Jenny Nyströmskolan / Kontakt / Elevhälsan

Elevhälsan

Händer som sträcker sig mot den blå himlen

Elevhälsan har en förebyggande och hälsofrämjande roll i skolan. På skolan arbetar skolsköterska, skolkurator och speciallärare/specialpedagog med elever på olika program. Vi har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan samarbetar med rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare för elevers trygghet och välbefinnande, och för att eleverna ska få det stöd de behöver under sin studietid.

Gymnasist - att hantera livet i gränsen mellan ungdom och vuxen

Läs tips och råd från elevhälsan här (840 kB)
En grupp elever som blir fotade ute på en gräsmatta

Likabehandlingsplan

På Jenny Nyströmsskolan är vi varandras arbetsmiljö och det ska inte förekomma kränkningar av något slag på skolan. Elever och personal skall alltid uppleva att de behandlas likvärdigt oavsett social, etnisk och kulturell bakgrund, religion eller trosuppfattning, kön, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning eller ålder.