetar utifrån en helhetssyn med hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Samtliga elever erbjuds i årskurs 1 ett individuellt hälsosamtal tillsammans med skolsköterskan. Hälsosamtalet utgår ifrån ett frågeformulär som eleven fyller i enskilt. Frågorna berör elevens levnadsvanor och omfattar bl.a. mat – motion – sömnvanor. Vi tar även upp trivsel i skolan, fritidsintressen samt tankar omkring sexualitet, alkohol, tobak och droger.

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Öppettider

Vi har drop-in tid varje skoldag klockan 11.00 - 12.00
Tid till skolläkaren och skolpsykolog bokas via skolsköterskorna.

Specialpedagogiska insatser ska ses som ett komplement till skolans allmänna pedagogiska verksamhet. Specialpedagogen och specialläraren ska ur ett salutogent, hälsofrämjande och förebyggande perspektiv kartlägga hinder och möjligheter i lärmiljön samt bidra med kunskap kring tillgänglig lärmiljö, extra anpassningar och särskilt stöd.

Vi arbetar i förebyggande syfte genom att skapa, utveckla och anpassa lärmiljöer så att alla elever ska får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål och inom ramen för den ordinarie verksamheten. Ibland behövs extra anpassningar eller särskilt stöd under en kortare eller längre tid vilket utarbetas i samverkan med undervisande lärare, lots, resurslärare på Resurscentrum och övrig elevhälsa.

Vi nås via telefon eller e-post.

Skolpsykologen arbetar övergripande inom gymnasieförbundets skolor och har sitt arbetsrum på Campus Storken. För att komma i kontakt med skolpsykologen måste du vända dig till elevhälsan på din skola.

Gymnasist - att hantera livet i gränsen mellan ungdom och vuxen

Läs elevhälsans broschyr om råd och tips inför gymnasietiden.

Broschyren finns också översatt till följande språk:
The brochure is translated into the following languages:

Ergonomi - variera din arbetsställning

Behåll din goda fysik, undvik smärta och öka koncentrationen genom att använda tipsen om variation, vinkel och rörelse.

Vår kropp - muskler och hjärna - är inte anpassad för stillasittande och ständigt skärmtittande. Behåll din goda fysik, undvik smärta och öka koncentrationen genom att använda tipsen om variation, vinkel och rörelse.

Är du utsatt för våld?

Upplever du att någon annan är utsatt för våld? Eller utsätter du andra för våld? Det är viktigt att du har koll på dina rättigheter och vet om att det finns nära till stöd och hjälp om du upplever dig utsatt.

Viktigt att du alltid vet att du kan vända dig till din elevhälsa på skolan, socialtjänsten i din kommun eller polisen. Akuta situationer hänvisas alltid till polis.

Hälsa

UMO

UMO agerar som en ungdomsmottagning online. Här kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla, och mycket annat. Du kan få svar på dina frågor eller få nya idéer om hur man kan tänka kring sitt liv.
UMO Länk till annan webbplats.

Tjejzonen

Tjejzonen arbetar med att förebygga och lindra psykisk ohälsa genom att ge stöd till tjejer via fysiska och virtuella möten.
Tjejzonen Länk till annan webbplats.

Självskadebeteende

Här kan du få svar och stöd om du själv eller någon du känner, skadar sig.
Nationella Självskadeprojektets webbplats Länk till annan webbplats.

Självmordsupplysningen

På självmordsupplysningens webbplats kan du få svar på många frågor om hur det är att må dåligt.
Självmordsupplysningen Länk till annan webbplats.

Nätskydd och nätvett

Här kan du också få lite tips hur du kan göra om du blivit kränkt eller utsatt på nätet. Länkarna har våra IKT-pedagoger samlat här.
Nätvett Länk till annan webbplats.

Sex och samlevnad

RFSU

Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan.
RFSU:s webbplats Länk till annan webbplats.

1177

På 1177:s webbplats står det mycket om Sex och relationer Länk till annan webbplats.

ANDTS

Tobaksfri utmaning

landstinget i Kalmar län som arbetar för att länets invånare ska må bättre. Tobaksfri utmaning innebär i korthet att man antar utmaningen och väljer tobaksfrihet samt en hälsosam livsstil.
Tobaksfri utmanings webbplats Länk till annan webbplats.

Vi arbetar förbundsövergripande med elevhälsa

Stefan Regebro

Verksamhetschef och skolchef

Charlotte Blomqvist

Skolpsykolog och verksamhetschef EMI

Cecilia Vernersson

Samordnare för skolsköterskorna i förbundet. Skolsköterska på Jenny Nyströmskolan för Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet.