Gå till innehåll

Regler för lån av dator

{"X":0.2,"Y":0.0,"Width":0.7,"Height":1.0}

Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder elever som är antagna till gymnasieutbildning vid Stagneliusskolan, Lars Kaggskolan eller Jenny Nyströmskolan att låna en dator under sin studietid. Datorn är anpassad till utbildningens behov. Lånet förutsätter att du som elev läser igenom reglerna med villkor för lån av dator.

Hitta på sidan

I skolans läroplan står det att alla elever ska lära sig att använda digitala verktyg. Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder elev (”Eleven”) att låna en dator med laddare och datorfodral (”Utrustningen”) under den tid Eleven är antagen vid någon av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund i enlighet med dessa regler (”Reglerna”). Syftet är att ge Eleven tillgång till Utrustningen i den utsträckning utbildningens upplägg förutsätter.

Förutsättningarna för lånet framgår av dessa Regler vid lån av Utrustningen med Villkoren för lån av dator ("Villkoren") enligt villkoren som följer.

Om Eleven avbryter eller lämnar utbildningen tidigare än planerat, ska Utrustningen omedelbart återlämnas av Eleven till personal på den skolas skolexpedition som eleven har studerat. Detta ska ske på Elevens egna initiativ utan påminnelse. Eleven ska i övriga fall återlämna Utrustningen senast veckan innan skolavslutningen enligt anvisningar för återlämning vid slutförd gymnasieutbildning i årskurs 3.

Kalmarsunds gymnasieförbund har rätt att begära att eleven återlämnar datorn med omedelbar verkan om Eleven inte följer Reglerna vid lån av Utrustningen enligt Villkoren. Eleven äger inte rätt att sälja, pantsätta eller låna ut Utrustningen till tredje part.

Villkor för lån av dator

Villkoret för lån av utrustningen (dator, strömsladd/laddare samt datorväska) är att du som elev under hela studietiden följer de regler och villkor som beskrivs här.

Elevens och vårdnadshavarens ansvar

Eleven ska använda och hantera Utrustningen i enlighet med Reglerna.
Detta gäller både myndig och omyndig Elev.

Användning av Utrustningen

Utrustningen är ett utbildningsverktyg som är avsett för skolarbete. Utrustningen ska alltid finnas med i skolan och ska vara funktionsduglig på lektionerna.

Krav på att vara aktsam med Utrustningen

Eleven ska använda, vårda och förvara Utrustningen på föreskrivet sätt. Här beskrivs tre viktiga punkter som alltid ska följas. Tre viktiga V:

Väska

Datorn ska förvaras i fodral/datorväska vid varje förflyttning inom skolans lokaler, samt vid varje annan förflyttning/transport. Datorn får alltså inte bäras i skolans korridorer eller i något annat sammanhang utan sitt fodral.

Vätska

Vätska får inte förvaras eller förtäras i datorns närhet. Detta för att undvika vätskeskada.

Vaksamhet

Utrustningen ska betraktas som stöldbegärlig.

 • Utrustningen får inte lämnas kvar i skolans elevskåp under natten.
 • Utrustningen får inte lämnas utan tillsyn, vare sig i klassrum eller annan lokal inom eller utom skolan.

Tillgång till dator, nätverk (wifi) och internettjänster

Internet gör det möjligt att kommunicera och byta information med människor och institutioner över hela världen. I dessa kontakter ska Eleven uppträda värdigt.

Det innebär att Eleven ska:

 • Använda ett vårdat språk
 • Visa respekt för andra människor
 • Följa Kalmarsunds gymnasieförbunds regler och anvisningar för datoranvändare och svensk lagstiftning. Särskilt erinras om reglerna i upphovsrättslagen och brottsbalken.

Det innebär att Eleven inte får:

 • Försöka få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
 • Försöka dölja sin användaridentitet
 • Försöka störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
 • Slösa med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
 • Göra intrång i andras privatliv
 • Förolämpa, kränka eller förnedra andra

Brottslig verksamhet blir föremål för polisanmälan. Tillgång till dator- och nätresurser kan vid regelbrott nekas.

