VUF-projekt

Tillgänglig lärmiljö

Inför läsåret 20/21 ansökte vi om medel ur förbundets verksamhetsutvecklingsfond för två projekt med fokus på tillgänglig lärmiljö, dels på introduktionsprogrammen och dels på nationella programmen. På introduktionsprogrammen implementerades projektet av hela elevhälsoteamet och på nationella programmen implementerades projektet av speciallärare och specialpedagoger.

Idén till projektet är dels att tillgängliggöra lärmiljön genom att NPF-anpassa ett antal klassrum och dels att fokusera på det kollegiala lärandet. Syftet är att möta alla elevers olikheter och skapa en förutsättning för likvärdig utbildning samt öka kompetensen kring olika funktionsvariationer. Vårt främsta uppdrag syftar till att skapa en god tillgänglig lärmiljö som innefattar sådan ledning och stimulans att alla elever, oavsett funktionsförmåga, kan nå så långt som möjligt i sin utbildning med färre särskilt utformade stödinsatser. Vår primära målgrupp är samtliga elever med fokus på hanterbarhet, begriplighet, lärande och ökad måluppfyllelse. Vår sekundära målgrupp är lärarna som ingår i projektet med fokus på kollegialt lärande.

I varje klassrum är bänkarna placerade enskilt och det finns högre bord som möjliggör ståplatser. Klassrummen är också utrustade med golvskärmar som möjliggör enskilda studieplatser samt bärbara bordsskärmar, timetimer, mobillådor och en så kallad BINI-låda innehållande stressreducerande och avskärmande hjälpmedel.

På de nationella programmen har litteraturstudier tillsammans med en representationsgrupp bestående av lärare genomförts utifrån boken Lektionsdesign av Helena Wallberg.

Representationsgruppen och eleverna uppskattar BINI-lådan och dess innehåll. BINI-lådorna efterfrågas av eleverna i andra undervisningssammanhang. Timetimers samt de avskärmande enskilda studieplatserna uppskattas också. Ståbord och bordsskärmar ses som ett bra komplement för variation i den tillgängliga lärmiljön.

Representationsgruppen består av undervisande lärare på både yrkes- och högskoleförberedande program; Peter Eriksson idrott och historia, Erik Lindkvist svenska och historia, Marie Lindblad svenska och religionskunskap, Kristina Lunnergård svenska och religionskunskap, Maria Blixte svenska och historia samt Angelica Sjötång engelska och psykologi. Elevhälsoteamet på introduktionsprogrammen bestod under höstterminen 2020 av Jeanette Nirbrant skolsköterska, Niklas Petersson kurator, Patrick Williamsson studie- och yrkesvägledare, Maria Fröjd Engström specialpedagog, Johanna Johansson speciallärare, Rebecca Jusmo speciallärare och Susanna Quiros specialpedagog. Projekten drivs vidare av skolans speciallärare och specialpedagoger.


Klassrum
 
Klassrum med ståbord och golvskärmar.

 
Timetimer, BINI-låda och mobillåda.

 
Bordsskärmar.