Gå till innehåll

Så hanterar vi dina personuppgifter

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

Kalmarsunds gymnasieförbund behandlar personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att kunna utföra den uppgift som avses och för att till exempel kunna ge dig bättre service. Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.

I samband med att vi samlar in uppgifter, informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med bostadsort och kön göra det möjligt identifiera en person.

Följande är exempel på personuppgifter:

 • ett namn
 • en postadress
 • en e-postadress
 • personnummer
 • ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)

Genomgående använder vi begreppet "behandling", som omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Kalmarsunds gymnasieförbund behandlar personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att kunna utföra den uppgift som avses och för att till exempel kunna ge dig bättre service. Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, vårdnadshavare, och/eller är bosatt i Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås och har kontakt med gymnasieförbundets skolor.

När får vi behandla personuppgifter?

För att vi ska få behandla personuppgifter så krävs det att vi gör det på en laglig grund. Det finns olika lagliga grunder att luta sig mot:

 • samtycke
 • avtal
 • rättslig förpliktelse
 • skydda intressen
 • allmänt intresse eller myndighetsutövning
 • berättigade intressen

Många personuppgiftsbehandlingar inom gymnasieförbundet grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig.

Bilder och film

Kalmarsunds gymnasieförbund använder fotografier och filmer för att visa upp våra skolors verksamheter i informations- och/eller maknadsföringssyfte. Vi använder myndighetsutövning eller allmänt intresse som laglig grund för detta.

Varför använder vi inte samtycke?

En vanlig missuppfattning är att det alltid krävs samtycke för att få behandla någons personuppgifter, men ofta är det varken lämpligt eller ens möjligt att stödja sig på den registrerades samtycke.

För att vi ska kunna använda samtycke som rättslig grund måste maktförhållandet vara jämlikt. Maktförhållandet anses vara ojämlikt i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare eller till exempel lärare och elev. Om det råder ett ojämlikt maktförhållande kan vi inte stödja oss på samtycke.

Om samtycke på Integritetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När vi fotograferar eller filmar personer

När vi fotograferar eller filmar en person ska vi:

 • Berätta syftet med vad bilden/filmen ska användas till.
 • Berätta i vilka kanaler bilden/filmen kommer att publiceras och hur länge.
 • Inte använda bilden till något annat än det som angetts ovan.
 • Inte spara bilden på din dator, telefon eller liknande i onödan.
 • Gallra bilden/filmen när den inte behöver användas mer.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi följer vår dokumenthanteringsplan för gallring och arkivering.

Dina rättigheter

Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Rätt till information

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Kalmarsunds gymnasieförbund har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag. I det framgår vilka personuppgifter som vi behandlar.

Rätt att motsätta dig behandling

Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Kalmarsunds gymnasieförbund så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, som när det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från Kalmarsunds gymnasieförbund att dina personuppgifter behandlas av Kalmarsunds gymnasieförbund och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • Varför vi behandlar dem
 • Vilka personuppgifter som vi behandlar
 • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
 • Hur länge personuppgifterna behandlas
 • Information om vilka rättigheter du har
 • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
 • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Kalmarsunds gymnasieförbund har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Kamerabevakning

Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar aktivt mot skadegörelse för trygghet och trivsel. Kamerabevakning är en del av säkerhetsarbetet i skolan. Syftet är att förebygga och förhindra allvarliga händelser samt bidra till en trygg skolmiljö.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kalmarsunds gymnasieförbunds dataskyddsombud