Likabehandlingsplan

På Lars Kaggskolan är vi varandras arbetsmiljö och det ska inte förekomma kränkningar av något slag på skolan. Elever och personal skall alltid uppleva att de behandlas likvärdigt oavsett social, etnisk och kulturell bakgrund, religion eller trosuppfattning, kön, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning eller ålder.

På Lars Kaggskolan känner vi ett gemensamt ansvar att sträva efter en skolmiljö som präglas av trygghet, ett tillåtande klimat och respekt inför varandra. Lärare och annan personal har ansvar för att reflektera över de normer och värderingar som man förmedlar i undervisningen och i kontakt med elever.

Likabehandlingsplanen finns i PDF-format här >>