Gå till innehåll

Ordningsregler

{"X":0.3225,"Y":0.0,"Width":0.5825,"Height":1.0}

Våra ordningsregler är till för att du och alla andra på skolan ska ha en arbetsmiljö och därmed studiemiljö som alla trivs i.

Hitta på sidan

Lars Kaggskolans ordningsregler

 • Undervisningen på Lars Kaggskolan är obligatorisk. Sen ankomst utan giltigt skäl och annan ogiltig frånvaro får ej förekomma (Skolk rapporteras regelbundet till målsman för elev under 18 år och Lars Kaggskolan agerar enligt CSN:s krav avseende studiehjälp vid heltidsstudier).
 • Alla former av kränkningar, trakasserier, hot om våld och våld är förbjudna och omfattar även all kommunikation på nätet. (Se vidare Likabehandlingsplanen.)
 • Det är inte tillåtet att bära symboler eller kläder som symboliserar droger eller kränker enskilda eller grupper av människor.
 • Rökning inklusive E-cigaretter är inte tillåten inom skolans område.
 • All förtäring och innehav av alkohol är förbjudet på skolan och under sådan annan tid som räknas som studietid, exempelvis studieresor.
 • Allt innehav eller bruk av narkotika och anabola steroider är förbjudna i enlighet med svensk lagstiftning (se Gymnasieförbundets policydokument).
 • All form av fusk och oärligt beteende i samband med studierna är förbjudet.
 • Allt klotter och annan typ av skadegörelse i lektionssalar, korridorer, matsal och andra delar av skolan är förbjudet.
 • Affischering av reklam och samhällsinformation i skolans lokaler är inte tillåtet utan rektors tillstånd.
 • Mobiltelefoner, annan teknisk utrustning eller sociala medier får inte, utan lärarens tillåtelse, användas under lektionstid. Besök på digitala siter, som inte rör undervisningen, får inte förekomma på lektionstid.
 • Allt spel om pengar eller pengars värde på skolan är förbjudet.
 • Förtäring i klassrummet eller motsvarande får endast ske med lärarens medgivande. Om förtäring medges städar elever upp efter sig.
 • I skolrestaurangen äter vi en lugn och trivsam lunch och plockar undan disken efter oss.
 • Elever och personal på Lars Kaggskolan skall bära skol-id synligt för att visa på att man tillhör skolan.

Om Lars Kaggskolans ordningsregler inte följs, tillämpas efter rektors bedömning, Skollagens sanktioner med muntlig varning, skriftlig varning eller avstängning. I de ärenden som gäller brott enligt Brottsbalken görs anmälan till polisen.