Ölands utbildningscenter / Om skolan / together / Om hållbar jämställdhet

Om hållbar jämställdhet

Kalmarsunds gymnasieförbund har en fastställd jämställdhetsplan 2019-2022 och har anslutit sig till den regionala jämställdhetsstrategin.

Varje skolenhet följer upp hur de arbetar med jämställdhetsplanen vilken utvärderas kontinuerligt. 

Hur projeket Hållbar Jämställdhet växte fram
Kalmarsunds gymnasieförbund har sedan 2007 systematiskt och metodiskt arbetat med att kvalitetssäkra verksamheten utifrån ett jämställt perspektiv. Förändringsprocessen startade med ett ESF-projekt Jäm(n)t i skolan där all kompetensutveckling under läsåret ägnades åt genus och jämställdhet i syfte att öka kunskap och medvetenhet. En utvärdering gjord av forskare vid Linnèuniversitetet visade dock att attityder hos personal inte hade förändrats i önskad grad under projekttiden. Styrelsen beslutade 2008 att fortsätta förändringsprocessen genom att delta i det nationella projektet Hållbar Jämställdhet och fick 1,5 milj kr för jämställdhetsintegrering under perioden 2009-2013. Målgrupp för projektet har varit såväl politiker, chefer och medarbetare som elever. Alla enheter i förbundet har engagerats i projektet på olika sätt.

Efter projektslut har nätverket för jämställdhetsarbetet inom gymnasieförbundet fortsatt.