Tyck till

Välkommen att lämna synpunkter och klagomål på verksamheten på Jenny Nyströmsskolan. Vi tar tacksamt emot klagomål, förbättringsförslag och beröm för vi tror att dessa synpunkter utvecklar vår verksamhet.

Enligt skollagen (2010:800 4 kap 8 §) ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi vill att vår verksamhet ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. Därför är det viktigt att vi får information om brister, så att vi efter dialog med dig som vårdnadshavare, elev eller annan kund, får möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Det enklaste och snabbaste sättet att framföra synpunkter och klagomål är direkt till den det berör t.ex. lärare, mentor, lots, rektor eller annan personal på skolan. Kontaktuppgifter till dessa personer hittar du på skolans hemsida under länken Kontakt.

Om du inte anser dig ha fått önskad hjälp eller förståelse vid sådan kontakt, eller om problemet är av allvarlig art, ska du kontakta huvudmannen, Kalmarsunds Gymnasieförbund. I denna situation ska synpunkter eller klagomål anmälas skriftligen i ett för ändamålet framtaget webbformulär (i högerspalten på denna sida). Personal på förbundskontoret handlägger därefter ärendet. I detta arbete kommer berörd skola att tillfrågas och vi kan även behöva kontakta dig för kompletterande uppgifter.

När du skickar en fråga via webbformuläret registreras dina synpunkter/klagomål som en allmän handling. Allmänna handlingar har allmänheten och massmedierna rätt att läsa enligt offentlighetsprincipen.

Tyck till