ID-kort

ID-kort infördes under höstterminen 2016 och syftet är att öka säkerheten för alla och synliggöra de som eventuellt är obehöriga.

  • Kortet ska bäras synligt av både lärare och elev
  • Undervisande lärare kontrollerar att eleverna bär ID-kort, vid alla lektioner.
  • Om eleven saknar kort skriver läraren dagens datum på "gul lapp", som eleven fäster synligt.
  • Borttappat kort anmäls till expeditionen för att spärras och nytt kort beställs
  • Att bära Skol-ID är en av skolans ordningsregler. Om elev sällan/aldrig har Skol-ID med sig/på sig hanteras detta enligt de rutiner som finns då ordningsregler inte följs (t ex muntlig och skriftlig varning, avstängning).
Exempel på ID-kort