Gymnasiesärskolan / Särskolan / Aktuellt / Reviderad utrymningsplan

Reviderad utrymningsplan vid brandlarm på Jenny Nystömsskolan, huvudbygnaden

Publicerad: 2015-04-17 10:27

Utrymningsplan vid brandlarm på Jenny Nyströmsskolan, huvudbygnaden

Det absoulut viktigaste vid brand eller annan fara är att alla skyndsamt lämnar byggnaden och därefter förflyttar sig till angiven uppsamlingsplats.

Elev med funktionsnedsättning

För elev med funktionsnedsättning, innebär att hon/han inte själv kan följa fastställda utrymningsinstyktioner vid larm, följs den individuellt anpassade rutinen som delges elev, elevens mentor, lärare, vaktmästare, elevhälsa och var och ensom tilldelas en uppgift för att säkerställa elevens säkerhet. Rektor är ansvarig för upprättande av rutinen och eleven mentor är ansvarig för distributionen av denna till berörda.
Rutinen dokumenteras i VLS dokumentet "Individuell anpassad utrymningsrutin för elev med funktionsnedsättning".

Vid brandlarm;

 1. Skolans personal och elever, kostenhetens personal, städpersonal, externa entrepenörer samt övriga besökare lämnar skyndsamt byggnaden genom närmaste utgång och förflyttar sig till angivna uppsamlingsplatser. Lärarna låser klassrummen som de befinner sig i.
 2. Rektorer eller deras ersättare uppsöker uppsamlingsområdet enligt plan. Det är viktigt att rektorerna har med sina mobiltelefoner. Vidare instruktioner nedan., mot smålandsgatan
 3. Skolans vaktmästare/ersättare är skolans kontaktperson med ansvarigt brandbefäl och lämnar byggnaden genom huvudingången västerut, mot Smålandsgatan, och söker där kontakt med aktuellt brandbefäl. Vidare instruktioner nedan.
 4. Ingen person får lämna uppsamlingsområdet förrän vaktmästaren, efter direktiv av ansvarigt brandbefäl, via mobiltelefon gett rektor/ersättare annan instruktion. Återinträde i skolan får endast ske efter instruktionen "faran över, återgå till skolan".

Vid uppsamlingsplatsen;

 1. Undervisande lärare beger sig till uppsamlingsplatsen för aktuellt program och försöker om möjligt samla ihop undervisningsgruppen. Avprickning behöver ej göras och "närvarolistor" behöver ej föras men läraren pratar med eleverna och försöker göra sig en bild av vilka som är på plats och vilka som ev. saknas. (Det är viktiga är att inte vilka som finns på uppsamlingsplatsen utan att ingen finns kvar i byggnaden)
 2. Icke indervisande mentorer söker upp uppsamlingsplatsen för sin klass.
 3. Blandade undervisningsgrupper, elever från flera program, söker upp platsen för övriga. Detta gäller även undervisningsgrupper med elever från flera skolor (även blandgrupper i NA). Berörd lärare söker sig till samma område.
 4. Samtliga vuxna i uppsamlingsområdet hjälps åt att upprätthålla ordning och se till att ingen lämnar området.
 5. Rektorer eller deras ersättare söker upp uppsamlingsplatsen för sina områden.
 6. All kommunikation mellan rektorer och räddningstjänst under larmläge sker via skolans kontaktperson (vaktmästare/ersättere).
 7. Endast rektor/ersättare får ge instruktion om annat än att stanna på uppsamlingsområdet. Endast vid instuktionen "faran över, återgå till skolan" får återinträde i skolan ske.
 8. Rökning är absolut förbjudet på uppsamlingsplatsen från det att larm gått till dess instruktionen "faran över" getts (explotionsrisk då brandlarm även innefattar gaslarm).

Kontaktperson med räddningstjänst och ersättare vid uppsamlingsplatserna

 1. Skolans kontaktperson med räddningstjänsten är i första hand vaktnästare, med ersättare enligt plan nedan. Vid larm lämnar kontaktpersonen byggnaden genom huvudingången väster ut (mot Smålandsgatan) och söker kontakt med ansvarigt brandbefäl och informerar om situation. Kontaktpersonen meddelar kontinuerligt skolans rektorer/ersättare via mobiltelefon vad som gäller. När kontaktpersonen fått instruktionen "faran över, återgå till skolan" meddelas rektorerna detta omedelbart.

Skolenhet

Befattningshavare

Ersättare 1

Ersättare 2

Område/funktion

Jenny Nyströmsskolan

Vaktmästare

Thomas Gustavsson

Vaktmästare

Stefan Karlsson

Rektorer/Personalredogorare som är i tjänst

 

Kontaktperson mellan ansvarigt brandbefäl och rektorer
JN1 Rektor Mariette Andersson Anders Nord Yvette Ljunggren Uppsamlingsplats för ES-programmet
JN2 Rektor Björn Lekselius Eva Andersson Marie Waller Uppsamlingsplats för HT- och RL-programmen
JN3 Rektor Jens Nilsson  Helene Olin
 Anne Hultenius
 Uppsamlingsplats för IM-programmet
 JN4  Rektor Helena Swahn Håkansson
 Bodil Sjöblom
 Monika Jonsson
 Uppsamlingsplats för BF- HV- och VO-programmen
 JN5  Rektor Jessica Lekselius
 Kristoffer Engdahl
 Jenny Ström Geiring
 Uppsamlingsplats för Gymnasiesärskolan
 JN6 Rektor Jonas Hallén
 Annette Alm Palm
Cecilia Wernersson
 Uppsamlingsplats för NA-programmet och övriga.

Instruktion vid utrymning;

 1. Vid brandlarm, lämna byggnaden skyndsamt genom närmaste utgång och förflytta dig därefter omgående till nedan angivet uppsamlingsområde.
  • Vid utgången genom västra huvudentrén, elevrestaurangen eller lastbryggan - gå raka vägen till uppsamlingsområdet
  • Vid utgång genom entré norrut - gå åt vänster (västerut) och därefter raka vägen, mellan skolbyggnaden och byggarbetsplats, till uppsamlingsområdet.
  • Vid utgång genom entré söderut - gå åt höger (västerut) och därefter raka vägen, mellan skolbyggnad och ishall, till uppsamlingsområdet.
  • Vid utgång genom östra huvudentrén, mot Smålandsgatan - gå åt höger (söderut) och därefter höger igen (västerut) och därefter raka vägen, mellan skolbyggnad och ishall, till uppsamlingsområdet.

      2. Om utrymningsvägen är blockerad, eller du av annat skäl inte kan gå anvisad väg, gå antingen    norrut och sök dig via Erik Dahlbergs väg, eller söderut runt sporthallen, till uppsamlingsområdet.

Uppsamlingsområde;

 1. Uppsamlingsområdet är beläget väster om Jenny Nyströmsskolans huvudbuggnad, från norr till söder mot Lars Kaggskolans byggård och byggnaden Stprken.
 2. Från norr och vidare söderut samlas enligt kartskiss nedan i nämnd ordning:
  ES...HT-RL...IM...BF-HV-VO...NA...Övriga...GYsär

Särskilda instruktioner för Gymnasiesärskolan;

 1. Utrym byggnaden vid närmsta utgång och sök upp anvisad uppsamlingsplats.
 2. Respektive lärare ansvarar för att alla elever under pågående lektion kommer ut och följer eleverna till uppsamlingsplatsen. Ta med noteringar om närvaro i klassen.

Uppsamlingsplan med uppsamlingsområde;