Gå till innehåll

4 april 2023

Nu uppdateras de nationella rekommendationerna för specialkost och måltidsanpassningar

Mat

Drygt tre år efter lanseringen presenteras nu en ny, omarbetad version av vägledningen ”Kost & Närings nationella rekommendationer för hantering av specialkost och anpassade måltider i förskola och skola”.

De nationella rekommendationerna, publicerade i sin första version i februari 2020, riktar sig såväl till offentliga måltidsverksamheter som till barn/elever, deras vårdnadshavare och andra anhöriga.

Syftet med dokumentet är att erbjuda en samlad vägledning på ett område där övergripande lagstiftning saknas, samtidigt som behovet av nationellt likvärdiga, rättvisa och förutsägbara bedömningar är stort.

I den nya version av de nationella rekommendationerna som Kost & Näring i dag offentliggör återfinns jämfört med den tidigare versionen ett stort antal tillägg, justeringar, förtydliganden och uppdateringar, ofta med hänvisning till aktuell forskning. Kalmarsunds gymnasieförbunds kostchef Kerstin Berg är medlem i branschföreningen Kost & Näring och har varit med i arbetet att uppdatera de nationella rekommendationerna.

Under arbetet med uppdateringen har två större remissomgångar genomförts. Till remissinstanserna hör bland andra Livsmedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Astma- och Allergiförbundet.

– En röd tråd genom rekommendationerna är att inte begränsa i onödan. Rätten till säker mat och trygga måltider, både i form av specialkost och andra typer av anpassningar, ska vara en självklarhet när behoven finns. Men ju fler som kan ta del av det ordinarie måltidsutbudet i skolan och förskolan, desto bättre är det. Både för barnen och eleverna själva, och för oss som driver verksamheterna, säger Åsa Kullberg, en av medlemmarna i fokusgrupp Förskola och skola, som är den arbetsgrupp inom Kost & Näring som driver arbetet med rekommendationerna.

Bland nyheterna i dokumentets nära 100 konkreta rekommendationer, fördelade över de tre huvudavsnitten Specialkost, Anpassade måltider samt Runt om måltiden märks:

  • Nya rekommendationer för vegansk mat. En tidigare avrådan från att erbjuda vegansk mat till mindre barn har tagits bort. Dock förtydligas att erbjudandet om vegansk mat inte per automatik innebär att måltidsverksamheterna kan garantera också näringsriktigheten. Ansvaret för att barnet/eleven har ett tillräckligt näringsintag sett över hela dygnet vilar på vårdnadshavare.
  • Uppdaterade rekommendationer för laktos. Baserat på aktuell forskning höjs gränsen för hur mycket laktos en portion (exkl. måltidsdryck) kan innehålla utan att det medför behov av specialkost till barn/elever med laktosintolerans. Den så kallade "2-gramsgränsen", som presenterades 2020, har i den nya versionen uppdaterats till en 3-gramsgräns. Förändringen väntas medföra en betydande minskning av antalet specialkoster kopplade till laktosintolerans.
  • Tillägg av ytterligare allergier och överkänsligheter. En rad allergier och överkänsligheter har lagts till. Här handlar det inte nödvändigtvis om det allra mest vanligt förekommande, utan sådant som under de senaste åren kommit att uppmärksammas. Exempel är köttallergi och korsallergi, men också baljväxtallergi – en allergi som blivit alltmer aktuell i takt med de vegetariska rätternas intåg på landets offentliga skolmatsedlar.

Kost & Närings nationella rekommendationer för hantering av specialkost och anpassade måltider i förskola och skola, version 2.0 från mars 2023, finns tillgängliga för läsning och nedladdning i sin helhet.

Kost & Närings nationella rekommendationer på Kost & Närings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Kost & Näring

Branschföreningen Kost & Närings medlemmar utgörs kostchefer, måltidschefer, livsmedelsupphandlare och andra som planerar, leder och utvecklar de svenska offentliga måltidsverksamheterna. Vi arbetar för rätt förutsättningar och hög, jämn kvalitet på de cirka tre miljoner måltider – Sveriges viktigaste, anser vi – som våra medlemmar och andra kollegor över hela landet ansvarar för. Inom vården, skolan och omsorgen, varje dag. Kost & Näring är en del av chefsorganisationen Ledarna.

Kost & Närings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.