Tillgång till mejlkonto och lagrade dokument - Google Workspace for Education

Kalmarsunds gymnasieförbund tillhandahåller mejl, fillagring och kalenderfunktionstjänster i den webbaserade tjänsten benämnd Google Workspace for Education. Eleven får därmed ett så kallad ksgyf-konto.

Eleven förbinder sig att inte lagra känsliga personuppgifter i Google Workspace for Education.

Enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning är känsliga personuppgifter sådana som bl.a. avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Rätten till ksgyf-kontot upphör i samband med den dag då Eleven slutfört sin utbildning. Användarkontot inaktiveras och material gallras snarast möjligt efter skolavslutning.

Skador på eller förlust av utrustning på grund av stöld eller rån

Om Utrustningen under tiden för lånet av datorn skadas eller förkommer ska Eleven omedelbart anmäla detta till skolans expedition. Vid förlust av Utrustningen ska Eleven snarast göra en polisanmälan och överlämna kopia av denna till Kalmarsunds gymnasieförbund.

Skador till följd av oaktsamhet eller uppsåt

I de fall Kalmarsunds gymnasieförbund drabbas av skada orsakad av Eleven till följd av oaktsamhet eller uppsåt kan Eleven komma att bli ersättningsskyldig gentemot Kalmarsunds gymnasieförbund i enlighet med vad som stadgas i lag. Enligt skadeståndslagen (1972:207) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. Kalmarsunds gymnasieförbund kan således komma att rikta ersättningskrav mot Eleven i enlighet med vad som stadgas i lag.

Kalmarsunds gymnasieförbund ger eleverna tillgång till dator i den utsträckning utbildningens upplägg förutsätter men förbehåller sig rätten att ersätta eventuell skadad eller förkommen dator med annan dator vilken kan vara äldre eller av annan modell.

Återlämnande av Utrustningen med mera

Eleven ska i övriga fall enligt då lämnade anvisningar återlämna Utrustningen senast veckan innan skolavslutningen vid slutförd gymnasieutbildning. Om Eleven avbryter eller lämnar utbildningen tidigare än planerat, ska Utrustningen omedelbart återlämnas av Eleven till personal på den skolas skolexpedition som eleven har studerat. Detta ska ske på Elevens egna initiativ utan föregående anmodan.

Standarddator i Kalmarsunds gymnasieförbund är i nuläget Chromebook. Om eleven på grund av utbildningens behov har utrustats med Windows-, eller Mac-dator, men gör ett omval till utbildning där Chromebook är standard, då ska eleven på eget initiativ kontakta skolexpeditionen för att återlämna Windows-, eller Mac-datorn för att istället utrustas med en Chromebook. Det omvända gäller om elev byter från utbildning där Chromebook är standard till utbildning med krav Windows- eller Mac.

Elever i Kalmarsunds gymnasieförbund har tidigare i vissa fall haft möjlighet att erbjuda elever köp av dator genom leverantör i samband med skolavslutningen vid slutförd gymnasieutbildning. Gymnasieförbundet kommer tills vidare inte ha möjlighet att erbjuda, eller förmedla möjlighet till utköp. Detta gäller med reservation för eventuellt ändrat beslut i frågan framgent.

För det fall utrustningen återlämnas för sent eller inte återlämnas alls av Eleven till Kalmarsunds gymnasieförbund kan ersättningskrav komma att riktas mot Eleven i enlighet med vad som stadgas i lag.

Utrustningens skick vid återlämnande

Utrustningen ska vid återlämnande vara fri från skador och i funktionsdugligt skick och utan defekter. Utrustningen ska vid återlämnande vidare vara fri från eventuella klistermärken som inte funnits vid leverans. Inga andra etiketter eller färgmarkeringar får förekomma. För det fall Utrustningen inte är i skick enligt ovan kan Kalmarsunds gymnasieförbund enligt ovan komma att rikta ersättningskrav mot Eleven i enlighet med vad som stadgas i lag.