GYF / Gymnasievalet / Fri kvot

Fri kvot

Huvudmannen för utbildningen ska avsätta ett antal platser till elever som behöver företräde till sökt utbildning (fri kvot). Den vanligaste orsaken är att eleven har medicinska eller sociala skäl eller kommer från skolor vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betyg från svensk grundskola. Skriftliga skäl för behandling i fri kvot ska lämnas med ansökan. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för rådgivning. Förutom medicinska och sociala faktorer är följande viktigt vid bedömningen:

  • elevens förutsättningar att klara sökt utbildning
  • elevens betyg
  • elevens intresse för sökt utbildning
  • eleven ska vara behörig till den aktuella utbildningen

För ansökan om fri kvot finns särskilda blanketter (se denna sida till höger). En blankett för sökanden och en för yttrande från avlämnande skola. Dessa blanketter ska lämnas tillsammans med gymnasieansökan. 

Ansökan och antagning till utbildning anpassad för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd, AST
Utbildningen är anpassad för elever med diagnos inom området autismspektrumtillstånd och genomförs med en särskild grupp inom ramen för Introduktionsprogrammet individuellt alternativ, kod för ansökan IMAA-ST. Ansökan kompletteras med blankett för Introduktionsprogram. För elev som är behörig till nationellt program och i behov av anpassad utbildning enligt ovan erbjuds utbildning inom ramen för Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning media profilklass AST, ansökningskod SAMEDA-ST och inom Handels- och adminstrationsprogrammet med inriktning handel och service profilklass AST, ansökningskod HAHANA-ST. Ansökan för samtliga program på AST-enheten sker i Dexter samt bilaga för prövning i fri kvot, använd särskild blankett. Se blanketter för fri kvot på denna sida.

Utbildningarna är i första hand avsedda för elever från medlemskommunerna inom Kalmarsunds gymnasieförbund och dess samverkanskommuner.

För att möjliggöra en välplanerad övergång mellan grundskola och gymnasium sker antagningen enligt särskild ordning, ansökan sker på sedvanligt sätt före 15 februari. Med ansökan bifogas handlingar som visar behovet av anpassad utbildning för prövning i fri kvot. Observera att det inte går att inkomma med ansökan senare, utbildningarna omfattas inte av omvalsperioden.

Motivet till direktionens beslut att utbildningarna inte ska omfattas av omvalsperioden är att man vill skapa förutsättningar för en välplanerad övergång från grundskola till gymnasium med tidigt antagningsbesked och möjlighet till introduktion redan under vårterminen i åk 9.

Beslut om antagning och eventuellt urval bland de sökande till de aktuella utbildningarna görs av antagningsrådet efter förslag från en beredningsgrupp. Beredningsgruppen gör en helhetsbedömning av den sökandes samlade meriter, individuella skäl och förutsättningar för de sökta utbildningarna