Gå till innehåll

23 november 2023

Fokus på trygghet, näringsliv, miljö och digitalisering i verksamhetsplanen 2024

{"X":0.15,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}

Nu är verksamhetsplanen med budget 2024 och planering för 2025–2026 beslutad av förbundets direktion. Förbundet har en stark grund i form av kvalité och kompetens att ta avsprång i inför budgetåret 2024 och det finns några händelser som vi ser särskilt fram emot att följa och utveckla: trygghetsskapande åtgärder, satsning på näringsliv och universitet/högskola, miljöarbete samt digitalisering.

Trygghetsskapande åtgärder

I en orolig omvärld är det otroligt viktigt att ungdomar fnner studiero och trygghet inom förbundets väggar. Undersökningar visa att över 90 % av eleverna svarar att de trivs på sin skola och har någon att umgås med. Jämfört med riket finner en högre andel elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund arbetsro i sin klass. För att stärka trenden och förbättra kunskapsmålen ännu mer kommer förbundet öka de trygghetsskapande åtgärderna, öka möjligheterna för kompensatoriska åtgärder och inte minst stärka närvaron av trygga vuxna i våra korridorer, både för att öka tryggheten för våra elever och för att avlasta för undervisande lärare.

Vi har spännande satsningar på trygghet och närvaro i korridorerna, berättar Anna Thore, ordförande i direktionen.

Satsar på näringsliv och universitet/högskola

Under det kommande året kommer också det nya samarbetet mellan industrin och förbundet att ta fast form, när ett nytt lärlingsprogram startar för att möta den nya industrins behov av arbetskraft. Att lyssna efter behov och att vara öppna för samverkan med näringsliv och universitet/högskola hoppas förbundet kan fortsätta utvecklas ännu mer, för att ständigt vara en relevant och modern utbildningsorganisation.

Det är viktigt att fortsätta ha örat mot marken och att öppna våra dörrar ännu mer samt öka samarbetet med näringslivet och universitet/högskola. Vad har våra kommuner för behov i framtiden? säger Anna Thore.

Miljöarbete - agenda 2030

Hållbarhetsperspektivet kommer att lyftas tydligare inom förbundet. Det är trots allt våra elever som ska stå för omställningen till en mer hållbar värld i framtiden, och de ska guidas av kunniga pedagoger så att vi alla bidrar för att uppnå målen i agenda 2030.

Vår förbundsdirektör kommer att få i uppdrag från direktionen att se över hur vi kan jobba mer med agenda 2030. Det är viktigt att vi har våra elever på banan i det här området, säger Anna Thore.

Digitalisering med hjärtat

En av förbundets många styrkor är digitalisering som framgent kommer att utvecklas ytterligare där nya system ska underlätta dokumentation och förenkla administrativa bördor. Skolans värld ska bestå av mänskliga relationer och värden, där förbundet tror att digitalisering skapad med hjärtat kan stärka och framtidssäkra våra elever och våra medarbetare. Hur vet vi när digitalisering behövs och inte?

Det är våra lärare som bör göra bedömningen om när det digitala behöver finnas i undervisningen och inte. Det är de som vet vad eleverna behöver för att kunna nå så långt som möjligt, säger Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör.

Möjligheterna inom AI och digitaliseringen samt hur de kan stärka utbildningar och lärandet snarare än hota kunskapsutveckling kommer också utredas djupare.

Jag tycker inte att vi ska se ai som ett hot utan ställa oss frågan hur lär vi oss att kroka arm med AI? Hur kan vi bygga människor som kompletterar den digitala världen som vi lever i? säger Mats-Peter Krantz.

Blicken mot 2024

Trots de tuffa tider vi arbetar inom ser förbundet mycket fram emot kommande år. Tillsammans gör vi Kalmarsunds gymnasieförbund till det självklara valet för kunskapsutveckling och morgondagens kompetens formas.